สูตินรีเวชกรรม

  • กรมบัญชีกลางหารือราชวิทยาลัยสูติฯ และราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ ปรับข้อบ่งชี้ รพ.เอกชนเบิกเงินค่ารักษา ทำหัถตการ “กลุ่มสูติ-นรีเวชกรรม และการผ่าตัดต้อกระจก” ให้ชัดเจนขึ้น หลังพบการทำหัถตการกลุ่มสูติ-นรีเวชกรรม รพ.เอกชนหลายแห่งเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ต้องส่งเงินคืนคลัง เหตุไม่เป็นตามเกณฑ์ ขณะที่การผ่าตัดตาต้อกระจกซึ่งเบิกจ่ายสูงสุด ต้องมีหลักฐานเพื่อประกันว่าผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องผ่าจริง
    2017-07-20 14:06