สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช

  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยตรวจเฝ้าระวังสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 50 พบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานจริง ทั้ง สารคลอร์ไพรีฟอส-สารพาราควอต ในผักและผลไม้ และสารไกลโฟเสตตกค้างในนาข้าว
    2019-10-20 08:14
  • ข่าวสด - จากรายงานสถานการณ์และปัญหาสุขภาพจากการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชปี 2556 นางแสงโฉม ศิริพานิช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้รวบรวมสถานการณ์เปิดเผยว่า ข้อมูลปริมาณการนำเข้าสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีจากข้อมูลของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า ระหว่างปีพ.ศ.2540-2553 มีการนำเข้าสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชมากถึง 120,000 ตัน ที่มีการใช้มากที่สุด ได้แก่ สารกำจัดวัชพืช ร้อยละ 74 สารกำจัดแมลง ร้อยละ 14 สารป้องกันกำจัดโรคพืช ร้อยละ 9 และอื่นๆ ร้อยละ 3 เป็นต้น มูลค่าการนำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ในประเทศมากถึงปีละ 18,000 ล้าน สูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วถึ
    2014-02-12 11:12