เขตบริการสุขภาพ

 • “นพ.อัษฎา ผอ.รพ.ชลบุรี” ชี้ “บัตรทอง” ทำผู้ป่วยล้น รพ. เหตุเข้าถึงการรักษาได้ง่าย รพ.ชลบุรีมีผู้ป่วยนอกเพิ่มเท่าตัว 1,500 เป็น 3,000 ราย/วัน แถมบุคลากรระบบไม่เพียงพอ เฉพาะพยาบาลขาดแคลนเกือบครึ่ง ทำภาระงานหนัก กระทบบริการ เผยที่ผ่านมาแก้ปัญหาทั้งจัดระบบคิว, เปิด OPD นอก รพ. แถมส่งผู้ป่วยกลับ รพช. แต่ผู้ป่วยไม่ลด ทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มจาก AEC แนะทางออกต้องทบทวนระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศ ใช้ข้อมูลวิเคราะห์สู่การปรับปรุงเพื่อระบบเดินหน้าได้ พร้อมยันไม่มีแนวคิดล้มบัตรทอง
  2015-07-23 10:36
 • รพ.นครพิงค์ พร้อมแก้ปัญหาความแออัดใน รพ. เตรียมขยายเตียงจาก 580 เตียง เป็น 800 เตียง ในอีก 5 ปีหน้าหน้า พ้อต้องการพยาบาลเพิ่มอีก 600 คน แต่คงหายาก เหตุผลิตได้น้อย ระบุปีที่ผ่านมาต้องการ 100 คน แต่ได้มาแค่ 35 คน ระบุปัญหาเฉพาะหน้าตอนนี้คือห้องไอซียูไม่พอ
  2015-07-22 11:45
 • “รก.ปลัด สธ.” ย้ายผู้ตรวจ 4 เขต สลับ นพ.ธีรพล จากเขต 12 มาเป็นผู้ตรวจ เขต 5 แทน นพ.สุเทพ ที่ย้ายมาเป็นผู้ตรวจเขต 12 แทน พร้อมสลับ นพ.รัฐวุฒิ ผู้ตรวจเขต 7 ไปเป็นผู้ตรวจเขต 9 แทน และโยก นพ.สมศักดิ์ มาเป็นผู้ตรวจเขต 7 แทน คาด ย้ายสลับคนของปลัด สธ.ออกนอกพื้นที่
  2015-07-20 11:49
 • สปสช.เขต 4 สระบุรีร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาระบบการส่งกลับผู้ป่วย เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 4 พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย ลดปัญหาเตียงเต็ม ลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างความร่วมมือในรูปแบบหน่วยบริการแม่ข่าย เพื่อให้เกิดเครือข่ายการส่งต่อ-ส่งกลับอย่างมีประสิทธิภาพ
  2015-06-10 16:11
 • ‘นพ.วชิระ ‘ เผยผลงานการจัดบริการเขตสุขภาพ พบประชาชนได้รับประโยชน์ตรง ดีขึ้นเรื่อยๆ ขณะนี้ รพช.ให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ร้อยละ 53 มีหมอผ่าตัดประจำ รพ.จังหวัดทุกเขต และศูนย์รักษาแผลจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก รพช.ผ่าตัดไส้ติ่งและผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องได้ 108 แห่งจาก 126 แห่ง ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับเคมีบำบัดระยะสั้นที่ รพช.ขนาดใหญ่ ยอดผ่าตัดตาต้อกระจกได้ปีละ 120,000 ข้าง มีศูนย์รักษาผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ส่วนที่ รพ.สต.และศูนย์สาธารณสุขชุมชน มีทันตบุคลากรประจำ 3,528 แห่ง
  2015-06-07 11:33
 • , ,
  ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการ เขตสุขภาพที่  7 ประกอบด้วย 4 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น และมหาสารคาม) ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2558
  2015-02-10 12:59
 • ปลัดสธ.มอบ 4 แนวทางขับเคลื่อนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพของกระทรวงสาธารณสุข 1.กลไกตรวจสอบระดับชาติ 2.ปรับระบบบริการเป็นเขตสุขภาพ 3.กลไกการบริหารการเงินการคลัง และ 4.ระบบธรรมาภิบาลแก่ นพ.สสจ. ผอ.รพศ./รพท.ทั่วประเทศ พร้อมเร่งขับเคลื่อนเขตสุขภาพให้มีทิศทางและวางแผนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นให้เสร็จในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้
  2015-02-06 17:36
 • สถานการณ์ความขัดแย้งในระบบหลักประกันสุขภาพรอบล่าสุด ที่ปะทุขึ้นมาปีกว่า และยังคงยืดเยื้อชนิดที่ไม่แน่ใจว่า ถึงที่สุดแล้วสถานการณ์นี้จะจบลงอย่างไรนั้น ประเด็นที่หลายฝ่ายเป็นห่วงคือ ความขัดแย้งครั้งนี้อาจจะกำลังทำให้ระบบสุขภาพไทย ซึ่งมีขอบเขตมากกว่า ระบบหลักประกันสุขภาพหรือระบบประกันสุขภาพภาครัฐ (แต่เป็นส่วนที่สำคัญมากในระบบสุขภาพไทย) ติดกับดักและไม่สามารถพัฒนาเดินหน้าไปได้อย่างที่ควรจะเป็น ขณะที่มุมมองมองอีกด้าน กลับมองว่า ความขัดแย้งที่เกิดจากความเห็นต่างนั้น จะเป็นตัวที่ก่อเกิดทำให้ระบบสุขภาพของไทยเดินหน้าไปได้ เพราะผ่านการปะทะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนความเห็นต่างจนตกผลึกและนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพในภาพใหญ่ได้
  2015-02-05 08:34
 • สธ.ชูแนวทาง“เครือข่ายไร้รอยต่อ”จ.น่าน แก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวช ให้เข้าถึงบริการ เผย จ.น่านมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ 3,188 ราย คิดเป็นร้อยละ 35 แม้จะผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการเข้าถึงบริการ แต่พบอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จสูง ติดอยู่ใน 10 อันดับแรกของประเทศ จ.น่าน จึงตั้งเป้าหมายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านจิตเวชเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้นและลดอัตราฆ่าตัวตาย ให้ผู้ติดสุราได้รับการรักษาเพิ่มขึ้น อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถของรพ.ชุมชนและรพ.สต.ในรูปแบบเครือข่ายการทำงานร่วมกัน
  2015-01-26 17:44
 • สธ.เผยสถานการณ์โรคเรื้อนในประเทศไทยแนวโน้มลดลง ในปี 2557 ทั่วประเทศมีผู้ขึ้นทะเบียนรักษา 576 ราย โดยพบผู้ป่วยรายใหม่มีความพิการขั้นรุนแรงสูงขึ้นเช่น นิ้วมือนิ้วเท้าด้วน หงิกงอ ร่วมด้วยร้อยละ 16 ในปีนี้จัดโครงการร่มเกล้าราชประชาสมาสัย 55 ปี ระหว่าง 16 ม.ค. 58 - 15 ม.ค. 59 ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ รักษาฟรีจนหายขาด ป้องกันพิการ และจัดโครงการทศวรรษกำจัดโรคเรื้อนใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา ชี้โรคนี้รักษาหายได้ แนะประชาชน หากมีผิวหนังเป็นวงด่างขาวหรือแดง ไม่คัน แต่ชา รักษาไม่หายใน 3 เดือน อย่าชะล่าใจ ให้รีบพบแพทย์รักษา
  2015-01-15 10:33
 • ปลัดณรงค์เผย สธ.เร่งออกกฎกระทรวงตั้งสำนักงานสาธารณสุขเขต เน้นทำงาน 3 ยุทธศาสตร์ ดูแล 16 ด้าน ให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ พร้อมแนะแนวทางการทำงานเน้นที่การวางระบบด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ โดยจะทำการตรวจประเมินทุก 6 เดือน เริ่มครั้งแรก เมษายน 2558 นี้
  2015-01-09 18:26
 • “หมอวิชัย” เย้ย สธ.ฝีมือบริหารห่วย หากดีจริงไม่เกิด “สปสช.” แยกผู้ซื้อ-ผู้ให้บริการ พร้อมเผยข้อมูลย้อยหลังช่วงบทเฉพาะกาล พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่งงบเหมาจ่าย สธ.จัดการ 3 ปีแรก ทำ รพ.ขาดทุนกว่า 200 แห่ง พร้อมตั้งข้อสังเกตข้อเสนอ สธ.ปรับจัดสรรงบขาลง แต่กลับลงนามโดย “หมอณรงค์” ข้ามหัว รมว.สธ.
  2015-01-05 16:16

Pages