หมออนามัย

 • “ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย” เข้าพบ “หมอปิยะสกล” เสนอเร่งแก้ปัญหา “หมออนามัย” ทั้งบรรจุตำแหน่ง ขรก. ปรับโครงสร้างสาธารณสุขอำเภอ แยกบัญชีส่งเสริมสุขภาพออกจากงบรักษา ระบุเป็นไปได้ เพราะหารือ สปสช.แล้วเห็นด้วยกับแนวทางนี้ เตรียมเปิดบัญชี และบริหารโดย คกก.อำเภอ เผยบรรยากาศชื่นมื่น แนวโน้มดี รมว.สธ.คนใหม่ พร้อมรับฟังความเห็น แถมหนุนงานสร้างนำซ่อม มอบ “หมอธวัช” ดูแลนโยบาย รพ.สต.เป็นพิเศษ แถมเปรยอยากให้จัดเวทีรับฟังความเห็นประชาคมสาธารณสุขเดือนละครั้ง  
  2015-08-28 16:50
 • ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข วอนรัฐให้ความสนใจหมออนามัยบ้าง ระบุแม้เป็นที่พึ่งด่านแรกของชุมชน ทำงานทุกนโยบายและตัวชี้วัดทั้งของกระทรวง กรม กอง สั่งการลงมา และทำตั้งแต่งานส่งเสริม รักษาเบื้องต้น ฟื้นฟู ระบาดควบคุมโรค โภชนาการ อนามัยชุมชน จนถึงอาชีวอนามัย แต่ก็ไม่เคยได้รับความสนใจจากผู้ใหญ่ เป็นวิชาชีพที่เหลื่อมล้ำกับวิชาชีพอื่นใน สธ.อย่างมาก พร้อมชื่นชม รายการ the giving  ช่อง work point  ถ่ายทอดวิถีชีวิตหมออนามัยให้สังคมได้รับรู้
  2015-08-22 18:44
 • “หมอประเวศ” ปาฐกถาพิเศษ ชี้ “หมอครอบครัว” หัวใจสำคัญระบบสุขภาพประเทศไทย เน้นดูแลตนเอง ครอบครัว และดูแลชุมชน ลดภาวะเจ็บป่วยและช่วยเข้าถึงการรักษา เน้นหัวใจความเป็นมนุษย์ดุจญาติและครอบครัว พร้อมแนะการดำเนินงานสุขภาพต้องยึดประชาชนเป็นหลัก มองความจริง ไม่ยึดมั่นจำกัดบริการเฉพาะแค่สถาบันหรือวิชาชีพ ไม่ควรถือลัทธิวิชาชีพ แม้ไม่ใช่แพทย์ แต่พยาบาล หมออนามัย พนักงานผดุงครรภ์ ก็ทำหน้าที่รักษาได้ ยกตัวอย่างทหารเสนารักษ์ ที่กองทัพผลิตเป็นผู้ช่วยแพทย์ เมื่อหมดประจำการก็ช่วยดูแลประชาชนได้
  2015-08-06 12:04
 • แต่เดิม รพ.สต.เคยเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพไทยในลักษณะทางเลือกที่ช่วยสนับสนุนการให้บริการของโรงพยาบาลอำเภอ ต่อมามีการปรับปรุงการให้บริการ ทำให้ประชาชนในชุมชนเริ่มมาใช้บริการ รพ.สต.มากขึ้น เพราะมีความคุ้นเคยและใกล้ชิดมากกว่าโรงพยาบาลอำเภอ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา รพ.สต.ให้มีคุณภาพและมีความพร้อมด้านบุคลากร จะทำให้ รพ.สต.เป็นหลักของการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน ซึ่งช่วยลดภาระโรงพยาบาลอำเภอและโรงพยาบาลศูนย์ได้อย่างมาก
  2015-07-07 15:54
 • มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย เผยผลการเลือกตั้งคณะกรรการชุดใหม่  24 คน  “ธาดา วรรธนปิยกุล” ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการเป็นสมัยที่ 2 ย้ำพร้อมนำองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย ระบบ 3 C คือ Clear Clean Correct ขับเคลื่อนงานสุขภาพและสร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน
  2015-07-01 18:35
 • ผู้ตรวจราชการ สธ. ให้กำลังใจครอบครัวเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านแกน้อย อ.เชียงดาว ที่เสียชีวิตพร้อมจัดทีม รพ.เชียงดาว ช่วยดูแลประชาชน 
  2015-06-23 19:07
 • “หมอประสิทธิ์ชัย” วิเคราะห์นโยบาย “ทีมหมอครอบครัว” 6 เดือนจัดตั้งทีมครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมดันต่อพื้นที่ กทม.และเมืองใหญ่ อุดช่องว่างการเข้าถึง พร้อมเดินหน้านโยบาย เน้นให้ความสำคัญต่อทุกคนในทีม ทั้งแพทย์ พยาบาล หมออนามัย อสม. และชุมชน ตามบริบทสังคมไทย เชื่อเป็นนโยบายยั่งยืน เหตุประชาชนได้ประโยชน์ แจงวัตถุประสงค์หมออนามัยทำคลิปวิดิโอหมอครอบครัว เพื่อให้เห็นผลงานและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
  2015-06-20 13:29
 • เขตสุขภาพที่ 3 จัดประชุมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง ท้องถิ่น ภาคประชาชน และ รพ. ร่วมขับเคลื่อนทีมหมอครอบครัวอย่างยั่งยืนด้วยกัน “หมอสุขุม” ผู้ตรวจเขต 3 เผย มีทีมหมอครอบครัวในเขต 3 เกือบ 4 พันทีม ครอบคลุมระดับอำเภอ ตำบล และชุมชน ให้การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ ผู้ป่วยระยะสุดท้ายเกือบ 30,000 รายได้รับการดูแล มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยทีมสหวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล หมออนามัย อสม. ร่วมกับ อบต.-เทศบาลในพื้นที่
  2015-06-17 11:13
 • “นพ.สมศักดิ์” เผยทั่วประเทศมีทีมหมอครอบครัวกว่า 6 หมื่นทีม ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล มี รพ.สต.เป็นหลักในพื้นที่ ระยะแรกเน้นดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย คนพิการติดบ้าน ติดเตียง 2 ล้านคนทั่วประเทศ ก่อนจะขยายครอบคลุมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ
  2015-06-13 15:55
 • “ปิ่น นันทะเสน” ชนะเลือกตั้งเป็น “นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขคนใหม่” พร้อมคณะกรรมการบริหารยกทีมด้วย 765 คะแนน ชนะผู้แข่งขัน “ทัศนีย์ บัวคำ” ได้รับ 673 คะแนน พร้อมเปิดใจ “ภูมิใจความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวหมออนามัยที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง” เตรียมรับมอบส่งงานจากผู้บริหารชุดเดิม ประกาศเดินหน้าแก้ระเบียบสมาคม เน้นโปร่งใส ธรรมาภิบาล ผลักดันจัดตั้งสภาวิชาชีพการสาธารณสุขใน 6 เดือน
  2015-06-13 11:59
 • “หมออนามัย” เตรียมหย่อนบัตรเลือกตั้ง นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขครั้งแรก ลุ้น 11 มิ.ย. นี้ เปิดตัว 2 ผู้สมัครแข่งขัน “ทัศนีย์ บัวคำ อดีตอุปนายกฯ” เปิดนโยบายสานต่อใบประกอบวิชาชีพศิลปะหมออนามัย หลังผลักดัน พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุข ขณะที่ “ปิ่น นันทะเสน อดีตอุปนายกคนที่ 2” เน้นบริหารต้องมีส่วนร่วม โปร่งใส พร้อมปรับหลักสูตรวิชาชีพสาธารณสุข ต้องทำงาน รพ.สต.ได้
  2015-06-09 16:34
 • เสียงจากหมออนามัย อานันท์ ปัญญาโพธินันท์ จพ.สธ.ในพื้นที่ชายแดน จ.น่าน ถึง ก.พ.ที่บอกเล่าความรู้สึก หลังจากรับรู้มติ ก.พ.ยกเลิกการคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการ ซึ่งอานันท์ ระบุว่า “อยากให้ผู้ใหญ่ทุกคนที่อยู่ระดับสูง เห็นใจพวกเราที่อยู่ระดับรากหญ้า ให้ความเป็นธรรมแก่พวกเราด้วยครับ วันนี้ผมไม่เสียดายที่ยังไม่ได้บรรจุราชการ แต่ผมเสียใจ ที่ท่านทั้งหลายร่วมกันผลิตพวกเรามาแล้วสุดท้ายกลับมาลอยแพพวกเราไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเดิมครับ”
  2015-06-03 12:43

Pages