หมอครอบครัว

 • “หมอทวีเกียรติ” อดีตผู้ตรวจฯ สธ.หนุนนโยบายคลินิกหมอครอบครัว ชี้ทิศทางที่ สธ.ดำเนินการคือพัฒนาปฐมภูมิเขตเมืองแล้วค่อยขยายไปในเขตชนบทนั้นเดินมาถูกทางแล้ว แนะเพิ่มค่าตอบแทนดึงดูดให้คนเรียนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมากขึ้น
  2016-08-10 12:43
 • ปลัด สธ.มอบนโยบายขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิ “คลินิกหมอครอบครัว” เขตเมืองเพิ่มหน่วยบริการให้ประชาชนเข้าถึงง่าย เขตชนบทเพิ่มแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เตรียมแผนผลิตกำลังคนรองรับ ระยะกลาง-ยาว ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวปีละ 600 คน ระยะสั้น ใช้แพทย์ที่เกษียณมาอบรมเพิ่ม ส่วนวิชาชีพอื่นมีหลักสูตรเวชปฏิบัติครอบครัว พร้อมปรับค่าตอบแทนให้อยู่ในระบบ
  2016-08-03 21:42
 • รองนายกรัฐมนตรี มอบกระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนและปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ ตั้งเป้ามีคลินิกหมอครอบครัว 2,200 แห่งในปี 2570 เป็นคลินิกดูแลสุขภาพประจำครอบครัว กระจายครอบคลุม ดูแลสุขภาพคนไทยกว่า 65 ล้านคน ด้วยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและสหสาขาวิชาชีพ ดูแลประชากร 10,000 คนต่อ 1 ทีม เนื่องจากประชาชนมากกว่าร้อยละ 50  เข้ารับบริการในโรงพยาบาลด้วยโรคพื้นฐาน
  2016-08-03 12:18
 • สธ.เปิดตัว “คลินิกหมอครอบครัว” ระยะที่ 1 จำนวน 16 แห่ง ให้ รพศ./รพท.ใน 12 เขตสุขภาพดูแล ภายใน ส.ค. 59 นี้ ตั้งเป้าภายในปี 60 คนไทย 1 ล้านครอบครัว มีหมอประจำครอบครัวดูแล เน้น “บริการทุกคน ทุกที่ ทุกอย่าง ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี” พร้อมขยายทั่วประเทศภายในปี 65
  2016-07-27 18:08
 • กระทรวงสาธารณสุข กำหนดเป้าหมายการปฏิรูปด้านสาธารณสุข สร้างแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลคนไทย 1 ล้านครอบครัวภายในปี 2560  โดยระยะ 18 เดือน ปฏิรูป 4 เรื่อง คือ การแก้ปัญหาขาดแคลนพยาบาล การวางแผนอัตรากำลังคน ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร และการปรับระบบค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข เพื่ออภิบาลระบบสร้างต้นแบบองค์กรคุณธรรม
  2016-07-06 21:27
 • ปลัด สธ.ให้สถานบริการในสังกัด สำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อน เบื้องต้นได้รับรายงาน 6 แห่งใน 4 จังหวัด เร่งซ่อมแซมให้ใช้งานได้โดยเร็วไม่ให้กระทบกับการจัดบริการประชาชน กำชับให้ทุกแห่งเตรียมพร้อมรองรับ อาทิ เร่งสำรวจจุดเสี่ยงและกำจัด เช่น ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ที่อยู่ใกล้สายไฟฟ้า หรืออาคาร เตรียมพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า น้ำมัน แผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนักที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น
  2016-05-02 11:25
 • สธ.ระดมสมองพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เตรียมเชิญอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นคณะกรรมการ พร้อมเตรียมกำลังคนรองรับ เช่น เพิ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว จ้างแพทย์เกษียณร่วมทีมหมอครอบครัว เชื่อมโยงในรูปแบบประชารัฐเพื่อประชาชน ระยะที่ 1 ดำเนินการใน รพศ./รพท. 16 แห่ง 12 เขตสุขภาพ ภายในมิ.ย. 59 นี้ ก่อนขยายไปทั่วประเทศ เน้น “บริการทุกคน ทุกที่ ทุกอย่าง ทุกเวลา”
  2016-04-26 14:55
 • ประเมินผลทีมหมอครอบครัว พบ “วาทกรรมและตัวชี้วัดนโยบายจากส่วนกลาง” ส่งผลนโยบายไม่มั่นคง เหตุนโยบายเปลี่ยน เมื่อผู้บริหารเปลี่ยน กระทบการทำงานของคนในพื้นที่ ภาระงานเอกสารมากเกินจำเป็น ความสับสนของนโยบายที่เปลี่ยน บั่นทอนความคิดริเริ่มคนพื้นที่ ยกคำสั่งไม่มีประโยชน์ เช่น ให้ส่งวิดีโอคลิปจากส่วนกลาง ทำหลายแห่งต้นทุนเพิ่มเพราะต้องจ้างมืออาชีพผลิต แต่เมื่อส่งส่วนกลางไม่มี feedback ตอบกลับ แต่ 99% เห็นควรเดินหน้าทีมหมอครอบครัวต่อ เหตุประชาชนได้ประโยชน์ และเกิดการทำงานเป็นทีม
  2016-04-21 18:14
 • เภสัชกรทั่วประเทศ ร่วมถอดบทเรียนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ต่อเนื่องปีที่ 2 พร้อมมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น มุ่งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ พัฒนาบทบาทร่วมเป็นทีมหมอครอบครัวดูแลประชาชน รองรับสังคมสูงอายุ ขณะที่ สปสช.หนุนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ คุ้มครองสุขภาพประชาชนจากปัญหาใช้ยาไม่เหมาะสม   
  2016-04-19 18:01
 • หมอประนอม เผย ลำสนธิโมเดล ถือเป็นต้นแบบที่กระทรวงสาธารณสุข กำลังนำไปขยายผลให้เกิดขึ้นในทุกๆ ตำบล ในประเทศไทย หลังประสบผลสำเร็จทั้งการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการผสานความร่วมมือระหว่าง อบต. รพ. รพ.สต.และชุมชน
  2016-04-18 21:51
 • สธ.เดินหน้าระบบสุขภาพอำเภอและเขตบริการสุขภาพไปพร้อมกัน รองรับการบริการในพื้นที่ ตั้งเป้าปี 59 มีระบบสุขภาพอำเภอเชื่อมโยง ปฐมภูมิและท้องถิ่น พัฒนางาน ลดอุบัติเหตุ คลินิกโรคไตเรื้อรัง ระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ทีมหมอครอบครัว 
  2016-01-21 21:30
 • ชมรมนักวิชาการสาธารณสุขฝาก สธ.ขอให้มีนโยบายใส่ใจหมออนามัยมากขึ้น ให้ความสำคัญกับวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนในฐานะวิชาชีพที่ 8 ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ พร้อมเสนอ 8 ข้อแก้ปัญหา ทั้งเรื่องลดนโยบายเหมาโหล จัดเงินป้องกันโรคลง รพ.สต.โดยตรง ไม่ผ่าน รพช. ลดเหลื่อมล้ำค่าตอบแทนระหว่างวิชาชีพโดยต้องใช้เกณฑ์เดียวกัน ให้ความสำคัญกับ รพ.สต.ชายแดน ทุรกันดาร
  2015-09-15 10:30

Pages