สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

 • เมื่อวันที่ 16 ส.ค.
  2013-08-17 13:21
 • ในช่วงฤดูฝน โรคติดต่อที่พบการแพร่ระบาดได้บ่อยก็คือ โรคไข้เลือดออก อันเกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนชื้นที่กำลังเร่งแก้ปัญหา เพราะภัยนั้นทำให้ผู้ป่วยบางรายเสียชีวิตได้
  2013-08-17 08:56
 • สังคมชนบทเป็นสังคม ผู้สูงอายุและเด็ก เนื่องจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้าครอบครัวเดินทาง  ไปทำงานต่างจังหวัด ทิ้งเด็กให้อยู่กับผู้สูงอายุ เกิดช่องว่างระหว่างวัย เด็กส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อน ทำให้มีปัจจัยยั่วยุให้เกิดปัญหา เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
  2013-08-13 08:11
 • คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ร่วมกับโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่น เพื่อการดูแลเด็กวัย 2-5 ปี ได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หาแนวทางป้องกันและควบคุมการระบาดของ "โรคมือเท้าปาก" ซึ่งหากต้องการให้ได้ผลชะงัด ต้องร่วมมือกับทุกภาคส่วนในชุมชน โดยนำร่องทดลอง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง น่าน และสุโขทัย
  2013-08-12 08:00
 • เปิดพื้นที่แสดงศักยภาพชุมชน 7 พื้นที่ต้นแบบจังหวัดอุตรดิตถ์สร้างสรรค์โครงการจัดการสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนผ่านการมีส่วนร่วม คิดค้น วิเคราะห์ปัญหา นำไปสู่วิธีการจัดการทุกขั้นตอนโดยชุมชนอย่างแท้จริง ประชาชนภาคีเครือข่ายร่วมงานเสวนาแลกเปลี่ยน นำเสนอเส้นทางทำงานเพื่อชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพผ่านเวทีวิชาการและงานแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์และอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ
  2013-06-10 14:18
 • เป็นเวลากว่า 10 ปี ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำ งานสร้างเสริมสุขภาพ สร้างสรรค์นวัตกรรมและวิธีแก้ปัญหาที่ใหม่ ทันสมัย ผลักดันให้เรื่องสร้างเสริมสุขภาพเป็นประเด็นในระดับประเทศ โครงการรณรงค์สำคัญของ สสส. และภาคีเครือข่าย ที่คนไทยรู้จักกันดีอย่าง "งดเหล้า เข้าพรรษา" ระยะเวลาทำกิจกรรมนี้ยาวนานมาก 10 ปี พอที่จะเห็นผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมที่น่าดีใจ เพราะช่วงเข้าพรรษา 3 เดือนนั้น มีผู้ที่ตั้งใจเข้าร่วมทั้งงดดื่มตลอดและงดดื่มบางช่วง จากปีแรกมีเพียงร้อยละ 15 วันนี้เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่าร้อยละ 50 ของประชากรทั้งประเทศ ตามการศึกษาของเอแบคโพล โดยสามารถลดค่าซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาท
  2013-06-07 10:29