อารักษ์ พรหมณี

 • โพสต์ทูเดย์ - ประกันสังคมจ่อปรับเกณฑ์แรงงานข้ามชาติให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม คาดสรุปได้สิ้นปีนี้
  2013-10-01 11:55
 • มติชน - เมื่อวันที่ 30 กันยายน น.ส.โรยทราย วงศ์สุบรรณ เจ้าหน้าที่เครือข่ายประชากรข้ามชาติ (MWG) กล่าวถึงประกันสังคมที่เหมาะสมกับแรงงานข้ามชาติ ในการสัมมนาวิชาการ เรื่องประกันสังคมที่เหมาะสมกับแรงงานข้ามชาติ มองมุมไหนในมิติ AEC ว่า
  2013-10-01 10:35
 • คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสวัสดิการสังคม ในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย(คปก.) ร่วมกับคณะทำงานติดตามประกันสังคมที่เหมาะสมกับแรงงานข้ามชาติ เครือข่ายประชากรข้ามชาติ (MWG) และเครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ (ANM) จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ประกันสังคมที่เหมาะสมกับแรงงานข้ามชาติ มองมุมไหนในมิติ AEC” ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
  2013-09-30 21:26
 • อาจกล่าวได้ว่า ประกันสังคม คือสิทธิและสวัสดิการที่สะท้อนถึงความมั่นคงในชีวิตอย่างหนึ่งของแรงงานไม่เพียงแต่แรงงานท้องถิ่น แต่ยังรวมถึงแรงงานต่างด้าวที่เข้าไปทำงานในท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย
  2013-09-09 08:45
 • ประกันสังคมจ่อชงแผนผุดระบบตรวจลายนิ้วมือ พิสูจน์ตัวตนต่างด้าว แก้ปัญหามั่วใช้สิทธิกองทุน
  2013-08-30 14:44
 • นักวิชาการแนะสปส.จัดระบบประกันสังคมให้ครอบคลุม   ป้องกันกองทุนล้มในอนาคต
  2013-08-28 11:26
 • นายอารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงความคืบหน้าการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของ สปส.ว่า ขณะนี้บริษัท เอสโอเอ คอนซอร์เตียม ซึ่งเป็นคู่สัญญาในโครงการจัดหาและดำเนินการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สปส.วงเงิน 2,355 ล้านบาท และสัญญาสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้แจ้งความจำนงที่จะส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งรหัสคอมพิวเตอร์ให้แก่ สปส.
  2013-08-14 09:11
 • เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม นายอารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กองทุนประกันสังคมดูแลผู้ประกันตนซึ่งเกิดความทุพพลภาพ เนื่องจากอาการเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุที่ไม่ได้เกิดจากการทำงานโดยได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล 2,000 บาทต่อเดือน และเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 ของเงินเดือนในทุกเดือนตลอดชีวิต แต่จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือนจึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว โดยช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2556 มีผู้ประกันตนมายื่นเรื่องรับสิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคมจำนวนทั้งหมด 41,915 คน หากคิดโด
  2013-08-09 06:55
 • “เนื้อหาในร่างฯยังไม่สามารถนำไปสู่การผลักดันการตอบโจทย์ ตามที่ผู้ประกันตนกว่า 1 ล้านคนคาดหวัง จากการปภิปรายในการประชุมครั้งนี้เห็นได้ชัดว่า แม้แต่ขบวนแรงงานและนักวิชาการยังตามไม่ทัน ไม่สามารถเข้าไปผลักดันในรายมาตราได้ หลายฝ่ายจึงอภิปรายตั้งโจทย์ไว้ ครั้งนี้จึงถือเป็นบทเรียนของภาคประชาชน” 
  2013-07-16 16:05
 • เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน นายอารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า สปส.จะดำเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เงินทดแทน พ.ศ.2537 เพื่อให้บทบัญญัติเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เอื้อประโยชน์ต่อการให้ความคุ้มครองลูกจ้าง
  2013-06-14 07:18
 • นายอารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส.) กระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกสปส. กล่าวถึงผลการศึกษาเรื่องแรงงานข้ามชาติกับการได้รับความคุ้มครองสิทธิประกันสังคมของ นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน(รง.) ที่เสนอให้ยกเว้นสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน สงเคราะห์บุตรและเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีคลอดบุตร ว่า เห็นด้วยกับผลการศึกษาดังกล่าว โดยเฉพาะกรณีสงเคราะห์บุตรซึ่งปัจจุบันประเทศต่างๆ ก็ไม่ได้ให้สิทธิประโยชน์นี้แก่แรงงานข้ามชาติ เนื่องจากเข้ามาทำงานเพียงระยะเวลาหนึ่ง จึงไม่ควรให้สิทธิประกันสังคมเหมือนกับแรงงานไทย เพราะจะเป็นการสนับสนุนให้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เมื่อนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในไทยผ่านข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ(เอ็มโอยู) กับประเทศต่างๆ ก็จะต้องชี้แจงและทำข้อตกลงว่าแรงงานต่างชาติจะได้รับสิทธิประกันสังคมในกรณีใดบ้าง
  2013-06-03 11:18
 • ร่างแก้ไขกฎหมายประกันสังคมเปิดช่องผู้ประกันตนมาตรา 39 ขาดส่งเงินสมทบพ้นสภาพความเป็นผู้ประกันตนกลับมาเป็นผู้ประกันตนได้ หากมีเหตุสุดวิสัยไปต่างประเทศ-เจ็บป่วย ชี้เคยออกกฎหมายรับกลับกว่า 3 แสนคน มายื่นเรื่องแค่กว่า 5 หมื่นคน
  2013-05-20 15:50

Pages