อปท.

 • รมว.สธ.ลงนามประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอนุกรรมการสนับสนุนการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน และผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
  2016-02-14 15:12
 • ชมรม ผอ.รพ.สต.เสนอ 2 ทางเลือก หากการปฏิรูปไม่เดินหน้า 1.แยกตัวจาก ก.พ.แต่ต้องปรับแก้ ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ สธ.ใหม่ ให้เป็นธรรมต่อทุกวิชาชีพ หรือ 2.แยกตัวออกไปรวมกับ อปท.ภายใต้ พ.ร.บ.กระจายอำนาจ เพื่อการบริหารจัดการ คน เงิน ของ อย่างมีประสิทธิภาพ ชี้ 2 แนวทางนี้จะเกิดขึ้นแน่ หาก ก.พ.และ สธ.ไม่เห็นความสำคัญการปฏิรูป รพ.สต.
  2016-02-14 14:36
 • สปสช.เขต 4 สระบุรีเปิดรับสมัครนายทะเบียน เจ้าหน้าที่ทะเบียน และเจ้าหน้าที่การเงิน อบจ. เทศบาลและ อบต. เพื่อเข้ารับการอบรมการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ในระบบเบิกจ่ายตรง (NCH) เน้นผู้รับผิดชอบงานรายใหม่ เพื่อลดภาระการสำรองจ่าย เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเบิกจ่าย ตลอดจนการใช้สิทธิที่ถูกต้อง
  2015-10-26 16:35
 • เมื่อวันที่ 16 ก.ย.2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี ร่วมกับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมคัดเลือกกรรมการตามตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ในส่วนของผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการคัดเลือกกันเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยมี นายวิศิษฎ์ ยี่สุ่นทอง ผช.ผอ.สปสช.เขต ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยแบ่งการคัดเลือกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ ผู้แทนเทศบาลและผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ผลการคัดเลือกผู้แทนทั้ง 2 กลุ่มได้แก่ นายสมนึก ธนเดชากุล
  2015-09-18 15:14
 • “หมอปิยะสกล” เผย มติบอร์ด สปสช.อนุมัติแนวทางบริหารงบดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในปี 59 ระบุเป็นปีแรกที่เริ่มเปิดงานเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ครม.ให้งบ 600 ล้านบาท ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 1 แสนราย ก่อนขยายให้ครบ 1 ล้านรายในปี 61 ใช้กลไก เทศบาล/อบต. กองทุนสุขภาพตำบล เป็นฐานพร้อมการสนับสนุนของ รพ.สต./รพช.ดูแลสิทธิประโยชน์การแพทย์ เกิดเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน และความร่วมมือจาก อปท.เพื่อดูแลบริการด้านสังคม มอบ สปสช.ประสาน กรมบัญชีกลาง สปส. ก่อนเสนอ ครม.เพื่อขยายให้ครบทุกสิทธิ
  2015-09-14 17:18
 • ย้อนเวลากลับไปเกือบ 10 ปี ที่มีความพยายามในการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขโดยการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่ อปท.เกิดขึ้นในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขได้ทดลองเตรียมการถ่ายโอนสถานีอนามัย 35 แห่งให้แก่ อปท.ในปี 2550 สามารถถ่ายโอนสถานีอนามัยได้ 22 แห่ง และต่อมาปี 2551 ถ่ายโอนสถานีอนามัยได้เพิ่มอีก 6 แห่ง รวมเป็น 28 แห่ง ไม่ครบตามจำนวนสถานีอนามัยที่ตั้งไว้ 35 แห่ง เนื่องจาก อปท.ที่รับการถ่ายโอนสถานีอนามัยต้องผ่านการประเมินความพร้อมตามแนวทางในการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข 
  2015-09-13 11:44
 • แต่เดิม รพ.สต.เคยเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพไทยในลักษณะทางเลือกที่ช่วยสนับสนุนการให้บริการของโรงพยาบาลอำเภอ ต่อมามีการปรับปรุงการให้บริการ ทำให้ประชาชนในชุมชนเริ่มมาใช้บริการ รพ.สต.มากขึ้น เพราะมีความคุ้นเคยและใกล้ชิดมากกว่าโรงพยาบาลอำเภอ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา รพ.สต.ให้มีคุณภาพและมีความพร้อมด้านบุคลากร จะทำให้ รพ.สต.เป็นหลักของการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน ซึ่งช่วยลดภาระโรงพยาบาลอำเภอและโรงพยาบาลศูนย์ได้อย่างมาก
  2015-07-07 15:54
 • รมว.สธ.เผยความคืบหน้า “กองทุนรักษาพยาบาล อปท.” หลังบอร์ด สปสช.รับมอบกรมการปกครอง อปท. บริหารต่อเนื่องปีที่ 2 ช่วยข้าราชการและพนักงาน อปท.พร้อมครอบครัวกว่า 7 แสนคนเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึง ขณะที่ปัญหาร้องเรียนจากการรับบริการลดลงต่อเนื่อง พร้อมชวน ขรก.และพนักงาน อปท. ลงทะเบียนสิทธิเบิกจ่ายตรงเพิ่ม ลดปัญหาเบิกจ่ายด้วยใบเสร็จ แถมเข้าถึงการรักษาเพิ่ม
  2015-05-12 12:36
 • สปสช.เขต 4 สระบุรีจัดเวทีทบทวนความรู้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล อปท. โดยเน้นให้บุคลากร และผู้มีสิทธิสวัสดิการฯ อปท. ลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรง เพื่อลดภาระการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล และเป็นหลักประกันด้านความมั่นคงทางสุขภาพแก่ผู้ปฎิบัติงานใน อปท.
  2015-04-20 17:21
 • “นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม” หนุนโพลสำรวจ ปชช.พึงพอใจ “โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค” สูงสุด เหตุช่วยคนไทย 48 ล้านคนมีหลักประกันสุขภาพ เข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึง พร้อมแนะรัฐบาลเพิ่มงบประมาณ ยกคุณภาพรักษา เหตุเป็นโครงการประชาชนรับประโยชน์โดยตรง แถมช่วยหน่วยบริการลดภาวะกดดันบริการภายใต้ทรัพยากรจำกัด ด้าน “นายกสมาคมพนักงานเทศบาลฯ” ชี้เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน พร้อมระบุเหตุ กรมการปกครอง - อปท.มอบ สปสช.บริหารกองทุนรักษาพยาบาล อปท. เพราะบริหารกองทุนมีประสิทธิภาพ
  2015-03-31 17:29
 • เครือข่ายหมออนามัยเตรียมยื่นข้อเสนอปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิให้ สปช. 25 ก.พ.นี้ เน้นเพิ่มสัดส่วนงบ "สร้างนำซ่อม" พร้อมยืนยันจุดยืนไม่ต้องการโอนย้ายไปสังกัด อปท. เสนอจัดงบพิเศษเพิ่มเติมนอกเหนือจากงบรายหัวในพื้นที่ชายแดน และ 3 จว.ชายแดนใต้ เสนอตั้งกรมปฐมภูมิ
  2015-02-24 19:07
 • สปสช.แก้ปัญหา “โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” ร่วม อปท. ตั้ง “คณะทำงานฯ” ประสาน อปท. สร้างความตระหนัก ปรับพฤติกรรม ลดความเสี่ยงเกิดโรค เผยแต่ละปีมีผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี 1.4 หมื่นรายต่อปี ภาคอีสานพบมากที่สุด ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยทั้งหมด    
  2015-02-24 11:37

Pages