อำนวย กาจีนะ

 • กรมควบคุมโรคเผยต้นปี 59 เกือบ 2 เดือนพบผู้ป่วยที่สงสัยเสียชีวิตจากภาวะอากาศร้อน 21 ราย เกือบทั้งหมดเป็นเพศชาย แนะไม่ควรทิ้งเด็ก/ผู้สูงอายุไว้ในรถที่จอดกลางแจ้ง
  2016-04-28 18:59
 • รัฐบาลไทยรณรงค์ “ประชารัฐร่วมใจกำจัดโรคไข้มาลาเรีย” ดึงทุกภาคส่วนร่วมแก้ไข พร้อมยกระดับจากควบคุมโรคเป็นกำจัดโรค ใช้ 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1.เร่งรัดกำจัดการแพร่เชื้อมาลาเรีย 2.พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม 3.สร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย และ 4.ส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลตนเอง ให้ไทยปลอดจากโรคไข้มาลาเรียภายในปี 2567
  2016-04-28 18:19
 • กรมควบคุมโรค ประกาศเตือน 6 โรค 2 ภัยสุขภาพที่มักพบบ่อยในช่วงหน้าร้อน โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ  โรคบิด อหิวาตกโรค และไข้ไทฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อย  ส่วนโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 1 โรค ได้แก่ โรคพิษสุนัขบ้า นอกจากนี้ต้องระมัดระวัง 2 ภัยสุขภาพที่สำคัญได้แก่ ภัยจากอากาศร้อนหรือฮีทสโตรก และการจมน้ำในเด็ก
  2016-04-21 09:56
 • กระทรวงสาธารณสุขเผยผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กว่าร้อยละ 80 เกิดจากถูกสุนัขเลี้ยงที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ล่าสุดปี 2559 นี้มีผู้ป่วยเสียชีวิต 3 ราย เนื่องจากไม่ไปพบแพทย์หลังถูกสัตว์กัดหรือข่วน โรคนี้เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ต้องเฝ้าระวังและแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเมื่อพบผู้ป่วย ยืนยันไม่เคยปิดบังตัวเลขผู้ป่วย แนะหากพบสุนัขหรือแมว มีอาการหางตก เดินโซเซ น้ำลายย้อย ลิ้นห้อย ตาขวาง หรือพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น เซื่องซึม ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ หรือผู้นำชุมชนทันที 
  2016-04-20 17:52
 • คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศเพิ่ม 6 โรค ติดต่ออันตรายที่ยังไม่เคยพบในประเทศไทย และ 23 โรคติดต่อที่เฝ้าระวัง สร้างความมั่นใจให้ประชาชนและประเทศไทยมีมาตรการป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อที่เข้มแข็ง
  2016-04-16 22:26
 • กรมควบคุมโรค เผยความคืบหน้าการหารือ สปสช.ขึ้นทะเบียนหน่วยงานในสังกัด เป็น หน่วยร่วมบริการสาธารณสุขในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ให้บริการได้ โดยให้กรมควบคุมโรคมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ให้ บริการสาธารณสุขและส่งเอกสารดังกล่าวให้ สปสช.เพื่อประกอบการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องถูกต้องตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
  2016-04-08 16:27
 • สธ.ร่วมกับภาคีเครือข่าย รณรงค์วันวัณโรคสากล ยุติปัญหาวัณโรคในอีก 20 ปี เผยไทยมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ปีละประมาณ 1.2 แสนคน ในจำนวนนี้เข้าถึงการรักษาแค่ 7 หมื่นคน อีก 5 หมื่นยังเข้าไม่ถึงการรักษา เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ตั้งเป้าลดผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ให้ต่ำกว่าหมื่นราย
  2016-03-24 14:12
 • กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงการใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ฉบับใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ 6 มีนาคม 2559 เร่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งแรกของไทย
  2016-03-11 15:02
 • คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบนโยบาย ระบบ และแนวทางปฏิบัติ และแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อแห่งชาติฉบับใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2559 โดยจะนำแผนปฏิบัติการเสนอ ครม.พิจารณาต่อไป ตั้งเป้าหมายออกกฎหมายลูกรองรับให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือน เพิ่มความเข้มแข็งระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในประเทศไทย 
  2016-03-07 16:20
 • สธ.ชี้แรงงานมากกว่า 1 ใน 11 ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ร้อยละ 32.4 รองลงมาเป็นโรคเบาหวาน ร้อยละ 21.1 และโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง ร้อยละ 18.7 ชูนโยบายลดโรค เพิ่มสุข แนะผู้ประกอบการร่วมโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 
  2016-03-01 17:13
 • กรมควบคุมโรค จับมือภาคีเครือข่าย จัดรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ค้นหาผู้ป่วยวัณโรค ตามรูปแบบการควบคุมวัณโรคในเมืองใหญ่ “บางโคล่ โมเดล” 
  2016-02-23 16:20
 • สธ.เตรียมพร้อมหน่วยบริการให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่กว่า 500 แห่งทั่วประเทศ พร้อมดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลักดันให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ.เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ 100% ภายในปี พ.ศ.2561 นี้ รองรับมาตรการปรับขึ้นภาษีบุหรี่ 
  2016-02-21 13:28

Pages