เขตสุขภาพ

 • สธ.พัฒนาระบบการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ผู้ป่วยมีแผลเล็กเจ็บน้อย ไม่นอนโรงพยาบาลนาน ลดคิวรอผ่าตัด ลดแออัดในโรงพยาบาล ตั้งเป้าทุกเขตสุขภาพผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ 5,000 รายต่อปี ผ่าตัดแผลเล็ก 1,000 รายต่อปี ช่วยรัฐประหยัดงบการดูแลผู้ป่วย 1,267.50 ล้านบาท ครม.เห็นชอบให้ 3 กองทุนสุขภาพปรับวิธีการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุน
  2017-07-01 15:50
 • ปลัด สธ. เผยผลการพัฒนาระบบบริการสาขาโรคหัวใจ โรงพยาบาลชุมชนสามารถให้ยาลิ่มเลือดได้ทุกแห่ง ส่วนมีโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปให้บริการตรวจสวนหัวใจขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน และผ่าตัดหัวใจแบบเปิดครบทั้ง 12 เขตสุขภาพ ลดเวลารอคอยผ่าตัดหัวใจเหลือเฉลี่ยไม่เกิน 6 เดือน ช่วยลดการสูญเสียชีวิตประชาชน 21,961 ราย
  2017-06-27 16:38
 • 5 องค์กรหลัก ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรุงเทพมหานคร ร่วมกันจัดงาน “Kick off เขตสุขภาพเพื่อประชาชน” เพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง สร้างนวัตกรรมการทำงานบูรณาการแบบใหม่ ขับเคลื่อนงานสุขภาวะโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มุ่งเป้ายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ก้าวข้ามความขัดแย้ง
  2017-06-10 14:39
 • การประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ (PP Excellence Forum 2017) วันที่ 30 มี.ค.2560 ที่ผ่านมา ได้จัดให้มีเวทีการนำเสนอต้นแบบการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ ในระดับพื้นที่ (PP Excellence Best practices) โดยเขตสุขภาพ ที่ 1 – 13 
  2017-04-17 23:03
 • กระทรวงสาธารณสุข ชี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่สถานบริการในสังกัด ตามความเหมาะสม และจำเป็นของสถานบริการแต่ละระดับ โดยเป็นไปตามแผนพัฒนาระบบบริการ กรณีจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ที่ซับซ้อนเกินศักยภาพของสถานบริการ มีระบบส่งต่อแบบไร้รอยต่อที่ไม่กระทบกับการบริการประชาชน
  2017-03-12 18:18
 • เขตสุขภาพที่ 6 ประกาศใช้ "จริยธรรมการรับส่งต่อ" เพื่อลดการปฏิเสธการส่งต่อและรับกลับผู้ป่วย  ยึดหลักการไม่ปฏิเสธผู้ป่วย 5 ข้อ เช่น รพ.ที่มีศักยภาพสูงกว่าต้องไม่ปฏิเสธการรับส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน รับส่งต่อผู้ป่วยโดยไม่คำนึงถึงสิทธิ ดูแลอย่างเสมอภาค เท่าเทียม และบุคลากรรับส่งต่อมีความเป็นกัลยาณมิตร
  2017-01-28 18:05
 • คณะกรรมการสรรหาฯ เปิดให้หน่วยงาน องค์กรและผู้สนใจ ทั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้าน บุคลากรสาธารณสุข อสม. สถานพยาบาลเอกชน ร้านขายยา และองค์กรพัฒนาเอกชน ส่งผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการเขตฯ ทั้ง 13 เขตพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 15 ม.ค. - 7 ก.พ.นี้ ประกาศผลคัดเลือกกลางเดือนมีนาคมนี้
  2017-01-24 23:19
 • สปสช.เขต 4 สระบุรี-เขตสุขภาพที่ 4-คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์-ศูนย์อนามัยที่ 4 หารือความคืบหน้าแนวทางการสำรวจสถานะสุขภาพและการเข้าถึงบริการเขตสุขภาพที่ 4 ปี 60
  2016-12-02 22:36
 • เขตสุขภาพที่ 4 โดย service plan สาขาที่ 15 จัดประชุมวิชาการสร้างความเข้าใจแก่แพทย์ เภสัขกร พยาบาล 8 จังหวัดภาคกลาง เดินหน้า “โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล” เน้นโรงพยาบาลทุกระดับดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
  2016-11-28 12:16
 • คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อกลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเป็น “คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน” ทั้ง 13 เขตพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงกรุงเทพมหานคร มุ่งให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยราชการ เอกชน นักวิชาการ และภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมแก้ปัญหาสุขภาพ คาดได้ครบในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ก่อนเริ่มเดินหน้าเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเต็มรูปแบบเดือนมีนาคมปีหน้า
  2016-11-26 11:24
 • อดีตบอร์ด สปสช.ภาคประชาชน พูดชัด ต้นตอปัญหาความเหลื่อมล้ำระบบสุขภาพคือประเทศไทยมีหลายกองทุน-นโยบายไม่ต่อเนื่อง ระบุ หากไม่ตกผลึกความคิดร่วมกัน ตั้งเขตสุขภาพไปก็ไร้ประโยชน์
  2016-11-17 10:03
 • ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี และเขตสุขภาพที่ 10 ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาเด็กไทย ไอคิวดี เติบโตดี เริ่มที่ครอบครัวคุณภาพ ร่วมกับ 4 กระทรวงหลัก 5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 10
  2016-11-11 15:48

Pages