อปท.

 • เครือข่ายหมออนามัยเสนอแนวทางพัฒนาปฐมภูมิ นำงบ PP ไว้ที่ DHS และโอนตรงที่พื้นที่ผ่านสสอ.ดีกว่าผ่านโรงพยาบาล เพราะรพ.สต.อยู่ใต้สังกัดสสอ. เสนอสปสช.และสธ.ลดบันทึกรายงานข้อมูลซ้ำซ้อน ลดแฟ้มข้อมูลเท่าที่จำเป็น ใช้ประโยชน์ได้จริง และต้องคืนข้อมูลให้ชุมชนรับทราบด้วย สร้างแรงจูงใจทำงานในพื้นที่ ทั้งความก้าวหน้า เลื่อนระดับ และอัตราเงินเดือน ส่วนการทำงานกับอปท. ให้มีเวทีประชาคมเพื่อเลือกกรรมการกองทุนตำบล และออกระเบียบการใช้เงินให้ชัดเจน
  2014-07-29 19:51
 • อปท.ชี้สุขภาพเป็นเรื่องของประชาชน หนุนสปสช.เดินหน้า “กองทุนสุขภาพตำบล” นโยบายสุขภาพนี้เดินมาถูกทาง เน้นการมีส่วนร่วม ทั้งการร่วมคิดร่วมทำ ส่งผลชาวบ้านตื่นตัว ร่วมสร้างสุขภาพและฟื้นฟู พร้อมระบุได้ผลเกินงบประมาณที่จ่ายไป แถมเกิดนวตกรรมสุขภาพใหม่ๆ เป็นต้นแบบการกระจายอำนาจสาธารณสุขมูลฐานที่ไม่ต้องพูดถึงกระจายอำนาจ แนะควรใส่งบเพิ่ม เปิดกว้างการใช้ ค้านดึงงบกลับหน่วยบริการ ระบุนี่เป็นขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ของท้องถิ่นและประชาชน หากบอกแต่ว่าประชาชนไม่พร้อม ก็จะไม่มีวันได้เรียนรู้ ส่วนกลางต้องให้โอกาส กระจายอำนาจ อย่ายึดอำนาจ
  2014-07-19 16:50
 • สธ.ส่งหนังสือทักท้วงออกประกาศหลักเกณฑ์กองทุนสุขภาพตำบลฉบับใหม่ ยก 4 เหตุผล ขัดหลัก พ.ร.บ.หลักประกันฯ กระทบหน่วยบริการสังกัด หวั่นทำระบบบริการสุขภาพเสียหาย ด้าน อปท.วอน สธ.เห็นประโยชน์ของกองทุน ชี้เปิดกว้างใช้งบ ยิ่งสร้างการมีส่วนร่วมสร้างสุขภาพท้องถิ่น
  2014-07-13 16:56
 • มติชน -กรมอนามัยชูแผนจัดการขยะระดับชาติ นำร่องเทศบาล 2,000 แห่งทั่วประเทศ จัดการขยะให้ถูกสุขลักษณะ เรียกเก็บค่าบำบัดขยะ
  2014-06-15 12:58
 • สกอ. หารือ สปสช. เดินหน้าจัดตั้ง “กองทุนรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย” มอบ สปสช.บริหาร ใช้ “โมเดลกองทุนรักษาพยาบาล อปท.” หวังเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน ลดความเหลื่อมล้ำรักษาพยาบาล สร้างขวัญกำลังใจพนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมให้ผู้แทนมหาวิทยาลัยศึกษาข้อมูลภายใน 1 เดือนเพื่อกลับมาหารือกับ สปสช.อีกครั้ง
  2014-06-11 15:39
 • กรมอนามัย ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานให้ได้มาตรฐาน ทั้ง 9 ระบบ อาทิ ระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล ระบบการจัดการมูลฝอย ระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค และระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การประเมินรับรองคุณภาพตามระบบบริการ อนามัยสิ่งแวดล้อมและกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2014-06-10 15:13
 • "ในระบบกลไกสุขภาพของไทยจะขับเคลื่อนไปได้ด้วยความยั่งยืนจะต้องประกอบไปด้วยตัวแทนจาก 4 ฝ่าย คือ สปสช.  สธ.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน จะขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ หรือจะให้ฝ่ายสธ.มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวก็ไม่ได้" จากคำกล่าวของ นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ที่ได้แสดงทัศนะคติในเรื่องของระบบประกันสุขภาพในประเทศไทยที่จะทำให้มีความยั่งยืนได้อย่างไร
  2014-06-01 10:00
 • “เอ็นจีโอด้านสาธารณสุข” เผยปัญหา “กองทุนสุขภาพตำบล” หลังพบ อปท. หลายแห่งนำงบซื้อ “แพคเก็จตรวจสุขภาพเอกชน" ชี้เป็นแค่การละลายน้ำ ชาวบ้านได้ประโยชน์น้อย แต่นักการเมืองท้องถิ่นได้คะแนนเสียง แนะ สปสช.กำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพให้ชัด พร้อมกำหนดแนวทางการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เน้นให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักการดูแลสุขภาพ  
  2014-05-20 17:06
 • พนง.มหา’ลัย เข้าพบสปสช. หารือแนวทางตั้งกองทุนค่ารักษาพยาบาล ใช้โมเดลเหมือนกับอปท. เผยถ้าตั้งเป็นกองทุนรัฐจ่ายเงินถูกกว่าเข้าประกันสังคม จากเดือนละ 1,800 บาท ตกเดือนละ 1,000 บ. 
  2014-04-20 11:21
 • พนักงานมหาลัยหนุนสปสช.ผลักดันกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลเท่าเทียมทั่วประเทศ ใช้โมเดลกองทุนค่ารักษาอปท.เป็นต้นแบบ
  2014-03-05 14:38
 • มติชน - เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่โรงแรมทีเค พาเลซ นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโสปาฐกถาพิเศษ "เครือข่ายหมออนามัยปฏิรูปประเทศไทย" ในงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนโครงการพัฒนาประชาคมชุมชนลดปัจจัยเสี่ยง ซึ่งจัดโดยสมาคมหมออนามัย และภาคีเครือข่ายต่างๆ อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ฯลฯ ว่า หมออนามัยได้ทำงานเพื่อประชาชน โดยเฉพาะประชาชนชั้นล่าง ซึ่งเป็นคนยากจนทั่วประเทศมาเป็นเวลานาน หมออนามัยถือเป็นหมอแนวหน้าที่ทำงานในพื้นที่ เพื่อดูแลประชาชนทั่วประเทศ ดูแลรั
  2014-02-21 11:47
 • ไทยโพสต์ - ลูกจ้าง อปท.พ้อ จ่ายสมทบเข้าประกันสังคม แต่ใช้สิทธิ์ไม่ได้ บ่นอยากย้ายไปใช้สิทธิ์ 30 บาท ด้านรองเลขาธิการ สปส.ยืนยันประกันสังคมดูแลทุกคน ยกเว้นกลุ่มลูกจ้างของรัฐทั้งหมด-พนักงานราชการ-ลูกจ้างองค์การมหาชน ลูกจ้าง ปอท.-ครูเอกชน-ลูกจ้างมูลนิธิ” ในกรณีเจ็บป่วยจากการทำงาน เหตุไม่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทน แต่หากเจ็บป่วยที่ไม่ได้เกิดจากการทำงานดูแลเต็มที่
  2014-02-10 22:31

Pages