สาธารณสุขชายแดน

 • พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ โดยเห็นชอบแผนปฏิบัติการระดับชาติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562 – 2565) 4 ด้าน คือ ด้านสาธารณสุขทางทะเล ด้านเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด้านสาธารณสุขชายแดน และด้านสาธารณสุขเขตพื้นที่เฉพาะ (ประชากรต่างด้าว)
  2019-02-08 14:30
 • พลเอกฉัตรชัย รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน ที่โรงพยาบาลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มอบนโยบายพัฒนาบริการที่ได้คุณภาพมาตรฐาน เป็นมิตรต่อผู้เข้ารับบริการ
  2018-06-23 16:02
 • กระทรวงสาธารณสุข ทำแผนปฏิบัติการเขตสุขภาพพิเศษ 4 ด้าน เพิ่มการมีหลักประกันสุขภาพต่างด้าว จัดระบบการให้บริการสุขภาพคนชายแดน พัฒนาสาธารณสุขชายทะเลเป็นเลิศและมาตรฐานสากล และเพิ่มขีดความสามารถบริการ และงานอาชีวเวชศาสตร์และอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ EEC ให้ประชาชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
  2018-04-22 13:57
 • Hfocus—ดูเหมือนว่า ในยุคของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ จะมีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขชายแดนได้อย่างเข้มข้นกว่าสมัยอื่นๆ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการสนับสนุนจากรัฐบาล ที่เล็งเห็นการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558 เป็นเรื่องเร่งด่วน  
  2013-09-04 13:30
 • เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 นายแพทย์ประดิษฐ  สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการอภิปรายและแนวทางการดำเนินงานต่อในอนาคต ในการประชุมสาธารณสุขแนวชายแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Biregional Meeting on Healthy Borders in the Greater MeKong Subregion) จาก 6 ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม ไทย และจังหวัดยูนนาน ประเทศจีน เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาสุขภาพประชากรที่เคลื่อนย้าย แรงงาน และประชาชนที่อาศัยในพื้นที่แนวชายแดน 6 ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงร่วมกันในอนาคต จัดโดยองค์การอนามัยโลก ที่โรงแรมรอยัล ออร์คิด
  2013-08-08 16:52
 • เช้าวันนี้ (7 สิงหาคม 2556) นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการอภิปรายและแนวทางการดำเนินงานต่อในอนาคต ในการประชุมสาธารณสุขแนวชายแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Biregional Meeting on Healthy Borders in the Greater MeKong Subregion)
  2013-08-07 12:52