สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 • สำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับองค์การยูนิเซฟ  เปิดผลสำรวจความไม่เท่าเทียมด้านการศึกษา พบอัตราการเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายลดลงชัดเจนในกลุ่มครัวเรือนยากจน ชี้วิกฤตโควิด-19 ยิ่งซ้ำเติม
  2020-10-25 10:10
 • “อาจารย์ มข.” เผยผลวิเคราะห์การสำรวจอนามัยและสวัสดิการครัวเรือนจากอัตราการรับบริการผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน เพื่อสำรวจความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนไทย พบคนจนยังเข้าถึงสิทธิ์ โดยเฉพาะผู้ป่วยใน สะท้อนการใช้สิทธิประกันสุขภาพภาครัฐ คนจนไม่ได้เสียเปรียบคนรวย ยกเว้นการใช้บริการผู้ป่วยนอกที่ รพ.ใหญ่จะกระจุกตัวที่คนรวยมากกว่าคนจน แนะพัฒนาปฐมภูมิเขตเมืองเพื่อให้คนจนเข้าถึงการรักษาผู้ป่วยนอกในเขตเมือง
  2016-01-11 13:47
 • ทัศนะจาก ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ที่ยกผลสำรวจจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปี 2556 เกี่ยวกับการใช้สิทธิรักษาพยาบาลของคนไทย ทั้งในประเด็นที่ว่า “ยามเจ็บป่วยทั่วไปที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล ไม่ว่าจะมีสิทธิไหนก็ตาม มีเพียงร้อยละ 60 ที่ไปใช้สิทธิรักษาพยาบาล แต่ที่เหลือร้อยละ 40 รักษาตัวเองตามสะดวก” และ “ส่วนการนอนโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวนั้น จะมีการใช้สิทธิร้อยละ 90” ซึ่ง นพ.ธีระบอกว่า มีประเด็นน่าคิดอยู่หลายเรื่อง...
  2015-12-27 11:41
 • ข่าวสด - นพ.วิชัย เอกพลากร คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี ในฐานะนักวิจัยโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สำนักงานวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สวรส.ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะทำโครงการสำรวจสุขภาพคนไทย ครั้งที่ 5 เดือนต.ค. 2556-พ.ย. 2557 เพื่อสำรวจสถานการณ์สุขภาพและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพคนไทย โดยสุ่มสำรวจประชาชน อายุ 1-60 ปี 32,400 คน จาก 21 จังหวัดทุกภูมิภาค โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพจากร.พ. อาทิ ตรวจเลือด ปัสสาวะ ทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะแบ่งเป็น ร.พ.รามาธิบดี เก็บข้อมูลใน กทม.
  2013-11-25 10:02
 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ  ดำเนินการสำรวจ ข้อมูลด้านอนามัยและสวัสดิการครั้งแรกในปี 2517 และครั้งนี้เป็นการสำรวจครั้งที่ 18  โดยเก็บข้อมูลจากครัวเรือนตัวอย่างประมาณ 27,960 ครัวเรือน ในทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักประกันด้านสุขภาพ การเจ็บป่วย การไปรับบริการสาธารณสุข และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
  2013-10-31 16:40
 • Hfocus -การบริการทางการแพทย์ของประเทศไทยกระฉ่อนชื่อเสียงเกรียงไกรระดับโลก ศักยภาพโรงพยาบาลเอกชนไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ พรีเมี่ยม หรือซูเปอร์พรีเมี่ยม ล้วนแต่ได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานระดับสากล
  2013-10-10 09:29
 • ดร.นายแพทย์พรเทพ   ศิริวนารังสรรค์   อธิบดีกรมควบคุมโรค  กล่าวว่า  การเจ็บป่วยและปัญหาสุขภาพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศไม่ได้เป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายของนักการแพทย์และการสาธารณสุข จากข้อมูลการเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนปี2550โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่ามีชาวต่างชาติที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเอกชนเป็นผู้ป่วยประเทศสหภาพเมียนมาร์เข้ารับการรักษาอันดับ 1รองลงมาเป็นผู้ป่วยประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนเหนือตามลำดับมารักษาด้วยกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจมากที่สุดรองลงมาเป็นระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปากและอุบัติเหตุ
  2013-08-29 09:44
 • เมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ร่วมกันเผยผลสำรวจ "ความสุขของคนไทย" ภาพรวมทั่วประเทศคนไทยมีแนวโน้มมีความสุขเพิ่มมากขึ้น แต่ไม่ถึงกับก้าวกระโดด จากการสำรวจเป็นรายจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด ในปี 2555 พบว่า จังหวัดที่มีความสุขมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ นครพนม พิจิตร ตรัง ชัยภูมิ และกระบี่ ส่วนจังหวัดที่มีความสุขน้อยที่สุด 5 อันดับ คือ สมุทรสงคราม สมุทรปราการ สระแก้ว ภูเก็ต หนองคาย กาญจนบุรี ส่วนกรุงเทพมหานครยังรั้งท้ายเช่นเคย
  2013-07-26 08:44