เกลือไอโอดีน

  • ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น ทรงพบว่าปัญหาการขาดสารไอโอดีนจนเกิดเป็นโรคคอพอกนั้นยังมีอยู่มากมายหลายพื้นที่ ในยามที่เสด็จพระราชดำเนินไปในท้องที่ทุรกันดาร มีผู้คนที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจำนวนมากที่เป็นโรคนี้ และขอรับการรักษาจากคณะแพทย์หลวงที่ตามเสด็จ
    2018-04-22 16:06
  • อย.เผย พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ต่องานด้านสาธารณสุขและโภชนาการ ในการแก้ปัญหาการขาดสารไอโอดีนของประชาชน นำไปสู่การการศึกษาวิจัย คิดค้นและพัฒนาเครื่องผสมเกลือเสริมไอโอดีน ส่งผลให้คนไทยได้บริโภคเกลือเสริมไอโอดีนอย่างถ้วนหน้า
    2016-11-02 16:44