เขตบริการสุขภาพ

 • แนวหน้า - นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตามแผนการพัฒนาเขตบริการสุขภาพ ซึ่งมีทั้งหมด 12 เขตทั่วประเทศ กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งพัฒนาระบบการดูแลทารกแรกเกิด ที่มีอาการวิกฤติทุกพื้นที่  ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กคลอดก่อนกำหนด และเด็กน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานคือน้อยกว่า 2,500 กรัม ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กทารกอายุต่ำกว่า 28 วัน หรือมีผลต่อพัฒนาการล่าช้า จากสถิติที่ผ่านมา ทั่วประเทศมีเด็กคลอดก่อนกำหนดคือคลอดเมื่ออายุครรภ์ 28-37 สัปดาห์ ปีละ 64,000-80,000 คน และมีเด็กที่มีอาการหนัก ต้องอยู่ในไอซียู ปีละกว่า 11,000 คน เนื่องจากอวัยวะต่างๆ ยังทำงานไม่สมบูรณ์ โ
  2014-03-10 11:46
 • แนวหน้า - นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กรอบการพัฒนาระบบ บริการในแต่ละเขตบริการสุขภาพ ซึ่งทั่วประเทศมี 12 เขต ดูแลประชาชนเขตละประมาณ 5-7 จังหวัด ในเบื้องต้นนี้กำหนดให้ทุกเขตต้องจัดบริการดูแลรักษาประชาชนตั้งแต่ระดับเชี่ยวชาญ ลงไปถึงบริการระดับพื้นฐานใน 10 สาขา โดย 9 ใน 10 เป็นโรคทางกายที่ประชาชนทุกพื้นที่เจ็บป่วยกันมาก เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง อุบัติเหตุ ทันตกรรม เป็นต้น และอีก 1 เรื่อง เป็นบริการผู้ป่วยโรค จิตเวช ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจาก มีความเกี่ยวข้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สารเสพติด กรมสุขภาพจิตได้สำรวจในช่ว
  2014-03-07 09:20
 • คมชัดลึก - นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข (สบรส.) กล่าวว่า จากการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมเขตบริการสุขภาพเบื้องต้น 3 เขต ได้แก่ เขต 4, 5 และ 6 พบว่า ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 4 มีการวางแผนเพื่อลดความแออัด โดยการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ขนาดใหญ่และการผ่าตัดไส้ติ่งในโรงพยาบาลชุมชน คลินิก NCD มีการบริหารร่วมกันในผู้ป่วยมะเร็ง แต่พบการส่งต่อนอกเขตในสัดส่วนที่สูง
  2014-01-17 11:16
 • ไทยรัฐ - กระทรวงสาธารณสุข เผยการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข 1 ปีที่ผ่านมา ทำคุณภาพระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทยดีขึ้นเผยยุทธศาสตร์ปีที่ 2 เน้นพัฒนาระบบบริการสุขภาพในเขตเมืองใหญ่ อย่างจังหวัดในเขตปริมณฑล...
  2014-01-17 10:27
 • แนวหน้า - นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวง สาธารณสุข กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมราชการ ในการดูรูปแบบการบริหารและจัดบริการร่วมกันของโรงพยาบาลทั้งหมดภายในเขตในทางปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรมภายหลังดำเนินการตามรูปแบบเขตบริการสุขภาพตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นมา เพื่อดูแลประชาชน 5 กลุ่มเป้าหมายหลัก ตั้งแต่เด็กเล็ก เด็กวัยเรียน วัยรุ่น วัยแรงงาน ผู้สูงอายุและผู้พิการ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่าง เท่าเทียมทั่วถึงและไร้รอยต่อ ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งเตียง กำลังคน การเงินการคลัง และติดตามปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติจริงของพื้นที่ เพื่อนำไปปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนในเชิงนโยบ
  2014-01-08 14:05
 • มติชน - รองปลัด สธ.ยัน “12 เขตบริการสุขภาพ” ไม่ใช่การรวบอำนาจ ชี้เพราะผู้บริหาร สธ.นั่งประธานบอร์ดเลยทำให้คนเข้าใจผิด แจงเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน อนาคตต้องเป็นบอร์ดสหการ เป็นกิจการที่หลายๆ ฝ่ายร่วมกันดำเนินการ
  2014-01-07 07:14
 • ข่าวสด - นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า การปฏิรูปการทำงานในส่วนของภูมิภาคเป็นแบบเครือข่ายบริการแบบไร้รอยต่อ หรือเขตบริการสุขภาพที่แบ่งเป็น 12 เขต ดำเนินการต่อได้แม้จะมีการยุบสภาโดยใช้อำนาจของปลัดสธ.ในการบริหารจัดการภายใน ซึ่งการโจมตีว่านโยบายนี้เป็นการรวบอำนาจโดย สธ.นั้น อาจเป็นเพราะขณะนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสธ. และร.พ.ต่างๆ อยู่ในสังกัด สธ.
  2014-01-06 15:29
 • "การปฏิรูปเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในครั้งนี้ ที่เริ่มดีเดย์ไปเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่เรียกว่าเป็น "Second Version" ของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทยก็ว่าได้" ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กล่าวเปิดประเด็น
  2013-11-30 20:38
 • Hfocus -ในที่สุดการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขก็เดินหน้าต่อไป แม้ที่ผ่านมาจะมีข้อท้วงติงจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการเดินหน้าพัฒนาระบบบริการสุขภาพผ่านรูปแบบการจัดตั้งเขตบริการสุขภาพ 12 เขต ซึ่งรวมพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะเป็น 13 เขตบริการสุขภาพ โดยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เป้าหมายหนึ่งที่สำคัญคือ การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่าที่สุดภายในพื้นที่เขตบริการสุขภาพนั้นๆ
  2013-11-15 19:02
 • Hfocus-แม้ว่ารัฐธรรมนูญไทยปี 2540 และ ปี 2550 จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ รวมทั้งมีพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจแล้ว แต่รูปธรรมความก้าวหน้าการกระจายอำนาจยังปรากฏให้เห็นได้น้อยมาก โดยเฉพาะการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขจากส่วนกลางลงไปสู่ท้องถิ่น ขณะที่รูปแบบเขตบริการสุขภาพที่สธ.กำลังดำเนินการอยู่ ณ เวลานี้ นพ. มงคล ณ สงขลา อดีตรมว.สธ. ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากในการขับเคลื่อนการกระจายอำนาจด้านงานสาธารณสุข กลับมองว่าทำเพื่อไม่ให้อำนาจกระจายไปมากกว่า
  2013-11-10 10:14
 • มติชน - น่าคิดว่า เหตุใด...คนอย่าง นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยุค "พรรคไทยรักไทย" ต้องออกมาวิพากษ์วิจารณ์ "นโยบายปฏิรูปคลื่นคิดข่าวระบบสาธารณสุข" ของรัฐบาล "พรรคเพื่อไทย" ภายใต้การนำของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ว่าเหมือนการ "ถอยหลังเข้าคลอง" ทั้งๆ ที่คนไทยทั้งประเทศต่างรู้ดีว่าทั้งสองพรรคการเมืองรวมทั้งตัวของ นพ.สุรพงษ์เอง ก็คือคนที่มาจากกลุ่มก้อนเดียวกัน
  2013-10-25 07:19
 • มติชน - เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม กลุ่มเครือข่ายองค์กรพัฒนาสุขภาพประชาชน อาทิ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เครือข่ายหมออนามัย และเครือข่ายหัวหน้างานสุขภาพภาคประชาชน ประมาณ 100 คน ชุมนุมที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมยื่นหนังสือเรียกร้องไม่ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ยุบศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพประชาชนระดับภาค
  2013-10-25 06:59

Pages