เขตบริการสุขภาพที่ 11

  • เขต 11 ชูผลงานเด่นการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล นำสมุนไพรเข้ามาทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างจริงจัง ช่วยประหยัดค่ายาได้กว่า 20 ล้าน โดยเฉพาะใน รพ.สต.ลดการใช้ยาปฏิชีวนะลงได้เกือบ 100% แนะบทเรียนแค่รณรงค์ RDU ไม่เพียงพอต้องหาทางออกทดแทนให้ผู้ปฏิบัติงานด้วย
    2017-11-13 17:26
  • แนวหน้า - นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของเขตบริการสุขภาพที่ 11 เป็นการพัฒนาบริการในภาพรวม คือ พัฒนาตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ โดยพัฒนาศักยภาพของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองและโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลให้มีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุม พื้นที่บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ตลอดจนดูแลผู้ป่วยที่อาการไม่ซับซ้อน การพัฒนาระดับทุติยภูมิ โดยเน้นพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60-120 เตียง เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อน หรือควบคุมอาการของโรคไม่ได้ ลดภาระโรงพยาบาลขนาดใหญ่และช่วยเหลือโรงพยาบาลในเคร
    2014-02-24 17:17