สุขภาพ

 • ร้านค้าปลีก ยา สุขภาพ ความงาม ยึดทำเลชุมชนเปิดศึกชิงลูกค้าเดือดซูรูฮะ ทุ่มกว่า 1,000 ล้าน ลุยไทย-อาเซียน
  2013-12-05 12:24
 • 1 ธันวาคม 2556 นี้ 1663 สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อมเปลี่ยนเวลาให้บริการจาก 10.00-22.00 น.เป็น 09.00-21.00 น.ครับ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ทั้งนี้ เราพบว่ากว่า 2 เดือนที่เปิดให้บริการปรึกษาเรื่องท้องไม่พร้อม มีผู้รับบริการกว่า 300 ราย และร้อยละ80 ของผู้ที่โทร.มาขอรับคำปรึกษาตัดสินใจเลือกยุติการตั้งครรภ์
  2013-12-03 18:04
 • วันที่ 27 พฤศจิกายน นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังพิธีวางพานพุ่มถวาย สักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา ชัยนาทนเรนทร อธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก เนื่องในวัน คล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ว่า ปัจจุบันอายุคาดเฉลี่ยของคนไทยเมื่อแรกเกิดยืนยาวขึ้น ข้อมูลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี 2556 ผู้ชายไทยมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 71.1 ปี ผู้หญิงเฉลี่ย 78.1 ปี เพิ่มขึ้นจากในปี 2532 ผู้ชายอายุเฉลี่ย 65.6 ปี ผู้หญิงเฉลี่ย 70.9 ปี ขณะนี้ประชาชนไทยร้อยละ 99.9 มีหลักประกันสุขภาพ และเข้าถึงบริการเมื่อเจ็บป่วยไ
  2013-11-28 10:38
 • ภายหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 นอกจากการหลั่งไหลของแรงงานข้ามชาติแล้ว ปัญหาโรคติดต่อตามแนวชายแดนจะเพิ่มมากขึ้นจากเดิม และโอกาสแพร่กระจายเชื้อมายังคนไทยก็จะยิ่งสูงขึ้น
  2013-09-28 09:06
 • นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ ชูการลงทุนสุขภาพ เท่ากับความเจริญประเทศ เน้นเท่าเทียม เป็นธรรม เข้าถึง แนะต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยง สุรา บุหรี่ ยาเสพติด อาหารก่อโรคอ้วน สร้างนโยบายให้เกิดการมีส่วนร่วม รัฐต้องวางแผนลงทุนสุขภาพในทุกช่วงวัย
  2013-08-26 17:11
 • “โรงพยาบาลเอกชนจะไปทางไหน” รายงานประจำปี ของสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ที่เสนอต่อรัฐบาล เมื่อปี 2555 เรื่อง โรงพยาบาลเอกชนจะไปทางไหน ระบุ แผนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขโดยภาพรวม ที่คณะกรรมการบริหาร (บอร์ด) เป็นกลุ่มธุรกิจ กลุ่มนักการเมืองเข้ามามีบทบาทกำหนดนโยบาย จะก่อให้เกิดอำนาจการดำเนินการด้านธุรกิจสูงขึ้น และจะเกิดการผูกขาดหรือไม่ อย่างไร? เป็นการตั้งคำถามจากบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงแพทยชนบท 
  2013-06-23 09:21
 • งานวิจัยเผยมาตรการรัดเข็มขัดทำร้ายสุขภาพคนทั้งยุโรปและอเมริกาเหนือ ขณะกรีซผ่านกฎหมายปฏิรูปเพื่อขอเงินกู้จากยูโรโซนเพิ่ม
  2013-04-30 10:59
 • ในอีก 2 ปีข้างหน้าประเทศไทย จะก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  จึงนับเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ต่อนักบริหารระบบบริการสุขภาพของไทย ในการเตรียมเป็นเมดิคัลฮับแห่งอาเซียน ท่ามกลางความแตกต่างทั้งสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม รายได้ประชากร และระบบสุขภาพพื้นฐาน ทว่าการจะไปสู่เป้าหมายเป็นศูนย์กลางระบบบริการสุขภาพของอาเซียนไม่ใช่เรื่องง่าย
  2013-04-19 11:24
 •   เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นหน่วยงานหลักในการที่ให้การดูแลทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่คนต่างด้าวทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม โดยคนต่างด้าวกลุ่มนี้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่ สธ. จะได้กำหนดร่วมกับกระทรวงแรงงาน (รง.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์ (พม.) ในการที่ให้การดูแลการบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และอนามัยเจริญพันธุ์ในแรงงานต่างด้าว ตามที่กระทรวงสาธารณสุข เสนอ สาระสำคัญของเรื่อง
  2013-01-16 10:13
 • ไทย-ญี่ปุ่น ลงนามความร่วมมือการแพทย์และสุขภาพระหว่างกัน ชี้ทำให้ไทยผงาดในด้านการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียเร็วขึ้น
  2012-11-23 11:05
 • ช่วงนี้ใคร ๆ ต่างพร้อมใจกันพูดถึงการย่างเข้าสู่ "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" (เออีซี) ในปี  พ.ศ. 2558 นับนิ้วดูเหลือเวลาให้เตรียมตัว เตรียมใจ อีกเพียงไม่ถึง 3 ปี เส้นพรมแดนของเหล่ารวงข้าวทั้ง 10 ชาติ กำลังจะพร่าเลือนจางไป แล้วหันมามัดกันรวมเป็น "ฐานการผลิตเดียว" เปิดกว้างให้สินค้า  บริการ การลงทุน และแรงงาน สามารถเคลื่อนย้ายอย่างเสรีได้มากขึ้น
  2012-10-06 10:03

Pages