หลักสูตรเขตสุขภาพ

  • เขตบริการสุขภาพที่ 8 สธ.จับมือมูลนิธิภิวัฒน์สาธารณสุขไทย จัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารงานเขตสุขภาพ ต่อยอดความสำเร็จการปฏิรูประบบสุขภาพด้วยเขตสุขภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จทั้ง 12 เขต เพื่อนำชุดความรู้ที่ได้ขับเคลื่อนให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็น ชี้คนไทยมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 12 ปีแล้ว จำต้องพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพรองรับ เพื่อประชาชนเข้าถึงบริการที่จำเป็นได้ทันที
    2014-11-22 11:53