เกษม วัฒนชัย

 • ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี สนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลในกระทรวงสาธารณสุข ชี้เป็นภารกิจที่สำคัญและท้าทาย ในการสร้างกลไกการบริหารจัดการระบบที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เกิดความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยทำโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลคุณธรรมและโรงพยาบาลรมนียสถาน ด้านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 12 เผยขณะนี้มีสมาคม/ชมรมวิชาชีพ 53 ชมรม ร่วมเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ถ่วงดุลการบริหารจัดการ เพื่อพิทักษ์ปกป้องระบบคุณธรรม ให้การแต่งตั้งโยกย้ายและการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส ตรวจสอบได้
  2015-05-09 15:06
 • โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 ในจังหวัดภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัดพร้อมใจกันพัฒนาเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยึดมั่นบริการด้วยหัวใจและน้ำใจดุจญาติ ภายใต้จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ผู้รับบริการอุ่นใจ 
  2015-03-26 20:35
 • โรงพยาบาลชลบุรีปรับโฉมหน้าโรงพยาบาลใหม่ เป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรมแห่งแรกของกระทรวงสาธารณสุข และของประเทศในปี 2558 บุคลากรทุกคนทุกสาขาวิชาชีพยึดมั่นความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจ ปรับมุมมองทำงาน อยู่เวรเป็นการอยู่บุญ  หลังดำเนินงานมาได้ 1 ปี พบว่าประสบผลสำเร็จเกินคาด ประหยัดเงินซื้อยา ครุภัณฑ์การแพทย์และค่าใช้จ่ายอื่นได้กว่า 50 ล้านบาท สถานะทางการเงินของโรงพยาบาลดีขึ้น เจ้าหน้าที่และประชาชนสุขใจ สัมผัสบริการอบอุ่น เรื่องร้องเรียนลดลงกว่า 4 เท่าตัว     
  2014-11-19 16:08
 • หมอรัชตะ ชูจังหวัดพิจิตร ต้นแบบการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรมทั้งจังหวัด ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคน ยึดความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ จิตอาสา เป็นหลักทำงาน สร้างสุขทั้งผู้รับและผู้ให้บริการ เชื่อมั่นโรงพยาบาลคุณธรรมจะช่วยฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับผู้ป่วยดียิ่งขึ้น
  2014-11-16 15:31
 • ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี บรรยายพิเศษเรื่องโรงพยาบาลคุณธรรม ในงานประชุมวิชาการ กระทรวงสาธรณสุข ประจำปี 2557 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ว่า สังคมไทยทุกวันนี้ ที่น่าห่วงคือวิกฤตคุณธรรม ประชาชนทุกคนจึงต้องช่วยกันแก้ไข โดยเฉพาะบุคลากรสาธารณสุขซึ่งทำงานกับประชาชน มีพื้นฐานของความดี และมีระบบกำกับดูแลคุณภาพโรงพยาบาล รวมทั้งคุณภาพการบริหารและการบริการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล จึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มการเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม (Moral Hospital)  เพื่อเป็นตัวอย่างของสังคมด้วย
  2014-09-11 19:27
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการประจำปี 2557 ในแนวคิด “สร้างสรรค์งานวิชาการ เพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุข” ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9-12 กันยายนนี้ สร้างช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ แก่บุคลากรสาธารณสุขทุกวิชาชีพ สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการประชาชนแบบมืออาชีพ โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยใน 9 สาขาจากพื้นที่ทั่วประเทศ 700 เรื่อง
  2014-09-07 19:39
 • 2014-08-05 16:33
 • องคมนตรี เปิดอาคารสวนหัวใจและอาคารรังสีรักษา รพ.ราชบุรี ดูแลผู้ป่วยหัวใจและมะเร็งในเขตพื้นที่ ลดการส่งต่อ ด้าน สปสช. สนับสนุนงบประมาณครุภัณฑ์ ช่วยเพิ่มเข้าถึงการรักษายิ่งขึ้น 
  2014-07-08 10:22
 • คมชัดลึก - ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี บรรยายพิเศษ เรื่องโรงพยาบาลคุณธรรม ในงานประชุมวิชาการโครงการพัฒนาสมรรถะบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประจำปี 2557 ที่รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ใจความตอนหนึ่งว่า ไทยได้รับผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งจากสังคมโลกในทุกๆ ด้าน แต่น่าเป็นห่วงที่สุดคือวิกฤติคุณธรรม ที่กลายเป็นระบบธนนิยม คือให้ความสำคัญแก่ผู้ที่มีอำนาจและความร่ำรวย แทนคนดี ดังนั้น ทุกคนต้องช่วยกันแก้ไข โดยเฉพาะบุคลากรสาธารณสุข มีพื้นฐานของความเสียสละเป็นทุนเดิม และมีระบบกำกับดูแลคุณภาพโรงพยาบาลรวมทั้งคุณภาพการบริหารและการบริการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล จึงมีแนวคิดที่จะเพิ่
  2014-03-11 09:57
 • ในอีก 2 ปีข้างหน้าประเทศไทย จะก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  จึงนับเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ต่อนักบริหารระบบบริการสุขภาพของไทย ในการเตรียมเป็นเมดิคัลฮับแห่งอาเซียน ท่ามกลางความแตกต่างทั้งสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม รายได้ประชากร และระบบสุขภาพพื้นฐาน ทว่าการจะไปสู่เป้าหมายเป็นศูนย์กลางระบบบริการสุขภาพของอาเซียนไม่ใช่เรื่องง่าย
  2013-04-19 11:24
 •  
  2012-08-10 10:29

Pages