หมออนามัย

 • ชมรมวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน เตรียมเข้าพบ ปลัด สธ.คนใหม่ 12 ต.ค.นี้ หารือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเงินเดือน ทั้งหลังเข้าแท่งบัญชี และเมื่อเปรียบเทียบกับข้าราชการสังกัดอื่น พร้อมทวงถามความคืบหน้าค่าตอบแทนวิชาชีพสาธารณสุขฉบับ 8 และ 9 ที่ยังล่าช้า ระบุมี สสจ.ดำเนินการไปแล้วเพียง 10 กว่าแห่งเท่านั้น ทั้งยังมีปัญหาเหลื่อมล้ำ แนะนำความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาปรับค่าตอบแทน ปรับที่สูงเกินไปลงมาบ้าง นอกจากไม่เป็นภาระการคลัง แล้วสร้างความเป็นธรรมให้วิชาชีพอื่นๆ ด้วย
  2015-10-05 15:27
 • ระเบียบสภาการสาธารณสุขชุมชนประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ‘ไพศาล’ นัดประชุมคณะทำงานเตรียมการรับสมัครสมาชิกสภาการฯ ขณะที่ยังสับสนบทบาทกับ ‘ปิ่น นันทะเสน’ ที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข แต่เพิ่งได้รับการรับรองจากนายทะเบียนเมื่อ 21 ก.ย.ที่ผ่านมา ด้าน ‘ทัศนีย์’ แจงยังไม่ถือว่ารับหน้าที่โดยสมบูรณ์ เนื่องจากต้องรอส่งมอบงานจาก ‘ไพศาล’ ก่อน ข้องใจทำไมต้องเร่งกระบวนการรับตำแหน่งนายกสมาคมฯ ยันเดินหน้าประชุมเตรียมการรับสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชนต่อไป
  2015-09-25 14:02
 • ชมรมนักวิชาการสาธารณสุขฝาก สธ.ขอให้มีนโยบายใส่ใจหมออนามัยมากขึ้น ให้ความสำคัญกับวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนในฐานะวิชาชีพที่ 8 ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ พร้อมเสนอ 8 ข้อแก้ปัญหา ทั้งเรื่องลดนโยบายเหมาโหล จัดเงินป้องกันโรคลง รพ.สต.โดยตรง ไม่ผ่าน รพช. ลดเหลื่อมล้ำค่าตอบแทนระหว่างวิชาชีพโดยต้องใช้เกณฑ์เดียวกัน ให้ความสำคัญกับ รพ.สต.ชายแดน ทุรกันดาร
  2015-09-15 10:30
 • “ปิ่น นันทะเสน” ผู้ชนะเลือกตั้ง “นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข” ยันจะทำหน้าที่ผลักดันให้เกิดสภาวิชาชีพให้ได้ภายใน 6 เดือนหลังรับงานจาก “ไพศาล บางชวด” แม้ยังไม่ได้รับการรับรองผลเลือกตั้ง เหตุมีผู้ยื่นคัดค้าน พร้อมเตรียมจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนหมออนามัยหลังจากมีสภาวิชาชีพแล้ว และกำหนดนิยามมาตรา 3 พ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุข ย้ำหมออนามัยจะต้องทำงานรักษา ส่งเสริม ป้องกัน เป็นที่พึ่งของคนในพื้นที่
  2015-09-07 15:49
 • เว็บไซต์มติชน : ประชาคม สธ. หารือปัญหาระบบสาธารณสุขและแนวทางแก้ไขร่วมกับ นพ.ปิยะสกล เสนอ 3 ข้อหลัก เดินหน้าเขตสุขภาพอย่างจริงจัง ระยะสั้นให้ออกกฎกระทรวงรองรับสถานภาพ ปฏิรูประบบการเงินการคลัง และธรรมาภิบาลใน สธ. ด้าน นพ.ปิยะสกล แจงข้อเสนอเบื้องต้นเป็นไปตามนโยบายที่ประกาศอยู่แล้ว ทั้งเรื่องเขตสุขภาพที่ต้องบูรณาการระหว่าง สธ.และ สปสช. ส่วนเรื่องงบจะหารือกับ สปสช. พร้อมระบุอยากประชาคมประชุมร่วมกันแบบนี้อย่างน้อย 1-2 เดือนต่อครั้ง
  2015-08-29 10:01
 • “ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย” เข้าพบ “หมอปิยะสกล” เสนอเร่งแก้ปัญหา “หมออนามัย” ทั้งบรรจุตำแหน่ง ขรก. ปรับโครงสร้างสาธารณสุขอำเภอ แยกบัญชีส่งเสริมสุขภาพออกจากงบรักษา ระบุเป็นไปได้ เพราะหารือ สปสช.แล้วเห็นด้วยกับแนวทางนี้ เตรียมเปิดบัญชี และบริหารโดย คกก.อำเภอ เผยบรรยากาศชื่นมื่น แนวโน้มดี รมว.สธ.คนใหม่ พร้อมรับฟังความเห็น แถมหนุนงานสร้างนำซ่อม มอบ “หมอธวัช” ดูแลนโยบาย รพ.สต.เป็นพิเศษ แถมเปรยอยากให้จัดเวทีรับฟังความเห็นประชาคมสาธารณสุขเดือนละครั้ง  
  2015-08-28 16:50
 • ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข วอนรัฐให้ความสนใจหมออนามัยบ้าง ระบุแม้เป็นที่พึ่งด่านแรกของชุมชน ทำงานทุกนโยบายและตัวชี้วัดทั้งของกระทรวง กรม กอง สั่งการลงมา และทำตั้งแต่งานส่งเสริม รักษาเบื้องต้น ฟื้นฟู ระบาดควบคุมโรค โภชนาการ อนามัยชุมชน จนถึงอาชีวอนามัย แต่ก็ไม่เคยได้รับความสนใจจากผู้ใหญ่ เป็นวิชาชีพที่เหลื่อมล้ำกับวิชาชีพอื่นใน สธ.อย่างมาก พร้อมชื่นชม รายการ the giving  ช่อง work point  ถ่ายทอดวิถีชีวิตหมออนามัยให้สังคมได้รับรู้
  2015-08-22 18:44
 • “หมอประเวศ” ปาฐกถาพิเศษ ชี้ “หมอครอบครัว” หัวใจสำคัญระบบสุขภาพประเทศไทย เน้นดูแลตนเอง ครอบครัว และดูแลชุมชน ลดภาวะเจ็บป่วยและช่วยเข้าถึงการรักษา เน้นหัวใจความเป็นมนุษย์ดุจญาติและครอบครัว พร้อมแนะการดำเนินงานสุขภาพต้องยึดประชาชนเป็นหลัก มองความจริง ไม่ยึดมั่นจำกัดบริการเฉพาะแค่สถาบันหรือวิชาชีพ ไม่ควรถือลัทธิวิชาชีพ แม้ไม่ใช่แพทย์ แต่พยาบาล หมออนามัย พนักงานผดุงครรภ์ ก็ทำหน้าที่รักษาได้ ยกตัวอย่างทหารเสนารักษ์ ที่กองทัพผลิตเป็นผู้ช่วยแพทย์ เมื่อหมดประจำการก็ช่วยดูแลประชาชนได้
  2015-08-06 12:04
 • แต่เดิม รพ.สต.เคยเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพไทยในลักษณะทางเลือกที่ช่วยสนับสนุนการให้บริการของโรงพยาบาลอำเภอ ต่อมามีการปรับปรุงการให้บริการ ทำให้ประชาชนในชุมชนเริ่มมาใช้บริการ รพ.สต.มากขึ้น เพราะมีความคุ้นเคยและใกล้ชิดมากกว่าโรงพยาบาลอำเภอ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา รพ.สต.ให้มีคุณภาพและมีความพร้อมด้านบุคลากร จะทำให้ รพ.สต.เป็นหลักของการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน ซึ่งช่วยลดภาระโรงพยาบาลอำเภอและโรงพยาบาลศูนย์ได้อย่างมาก
  2015-07-07 15:54
 • มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย เผยผลการเลือกตั้งคณะกรรการชุดใหม่  24 คน  “ธาดา วรรธนปิยกุล” ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการเป็นสมัยที่ 2 ย้ำพร้อมนำองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย ระบบ 3 C คือ Clear Clean Correct ขับเคลื่อนงานสุขภาพและสร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน
  2015-07-01 18:35
 • ผู้ตรวจราชการ สธ. ให้กำลังใจครอบครัวเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านแกน้อย อ.เชียงดาว ที่เสียชีวิตพร้อมจัดทีม รพ.เชียงดาว ช่วยดูแลประชาชน 
  2015-06-23 19:07
 • “หมอประสิทธิ์ชัย” วิเคราะห์นโยบาย “ทีมหมอครอบครัว” 6 เดือนจัดตั้งทีมครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมดันต่อพื้นที่ กทม.และเมืองใหญ่ อุดช่องว่างการเข้าถึง พร้อมเดินหน้านโยบาย เน้นให้ความสำคัญต่อทุกคนในทีม ทั้งแพทย์ พยาบาล หมออนามัย อสม. และชุมชน ตามบริบทสังคมไทย เชื่อเป็นนโยบายยั่งยืน เหตุประชาชนได้ประโยชน์ แจงวัตถุประสงค์หมออนามัยทำคลิปวิดิโอหมอครอบครัว เพื่อให้เห็นผลงานและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
  2015-06-20 13:29

Pages