องค์การอนามัยโลก

 • "หมอปิยะสกล" ร่วมประชุมการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่การปฏิบัติ สัญญาใจจากประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก ที่เจนีว่า ประกาศไทยพร้อมเดินหน้าการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ เพื่อคนไทยสุขภาพดี บุคลากรสุขภาพมีความสุข พร้อมให้คำมั่นร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ ตามข้อแนะนำ 10 ข้อของคณะกรรมาธิการการจ้างงานในภาคสุขภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการสหประชาชาติ เนื่องจากการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ เป็นฟันเฟืองสำคัญต่อการขับเคลื่อนการประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ประสบผลสำเร็จ
  2016-12-20 13:10
 • “หมอปิยะสกล” ร่วมประชุม “การจ้างงานด้านสุขภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจ” จัดโดย WHO, OECD และ ILO ณ นครเจนีวา หารือเกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วยหลากหลายวิชาชีพ การจ้างงานในภาคสาธารณสุข (Health employment) จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโลก
  2016-12-16 23:13
 • หมอปิยะสกล ร่วมพิธีฉลอง “วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล” จัดโดยองค์การอนามัยโลก ณ นครเจนีวา ระบุ “เพราะว่าเรายากจน เราจึงต้องมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นเครื่องมือสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป” 
  2016-12-16 22:42
 • กรมอนามัยย้ำชัดร่าง พ.ร.บ.คุมการตลาดนมผง ช่วยปกป้องแม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ได้ห้ามซื้อ แต่คุมเข้มโฆษณาและส่งเสริมการตลาดทุกรูปแบบของนมผงสำหรับเลี้ยงทารก ไม่กระทบผลิตภัณฑ์นมอื่นๆ  
  2016-12-16 16:36
 • 12 ธ.ค.วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโลก ไทยร่วมเป็นหุ้นส่วนผลักดันทุกประเทศมีหลักประกันสุขภาพเพื่อประชาชน
  2016-12-12 09:12
 • นานาชาติชื่นชมรัฐบาลไทย ส่งเสริมข้าราชการออกกำลังกายทุกวันพุธ ชี้เป็นความสำเร็จก้าวแรกของปฏิญญากรุงทพฯ ทึ่งทำงานเร็ว-เห็นผลเป็นรูปธรรม
  2016-11-24 13:03
 • ในปี 2559 นี้ ประเด็นการรณรงค์วันเบาหวานโลก คือ "Eyes on Diabetes" โดยเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการคัดกรองโรคเบาหวาน และการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน การพบโรคเบาหวานในระยะเริ่มแรก และให้การรักษาที่รวดเร็วจะลดโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน ซึ่งแต่ละโรคมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงมาก และทำให้ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
  2016-11-16 21:43
 • องค์การอนามัยโลกยกย่องในหลวงรัชกาลที่ 9 ชี้พระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขล้วนสะท้อนหลักการ “สุขภาพดีถ้วนหน้า” ทรงเป็นแรงบันดาลใจสำหรับองค์การอนามัยโลก และผู้นำอื่นๆ ของโลก
  2016-11-16 11:23
 • ไทยหนุนประเทศกำลังพัฒนา สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยกตัวอย่างความสำเร็จของไทยที่นานาชาติยกย่องที่สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสามารถดำเนินงานได้โดยใช้ต้นทุนต่ำ และทุกประเทศสามารถทำได้ หากประเทศมีเจตจำนงทางการเมืองและผู้นำประเทศมีนโยบายที่ชัดเจน 
  2016-09-25 13:58
 • ที่ประชุม คกก.บริหารองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก 11 ประเทศ แลกเปลี่ยนปัจจัยความสำเร็จของไทยในเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ชี้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นพื้นฐานสำคัญสู่ความสำเร็จในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาคมโลก
  2016-09-09 15:01
 • รมว.สาธารณสุข ประชุม คกก.บริหารองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก ที่ศรีลังกา ร่วมกับ 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก รับรองปฏิญญาว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการปฐมภูมิเพื่อการจัดการปัญหา NCDs พร้อมระบุประเด็นท้าทาย พัฒนากลไกจัดหายาและวัคซีนที่จำเป็นต่อการป้องกันและรักษาโรค โดยใช้ระบบการจัดซื้อยาร่วมกันในภูมิภาค เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรอง และลดการผูกขาดยาจำเป็น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเวชภัณฑ์เหล่านี้ได้
  2016-09-09 14:29
 • สธ.ผยไทยยังเสี่ยงโรคไข้หวัดนก แม้ไม่พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2549 เนื่องจากพบการระบาดอย่างต่อเนื่องในประเทศเพื่อนบ้าน กำชับหน่วยบริการในสังกัดทั่วประเทศ คง 6 มาตรการรับมือโรคไข้หวัดนกอย่างเคร่งครัด โดยเฝ้าระวังสัญญาณการระบาด เตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการตรวจจับเชื้อ การรักษาพยาบาล ยาต้านไวรัส การคัดกรองที่ช่องทางเข้า-ออกประเทศและการให้ความรู้ประชาชน
  2016-08-13 22:26

Pages