อุดมพร พึ่งผล

  • ความเจ็บป่วยของสมาชิกในบ้านเพียงแค่เพียงหนึ่งเท่านั้น ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อสมาชิกคนอื่น ๆ อีกหลายคนในครอบครัว ในขณะเดียวกันนั้น คนในครอบครัวเองก็ส่งผลกระทบต่อความเจ็บป่วยของสมาชิกเช่นกัน อย่างกรณีของลุงยุทธ ที่ข้าพเจ้าจะเล่าเรื่องดังต่อไปนี้
    2017-08-10 18:12