สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

 • “นพ.ประทีป” หนุนประเทศไทยเดินหน้าตามมติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปี 2555 เคยเห็นชอบ ลด-ละ-เลิก 3 สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ระบุ มีหลักฐานทางวิชาการชัดว่า “พาราควอต” เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  2020-09-03 13:28
 • เวที ‘วิกฤตความหมายในความตาย’ ชี้ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกำลังสร้างวิกฤตต่อความหมายทั้งกับชีวิตและความตาย นักวิชาการย้ำความหมายของความตายเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและสัมพันธ์กับคำถามว่า ‘ชีวิตที่ดีคืออะไร?’
  2019-05-30 19:16
 • ครม.เห็นชอบระเบียบสำนักนายกฯ ตั้งเขตสุขภาพประชาชน ให้มี คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนใน 13 เขต ทำหน้าที่กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ยุทธศาสตร์ และดำเนินการพัฒนาระบบสุขภาพในเขตพื้นที่ ประสานงานให้เกิดการขับเคลื่อน พร้อมให้คำปรึกษาการดำเนินงานสุขภาพในเขตพื้นที่ต่อหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2016-10-06 18:27
 • สช.จับมือ ม.นเรศวรและมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ จัดเวทีวิชาการปฎิรูปการเงินการคลังเพื่อสุขภาพคนไทย ชี้โจทย์ใหญ่ที่ท้าทายคือภาระงบประมาณและการยกระดับหลักประกันสุขภาพทั้ง 3 ระบบให้เท่าเทียมกัน พร้อมรับมือสังคมผู้สูงวัยซึ่งรัฐจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหลายเท่า ด้านนักวิชาการจากออสเตรเลียย้ำต้องกระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่จะช่วยตอบสนองความต้องการประชาชนได้ตรงจุด
  2016-09-08 15:35
 • ครม.เห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน มุ่งขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เน้นตอบสนองความจำเป็นด้านสุขภาพของประชาชนในแต่ละเขตพื้นที่ เตรียมตั้ง 13 เขตทั่วประเทศ มั่นใจเป็นมิติใหม่ที่ช่วยหนุนเสริมการทำงานทุกภาคส่วน ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
  2016-04-26 15:32
 • คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบให้ นพ.พลเดช  ปิ่นประทีป ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติคนต่อไป ต่อจาก นพ.อำพล จินดาวัฒนะ ตามที่คณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอแล้ว จะเริ่มการทำงานในเดือนกรกฎาคม 2559 นี้
  2016-01-25 15:29
 • คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศรายชื่อกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดใหม่ จากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนองค์กรภาคเอกชนจากเขตพื้นที่ทั่วประเทศแล้ว เตรียมพร้อมเดินหน้า สานต่อนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หวังสร้างสุขภาวะให้สังคมไทย 
  2015-09-06 12:09
 • เวที สช. เจาะประเด็นหนุนสิทธิผู้ป่วยตายตามธรรมชาติ ตามมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รับมือสังคมผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นักกฎหมายชี้คำพิพากษาศาลปกครองช่วยคุ้มครองแพทย์ ขณะที่ รพ.จุฬาฯ ตั้งทีมดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง พร้อมให้สิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษาในวาระสุดท้าย
  2015-07-01 18:58
 • ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟ้อง ให้ยกเลิกกฎกระทรวงไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อยืดการตายวาระสุดท้ายของชีวิต ชี้ สิทธิการตาย มาตรา 12 ไม่ขัดกฎหมาย เปิดทางผู้ป่วยระยะสุดท้าย มีสิทธิอันชอบธรรมที่จะตายอย่างธรรมชาติ ไม่ขอรับบริการทางการแพทย์เพื่อยื้อลมหายใจ แต่มีเงื่อนไขต้องดูแลแบบประคับประคองต่อเนื่อง ย้ำกฎกระทรวงทำตามขั้นตอนกฎหมายและไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ด้านสช. เดินหน้าหนังสือแสดงเจตนาไม่ยื้อชีวิตในวาระสุดท้าย
  2015-06-20 12:21
 • นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟ้องกรณี ร้องให้ยกเลิกกฎกระทรวงตามมาตรา 12 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติที่ให้ผู้ป่วยวาระสุดท้ายขอสิทธิที่จะไม่รับการรักษา หรือสิทธิการตาย เพราะเห็นว่ากระบวนการร่างกฎหมายเป็นไปตามขั้นตอน และไม่ขัดไม่ขัดต่อศีลธรรม และความสงบเรียบร้อยของประชาชน
  2015-06-19 14:35
 • สช.เร่งขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แก้ปัญหาท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น หลังพบไทยติดอันดับ 5 ท้องก่อนวัยในประชาคมอาเซียน กรมสุขภาพจิตจับมือชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดหวังลดตัวเลขท้องไม่พร้อมลง 10% ขณะที่พัฒนาสังคมฯ เร่งรณรงค์ปรับทัศนคติวัยรุ่นและเยียวยาแม่วัยทีน ขณะที่ชาวอุดรธานีเปิดเวทีสมัชชาสุขภาพอุดรธานีระดมพลังลดปัญหา หลังปี 2554 แนวโน้มดี พบอัตราการคลอดของแม่วัยรุ่นลดลงแล้ว 5%
  2015-02-11 18:29
 • สช.และสจรส. เปิดเวทีวิชาการ HIA Conference วประเมิน ผลกระทบสุขภาพปี 57 เสนอใช้ "เอชไอเอ" ในกิจการพลังงาน เหมืองแร่ เอฟทีเอ พร้อมยกระดับประเมินนโยบายสาธารณะแบบรายโครงการ รายกิจกรรม สู่การประเมินเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมทุกมิติ เตรียมเสนอ สปช. บรรจุในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
  2015-01-27 07:48

Pages