หมอครอบครัว

 • การสร้างนโยบาย และรีบขับเคลื่อนโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้รับรู้อย่างต่อเนื่องดังที่ทำมานั้น พอจะคาดเดาได้ว่า จะมีแนวโน้มสร้างความคาดหวังที่สูงลิ่วจากประชาชนให้มาตกบนบ่าของคนทำงานหน้างานในระบบสุขภาพ
  2017-09-30 16:52
 • กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว เพิ่มแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว เติมเต็มบริการให้ประชาชน ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ และ อสม. “บริการทุกคน ทุกที่ ทุกอย่าง ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี”
  2017-09-30 12:39
 • ‘นพ.โสภณ นพ.เจษฎา’ รับ – ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งปลัด สธ. พร้อมย้ำปี 2561 จะปฏิบัติหน้าที่โดยน้อมนำพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในการทำงาน เน้นเรื่องความสามัคคี และเร่งขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญ
  2017-09-30 12:17
 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ก้าวหน้ามากที่สุดในเรื่องระบบสุขภาพ เพราะในหมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ช (ด้านอื่นๆ) มีการระบุข้อ 4 ว่า “ให้ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการบริหารจัดการ และการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน” และข้อ 5 “ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วน ที่เหมาะสม”
  2017-09-21 16:34
 • การประชุมวิชาการ “แพทย์ชนบทคืนถิ่นสู่แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2017-09-21 14:42
 • ‘พลเรือเอกณรงค์’ รองนายกรัฐมนตรี ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนปฏิรูประบบสาธารณสุข เตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.การแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... เป็นกฎหมายใช้บริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพมาตรฐาน ใกล้บ้าน ด้วยแนวทางการพัฒนาในรูปแบบคลินิกหมอครอบครัว และออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พ.ศ. .... สร้างชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนสุขภาพดี
  2017-08-30 18:35
 • เบลเยี่ยมศึกษาดูงานบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ (DHML) ผอ.รพ.อาจสามารถ ย้ำความสำเร็จอยู่ที่ประสานภาคี ให้ประชาชนเป็นเจ้าของ ข้าราชการแค่เติมส่วนที่ขาด
  2017-08-27 10:17
 • โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ปรับระบบบริการสุขภาพ เปิดคลินิกหมอครอบครัวรองรับผู้ป่วยนอกทั่วไป และผู้ป่วยเรื้อรังที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ช่วยลดเวลารอคอยพบแพทย์จาก 184 นาทีเหลือ 47 นาที ลดความแออัด ในโรงพยาบาลใหญ่ ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพใกล้บ้าน
  2017-08-26 20:12
 • คลินิกหมอครอบครัว ‘รพ.เจ้าพระยายมราช’ ชนะเลิศประกวดคลิปวิดีโอ หมอประจำตัว ปชช. รองชนะเลิศ คลินิกหมอครอบครัวท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร และรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 รางวัล คลินิกหมอครอบครัวไผ่ศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี และ คลินิกหมอครอบครัวยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
  2017-08-24 12:08
 • กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาบุคลากรสหวิชาชีพ รองรับการปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ เพื่อทำงานในคลินิกหมอครอบครัว เน้นรู้ลึกในสาขาวิชาชีพเพื่อสามารถรักษาโรค รู้กว้างในด้านเวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อสามารถรักษาคน มีทักษะในการทำงานเป็นทีมและการทำงานในชุมชน
  2017-08-20 12:21
 • กระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้าในปี 2561 เปิดคลินิกหมอครอบครัวให้ได้ 996 แห่ง มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจำนวน 996 คนดูแลประชากร 9,960,000 คน ขยายบริการในพื้นที่ กทม. 4 เขต และจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวเขตเมือง 30 แห่ง เผยผลสำเร็จคลินิกหมอครอบครัวตำบลวัดไทรใต้ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ช่วยผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดบ้านอาการดีขึ้น ลดเวลารอคอยจาก 186 นาทีเหลือ 58 นาที
  2017-08-10 20:44
 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมคลินิกหมอครอบครัวคลองศาลา จัดบริการแบบ One stop service ทำให้ระยะเวลารอคอยน้อยกว่าเวลารอคอยในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ประชาชนพึงพอใจ กว่าร้อยละ 91 ยกระดับคุณภาพประสิทธิภาพการบริการ
  2017-07-24 14:51

Pages