เขตสุขภาพที่ 7

 • เปิด “ร่างข้อเสนอการบริการสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับคนไร้บ้าน” เขตสุขภาพที่ 7 ปรับระบบบัตรทองครอบคลุมกลุ่มคนไร้บ้าน-คนไทยไม่มีบัตรประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ เข้าถึงการรักษาได้ เสนอจัดสรรงบดูแล ลดภาระค่าใช้จ่าย รพ. พัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูล พร้อมจัดแนวทางเบิกจ่ายและบริการจำเพาะสำหรับกลุ่มคนไร้บ้าน อาทิ สนับสนุนค่าเดินทาง การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิกรุก และการจัดให้มีผู้ประสานงานเพื่อติดตามดูแลต่อเนื่อง
  2018-07-09 14:36
 • คณะกรรมการส่งต่อเขตสุขภาพที่ 7 มีมติให้ส่งต่อผู้ป่วย 3 โรค “โรคหลอดเลือดสมอง - โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย – สมองบาดเจ็บจากได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ” จาก 3 อำเภอ จ.กาฬสินธุ์ "ท่าคันโท - หนองกุงศรี – ห้วยเม็ก” รักษาที่ รพ.ศรีนครินทร์ เพื่อลดปัญหาการส่งต่อล่าช้าจากระยะทางไกล หวังช่วยผู้ป่วยรอดชีวิตมากขึ้น
  2018-04-26 12:15
 • เขตสุขภาพที่ 7 เผยแนวทางความสำเร็จผลงานกระตุ้นพัฒนาการเด็กอันดับ 1 ของประเทศ ชี้ผู้บริหารให้ความสำคัญ กำหนดเป็นตัวชี้วัดในการตรวจราชการ อบรมเจ้าหน้าที่อย่างน้อย รพ.สต.ละ 2 คนต้องใช้เครื่องมือ DSPM คัดกรองพัฒนาการเด็กได้ รวมทั้งมีการติดตามการลงบันทึกข้อมูลการคัดกรองอย่างเข้มข้น
  2018-01-16 14:05
 • “มะเร็งลำใส้ใหญ่ รู้เร็ว รักษาได้” สปสช.ร่วมกับเขตบริการสุขภาพที่ 7 จัดโครงการตรวจอุจจาระ ชาว “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ช่วงอายุ 50-70 ปี หวังลดผู้ป่วยมะเร็งลำใส้ใหญ่ หลังพบอัตราการตายพุ่งสูงทุกปี เหตุจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมการกินที่เปลี่ยนไป
  2017-05-06 17:27
 • เขตสุขภาพที่ 7 ประกอบด้วย 4 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้แก่  ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ (ร้อย แก่น สาร สินธุ์) รับผิดชอบจำนวนประชากรทั้งสิ้น 5,000,798 คน  ปัจจุบัน นายแพทย์ อภิชัย มงคล เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง และนายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ เป็น สาธารณสุขนิเทศก์ บริหารโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานราชการในเขตสุขภาพที่ 7 สำหรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) ใน 10 สาขา ของเขตสุขภาพที่ 7 นั้น ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 7 ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนลงทุน ซึ่งได้รับรวมจัดทำเป็นแผนรวมระดับเขตทั้ง 10 สาขา โดยมีแผนงาน/โครงการ ระ
  2013-08-30 10:39