สิ่งแวดล้อม

 • กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันลดใช้พลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น ย้ำ หากกำจัดไม่ถูกต้องอาจก่อมลพิษต่อสุขภาพตามมา และยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นำโรคด้วย
  2019-08-20 14:45
 • กลุ่ม ‘ไทยพร้อม’ และเครือข่ายจัดเสวนาผลักดันกฎหมายอากาศสะอาด (Clean Air Act) ให้พรรคการเมืองต่างๆ รณรงค์ผ่าน change.org สถานทูตอเมริกาเล่าประสบการณ์ริเริ่มกฎหมายนี้ตั้งแต่ 1970 มีองค์กรกำกับดูแลเข้มงวด นักวิชาการระบุ PM2.5 ยังเป็นปัญหา มีสารพิษอื่นอีกมากในฝุ่น โต้กรมควบคุมมลพิษที่ระบุแหล่งกำเนิดหลักมาจากภาคเกษตร-ขนส่ง เพราะขาดข้อมูลภาคอุตสาหกรรม จี้เร่งทำกฎหมาย ‘บัญชีปลดปล่อยมลพิษ’ ด้าน สช. เสนอบรรจุวาระในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ร่วมขับเคลื่อนกฎหมาย
  2019-03-04 12:55
 • อธิบดีกรมการแพทย์เผยสถาบัน/ รพ.ของกรมการแพทย์ ใช้ถุงพลาสติกใส่ยาปีละกว่า 9 ล้านใบ ร่วมรณรงค์รักษ์โลก กำหนด 1 ตุลาคม 2561 ยกเลิกถุงพลาสติกใส่ยาทุกหน่วยงานในสังกัด พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนผู้รับบริการนำถุงผ้ามาใส่ยาช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน ลดค่าใช้จ่าย และประชาชนมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม
  2018-06-04 19:26
 • สถานการณ์ปัญหาด้านสาธารณสุขที่กำลังขยายตัวจากการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 10 จังหวัดของประเทศจำเป็นต้องมีมาตรการหรือแนวทางในการจัดการด้านสาธารณสุขที่ดี โดยอาศัยศักยภาพและความพร้อมของหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก หากไม่มีการเตรียมแผนการรองรับปัญหาด้านกำลังคน และยกระดับด่านสาธารณสุข อาจส่งผลกระทบต่อการควบคุมโรคติดต่อจากการเคลื่อนย้ายของแรงงานข้ามชาติ และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจจะมีเข้ามามากขึ้นตามการขยายตัวของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
  2016-11-03 15:01
 • แม้ว่าการเกิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนำมาซึ่งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าว ในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงและปัญหาด้านสาธารณสุขเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ผู้รับบริการสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โรคจากสิ่งแวดล้อม เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคผิวหนังอักเสบ ฯลฯ และอาจมีการแพร่กระจายของโรคระบาดหรือโรคติดต่อได้
  2016-11-01 21:07
 • “นพ.สมศักดิ์” ยันเจตนารมณ์แก้ไขปัญหาเหมืองทองคำที่พิจิตร พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ เพื่อดูแลความปลอดภัยทางสุขภาพประชาชนรอบเหมืองเป็นหลักสำคัญที่สุด โดยใช้ข้อมูลวิชาการที่ได้จากการการตรวจทั้งคนและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานการแก้ไข ไม่ได้อุ้มเหมืองทองแต่อย่างใด โดยจะเชิญคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ทั้งหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ฝ่ายวิชาการ ประชาชน และผู้บริหารเหมืองทองคำประชุมในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 นี้ ให้ได้ทางออกที่เป็นที่ยอมรับทุกฝ่ายเร็วที่สุด และต่อยอดเป็นระบบอย่างยั่งยืน
  2015-06-08 18:34
 • ปลัดสธ.ประชุมผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบสุขภาพประชาชนที่อยู่รอบเหมืองแร่ทองคำที่จังหวัดพิจิตร วางระบบการดูแลรักษาพยาบาล การเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพคน อาหาร และน้ำอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี ฟันธงต้นเหตุปัญหา ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเกิดความเชื่อมั่น พร้อมทบทวนการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวข้อง 3 ฉบับ คือ พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2545 พ.ร.บ.ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญวิชาการจากส่วนกลาง ร่วมทำงานกับพื้นที่ 3 จังหวัด
  2015-02-18 20:28
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมสัมมนา “ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ปีงบประมาณ 2558” เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ บทบาท แนวทางและกลไกที่ใช้สนับสนุนการดำเนินงานต่อผู้บริหาร ผู้ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานระดับเขต และฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด รวมถึงประชาชนทราบถึงกลไกการดำเนินงานที่จะช่วยคุ้มครองดูแลสุขภาพและสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
  2014-11-26 19:18
 • สธ.ร่วมภาคีถกความร่วมมือสิ่งแวดล้อมสุขภาพประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-เอเชียตะวันออก เผยสถิติปัจจัยสิ่งแวดล้อมก่อโรคทำประชากรเสียชีวิตกว่า 6.6 ล้านคนในโลกแล้ว
  2014-08-20 16:15