เขตบริการสุขภาพ

 • รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ เผยผลสำเร็จ Service plan - เขตบริการสุขภาพ สธ. ไม่ถึง 2 ปี เห็นผล ดันศักยภาพ รพ.ตติยภูมิดูแลผู้ป่วยซับซ้อนเพิ่ม ทั้งผ่าตัดสมอง หัวใจ และรักษามะเร็ง เหตุช่วยกระจายผู้ป่วยโรคทั่วไปรับบริการยัง รพ.ลูกข่ายแทน ระบุเฉพาะกรณี “ผ่าตัดไส้ติ่ง” ลดลงถึง 700 รายต่อปี แถมลดส่งต่อผู้ป่วยซับซ้อนเข้ารักษายังโรงเรียนแพทย์ ขณะที่ รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร เร่งพัฒนาเปิดบริการครบ 5 สาขาหลัก รองรับผู้ป่วยทั่วไปจาก รพ.สกลนคร และ รพ.อุดรธานี เพิ่ม ช่วยประชาชนเข้าถึงบริการ 
  2014-09-18 15:17
 • จากแนวคิดการบริหารรูปแบบ “เขตบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข” ที่ได้รับการผลักดันและดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จนเริ่มปรากฎผลทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหลายพื้นที่ ซึ่งสธ.ระบุว่าไม่เพียงแต่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึง ยังช่วยลดภาระการบริหารจัดการของหน่วยบริการ ทั้งในด้านงบประมาณ บุคลากร รวมถึงการบริหารจัดการ และการบริการ ที่นับเป็นรูปแบบการบริหารที่น่าสนใจและติดตาม และไปพูดคุยกับ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้บริหารซึ่งรับหน้าที่ผลักดันโนยบายเขตบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถึงความคืบหน้านโยบายเขตสุขภาพ
  2014-09-16 18:21
 • นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ สธ. ถือฤกษ์สะดวกเข้าปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 13 กันยายน โดยมี นโยบายหลักที่มอบให้แก่หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด คือ การปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศทุกด้าน และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันทำหน้าที่ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายภายในเวลา 1 ปีเศษ จากบรรทัดนี้ คือ บทสัมภาษณ์พิเศษที่ทั้งสองท่านได้เปิดใจกับ "มติชน"
  2014-09-15 19:46
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ“สร้างสรรค์วิชาการ เพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุข” เน้นการปฏิรูประบบสุขภาพปรับเปลี่ยนแนวคิดให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพ แทนการมุ่งเน้นการรักษาพยาบาล พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการบริการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ในปีนี้มีการประกวดผลงานวิชาการ 1,009 เรื่อง และมอบรางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ดีเด่น รางวัลชมเชย ประจำปี 2556 จำนวน 10 ผลงาน
  2014-09-11 19:24
 • หมอไพบูลย์เผยผลศึกษาวิจัยเขตบริการสุขภาพ สธ. พบการเดินหน้านโยบายนี้มาถูกทาง ในด้านกระจายอำนาจและตัดสินใจ อย่างน้อยในระดับปฏิบัติที่กระจายไปตามเขต เปิดโอกาสทำงานเพื่อตอบสนองประชาชนในพื้นที่ เขตที่ประสบผลสำเร็จเด่นชัด คือ เขต 8 และ 9 ปัจจัยเกิดจากภาวะผู้นำ และความร่วมมือกับเขตของสปสช. แต่ยังเป็นระบบที่มองแค่ใน สธ. ขาดการสร้างความเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วม แถมโครงสร้างยังมีปัญหาธรรมาภิบาล ต่างจาก สปสช. โครงสร้างบริหารเน้นการมีส่วนร่วม 10 ปี ไม่พบทุจริต เสนอออก กม.ตะวันรอน เดินหน้า “เขตสุขภาพ” กันการเมืองเปลี่ยน
  2014-09-10 15:05
 • หมอณรงค์เผยหารือผู้บริหารสธ.เพื่อทำข้อเสนอต่อรมว.สธ. และรมช.สธ.แล้ว ได้ข้อสรุปเดินหน้าปฏิรูปเขตสุขภาพ กระจายอำนาจให้เขตผ่านบอร์ด ส่วนอนาคตสธ.จะเป็นหน่วยงานกำหนดนโยบายสุขภาพระดับชาติ เสนอบริหารงบประมาณระดับเขต ยืนยันข้อเสนอเดิมเปลี่ยนจัดสรรงบรายหัวเหลือ 4 หมวด ลดเหลื่อมล้ำค่าตอบแทนบุคลากรทั้งภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพ ซึ่งจะพิจารณาทั้งพีฟอร์พี และเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
  2014-09-10 13:42
 • เป็นเวลา 1 ปีมาแล้ว ที่กระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) โดยตั้งเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้น โดยรวมการบริหารจัดการในระดับเขต ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยระบบสุขภาพ (สวรส.) หน้าที่ศึกษาวิจัย ข้อดี ข้อเสียของการแบ่งเขตสุขภาพ ก่อนที่จะได้นำไปปฏิบัติจริง  เพื่อให้การดำเนินงานปฏิรูประบบสุขภาพของไทยได้ก่อประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน
  2014-09-09 19:40
 • สธ.ได้นำรูปแบบการรวมศูนย์การจัดการทรัพยากรในระดับเขตมาใช้ในการบริหาร โดยใช้ชื่อ “เขตบริการสุขภาพสธ.” แบ่งพื้นที่บริหารจัดการออกเป็น 12 เขต และได้เริ่มดำเนินการไปแล้วในช่วงกว่า 1 ปีที่ผ่านมา ด้วยพื้นที่เขตบริกาารสุขภาพ 8 ซึ่งเป็นเขตที่ได้วางแผนดำเนินการและโครงสร้างการจัดการที่ชัดเจน ส่งผลให้การดำเนินงานเขตสุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ได้รับการยอมรับทั้งภายในกระทรวงสาธารณสุขเอง รวมไปถึงนักวิชาการที่ติดตามศึกษาวิจัยตั้งแต่นโยบาย กระบวนการ ไปจนถึงการปฏิบัติที่ได้ผลเป็นรูปธรรม
  2014-09-07 08:24
 • “กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ” ยื่นหนังสือค้านข้อเสนอสธ. หลังสธ.เดินหน้าไม่เลิก ส่งหนังสือถึงสปสช.ขอชงคณะอนุการเงินการคลังฯ พิจารณาจัดสรรงบปี 58 ส่งตรงยังเขตบริการสุขภาพ พร้อมยุบกองทุนเฉพาะโรค หวั่นกระทบหน่วยบริการและประชาชน แถมผิดหลักการ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ชี้หากเดินหน้าประชาชน 49 ล้านคนค้านแน่นอน ด้าน “นิมิตร์” ยันกองทุนเฉพาะโรค ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงการรักษา แถมลดภาระ รพ. เผยปี 58 เตรียมจัดงบรวมจัดซื้อยามะเร็ง ขณะที่ “แพทย์ชนบท” ระบุ สธ.เดินหน้าเขตบริการสุขภาพ ผิดข้อตกลง คสช.เดินหน้า “เขตสุขภาพประชาชน” ไม่ฟังเสียงประชาชน พร้อมหวั่นหาก ปลัด สธ. นั่งเก้าอี้ รมว.สธ. วุ่นแน่ เชื่อประชาชนแต่งดำทั้งประเทศ
  2014-08-28 14:13
 • สธ.เปลี่ยนชื่อเขตบริการสุขภาพ เป็นเขตสุขภาพ ครอบคลุม 5 มิติ ทั้งส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และคุ้มครอง แจงการตั้งสำนักงานสาธารณสุขเขตไม่ได้สิ้นเปลืองงบ เหตุใช้สถานที่เดิมที่มีอยู่แล้ว ส่วนบุคลากรก็ปรับเกลี่ยมาจากหน่วยงานอื่น โดยเฉพาะจากส่วนกลางเพื่อกระจายอำนาจ เตรียมออกกฎกระทรวงรองรับ ทั้งโครงสร้างเขต บุคลากร และประกาศแต่งตั้งผอ.สำนักงานสาธารณสุขเขตทั้ง 12 เขต เร็วๆ นี้
  2014-08-24 20:42
 • ในฐานะที่เป็นหมออนามัยนักพัฒนา แม้ว่าจะทำงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่เป็นเพียงหน่วยบริการรักษาพยาบาลแห่งเล็กๆ ในจังหวัดปทุมธานี แต่กลับยังคงแนวคิดและความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การดูแลประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการเสนอให้ “รพ.สต.หลักหก ออกนอกระบบ” เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจ
  2014-08-22 15:15
 • ในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่า เริ่มมีความชัดเจนเรื่อง “การปฏิรูปเขตสุขภาพ” ภายหลังที่ สธ.ผลักดันเขตสุขภาพ ที่มุ่งสู่การปฏิรูปการเงินการคลัง จากที่สปสช.ส่งตรงไปยังหน่วยบริการให้กระจายไปยัง 12 เขตสุขภาพแทน แต่กลับปรากฎเสียงคัดค้านอย่างต่อเนื่อง ด้วยเกรงจะกลายเป็นการรวบอำนาจไว้ที่เขต ที่ยังคงอำนาจการบริหารไว้ในมือ สธ.มากกว่าเป็นการปฎิรูปที่ต้องกระจายอำนาจให้ประชาชน ด้วยเหตุนี้คสช.ฝ่ายสังคมวิทยา จึงต้องทุบโต๊ะด้วยตนเองก่อนความขัดแย้งจะบานปลาย ด้วยการเดินหน้านโยบาย “เขตสุขภาพประชาชน” แทน 
  2014-08-18 16:36

Pages