หุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก

  • กระทรวงสาธารณสุข จับมือเครือข่ายสุขภาพ ระดมสมองผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นผลกระทบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) ต่อสุขภาพ รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดในด้านเศรษฐกิจและภาพรวม เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการเจรจาความตกลง TPP
    2016-08-09 13:10