องค์การสหประชาชาติ

 • ​กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รับรางวัล United Nations Inter-Agency Task Force (UNIATF Award) on the Prevention and Control of Non-communicable Diseases ในการประชุม side event  ของการประชุมองค์การสหประชาชาติ ครั้งที่ 76 ​
  2021-09-25 16:18
 • นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดี “โครงการป้องกันควบคุมมะเร็งปากมดลูกแบบบูรณาการ” ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับมอบรางวัลองค์กรภาครัฐยอดเยี่ยมประจำปี 2561 จากองค์การสหประชาชาติ
  2018-07-10 16:40
 • นอนป่วยถึงเตียง และรพ.ขอนแก่น รับรางวัลรองชนะเลิศจากผลงานพัฒนาบริการทางด่วนหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง เผยในรอบ 8 ปีหน่วยงานของสธ.สร้างชื่อเสียงต่อเนื่อง 7 รางวัล
  2015-07-06 16:39
 • กรุงเทพธุรกิจ - ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) และภาคีป้องกันอุบัติเหตุ จัดสัมมนา เรื่อง ความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 11 หัวข้อ "สิทธิกับความปลอดภัยทางถนน" (Rights and Road Safety) เมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
  2013-12-13 11:12
 • เดลินิวส์ - วันที่ 25 พฤศจิกายนทุกปีองค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เพื่อเตือนให้คนทั่วโลกตระหนักว่าความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นปัญหาที่สังคมต้องหาทางแก้ไข จากสถานการณ์ดังกล่าว แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สสส.จึงร่วมกับภาคีองค์กรที่ทำงานด้านผู้หญิง จัดเสวนาหัวข้อ "หยุดความรุนแรงในครอบครัว บทเรียนจากหมอนิ่ม" เพื่อให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการจัดการปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในสังคมวงกว้าง
  2013-11-26 13:44
 • วิถีชีวิตคนไทยในปัจจุบันมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทำลายสุขภาพ จากการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม มีรสหวาน มัน เค็มมากเกินไป การสูบบุหรี่และดื่มสุรา รวมถึงขาดการออกกำลังกายที่เพียงพอในแต่ละวัน เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิด "โรคไม่ติดต่อ" (Noncommunicable diseases : NCDs ) ที่สำคัญ 4 ชนิด ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็ง โรคปอดเรื้อรัง และโรคเบาหวาน บางครั้งเรียกว่าเป็น "โรคที่สะสมจากการกินการอยู่" หรือ "โรควิถีชีวิตสมัยใหม่" นับเป็นภัยคุกคามด้านสาธารณสุขที่สำคัญที่สุดในปัจจุบัน พบคนไทยเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยโรคหัวใจขาดเลือด มีผู้เสียชีวิตกว่า 35,000 รายต่อปี โรคเบาหวาน  28,000 รายต่อปี และ โรคมะเร็งตับ 25,000 รายต่อปี
  2013-11-16 10:51
 • เดลินิวส์ - วิถีชีวิตคนไทยในปัจจุบันมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทำลายสุขภาพ จากการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม มีรสหวาน มัน เค็มมากเกินไป การสูบบุหรี่และดื่มสุรา รวมถึงขาดการออกกำลังกายที่เพียงพอในแต่ละวัน เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิด "โรคไม่ติดต่อ" (Noncommunicable diseases : NCDs ) ที่สำคัญ 4 ชนิด ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็ง โรคปอดเรื้อรัง และโรคเบาหวาน บางครั้งเรียกว่าเป็น "โรคที่สะสมจากการกินการอยู่" หรือ "โรควิถีชีวิตสมัยใหม่" นับเป็นภัยคุกคามด้านสาธารณสุขที่สำคัญที่สุดในปัจจุบัน พบคนไทยเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยโรคหัวใจขาดเลือด มีผู้เสียชีวิตกว่า 35,000 รายต่อปี โรคเบาหวาน  28,000 รายต
  2013-11-15 08:34
 • กระทรวงสาธารณสุข เปิดคลินิกวัยรุ่นในโรงพยาบาลในสังกัด 834 แห่งทั่วประเทศ ให้บริการฟรีวัยรุ่นทุกเรื่อง ทั้งความสวยความงาม – เพศ – สุขภาพ เพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หรือติดเชื้อโรคร้าย เช่นเอดส์ ในปี 2557 นี้จะขยายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้วย เผยสถานการณ์วัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปีขณะนี้ น่าห่วง จำนวนการตั้งครรภ์เพิ่มขึ้น จากปีละ 123,445 ราย ในปี 2548 เพิ่มเป็น 132,147 รายในปี 2553 ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตั้งครรภ์เมื่อใด และมีผลการศึกษาพบว่าวัยรุ่นที่มีลูกก่อนอายุครบ 18 ปี 1ใน 10 เคยมีความคิดค่าตัวตายระหว่างตั้งครรภ์หรือหลังคลอด 1-2 ครั้ง
  2013-07-11 16:08
 • ที่ปรึกษาพิเศษองค์การแห่งสหประชาชาติชื่นชมผลงานการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ตลอดช่วง 28 ปีของประเทศไทยที่ประสบผลสำเร็จยอดเยี่ยม และไทยยังเป็นประเทศต้นๆ ในโลกที่ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติฉบับพ.ศ.2555-2559 เป็นแผนที่ดีเยี่ยม
  2012-05-10 19:49