เขตสุขภาพ

 • หมอรัชตะ-หมอสมศักดิ์ ได้ฤกษ์เข้าทำงานสธ.วันแรก มอบนโยบายการดำเนินงาน 10 ข้อ และหลักการทำงาน 3 ข้อ เรียบง่าย สามัคคี มีธรรมาภิบาล เน้นเป้าหมายประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงบริการมีประสิทธิภาพและเท่าเทียม เขตสุขภาพต้องสร้างระบบบริการปฐมภูมิเข้มแข็ง เชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยในระดับที่สูงขึ้น ยันควบ 2 ตำแหน่งไร้ปัญหา อีก 2-3 สัปดาห์เตรียมชี้แจงประชาคมมหิดล
  2014-09-13 14:30
 • ปลัดสธ.เตรียมเสนอแผนพัฒนาระบบสุขภาพต่อรัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 13 กันยายน 2557 นี้ รวม 16 เรื่องและมี 4 เรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการ คือ เร่งพัฒนาธรรมาภิบาลของกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การแต่งตั้งโยกย้ายต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ การเร่งสร้างขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่พร้อมลดความเลื่อมล้ำ และเร่งพัฒนาระบบสุขภาพใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และจัดบริการร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด  และกระจายงบประมาณสู่เขตสุขภาพ
  2014-09-11 19:31
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ“สร้างสรรค์วิชาการ เพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุข” เน้นการปฏิรูประบบสุขภาพปรับเปลี่ยนแนวคิดให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพ แทนการมุ่งเน้นการรักษาพยาบาล พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการบริการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ในปีนี้มีการประกวดผลงานวิชาการ 1,009 เรื่อง และมอบรางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ดีเด่น รางวัลชมเชย ประจำปี 2556 จำนวน 10 ผลงาน
  2014-09-11 19:24
 • หมอไพบูลย์เผยผลศึกษาวิจัยเขตบริการสุขภาพ สธ. พบการเดินหน้านโยบายนี้มาถูกทาง ในด้านกระจายอำนาจและตัดสินใจ อย่างน้อยในระดับปฏิบัติที่กระจายไปตามเขต เปิดโอกาสทำงานเพื่อตอบสนองประชาชนในพื้นที่ เขตที่ประสบผลสำเร็จเด่นชัด คือ เขต 8 และ 9 ปัจจัยเกิดจากภาวะผู้นำ และความร่วมมือกับเขตของสปสช. แต่ยังเป็นระบบที่มองแค่ใน สธ. ขาดการสร้างความเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วม แถมโครงสร้างยังมีปัญหาธรรมาภิบาล ต่างจาก สปสช. โครงสร้างบริหารเน้นการมีส่วนร่วม 10 ปี ไม่พบทุจริต เสนอออก กม.ตะวันรอน เดินหน้า “เขตสุขภาพ” กันการเมืองเปลี่ยน
  2014-09-10 15:05
 • หมอณรงค์เผยหารือผู้บริหารสธ.เพื่อทำข้อเสนอต่อรมว.สธ. และรมช.สธ.แล้ว ได้ข้อสรุปเดินหน้าปฏิรูปเขตสุขภาพ กระจายอำนาจให้เขตผ่านบอร์ด ส่วนอนาคตสธ.จะเป็นหน่วยงานกำหนดนโยบายสุขภาพระดับชาติ เสนอบริหารงบประมาณระดับเขต ยืนยันข้อเสนอเดิมเปลี่ยนจัดสรรงบรายหัวเหลือ 4 หมวด ลดเหลื่อมล้ำค่าตอบแทนบุคลากรทั้งภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพ ซึ่งจะพิจารณาทั้งพีฟอร์พี และเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
  2014-09-10 13:42
 • เป็นเวลา 1 ปีมาแล้ว ที่กระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) โดยตั้งเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้น โดยรวมการบริหารจัดการในระดับเขต ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยระบบสุขภาพ (สวรส.) หน้าที่ศึกษาวิจัย ข้อดี ข้อเสียของการแบ่งเขตสุขภาพ ก่อนที่จะได้นำไปปฏิบัติจริง  เพื่อให้การดำเนินงานปฏิรูประบบสุขภาพของไทยได้ก่อประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน
  2014-09-09 19:40
 • สธ.ได้นำรูปแบบการรวมศูนย์การจัดการทรัพยากรในระดับเขตมาใช้ในการบริหาร โดยใช้ชื่อ “เขตบริการสุขภาพสธ.” แบ่งพื้นที่บริหารจัดการออกเป็น 12 เขต และได้เริ่มดำเนินการไปแล้วในช่วงกว่า 1 ปีที่ผ่านมา ด้วยพื้นที่เขตบริกาารสุขภาพ 8 ซึ่งเป็นเขตที่ได้วางแผนดำเนินการและโครงสร้างการจัดการที่ชัดเจน ส่งผลให้การดำเนินงานเขตสุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ได้รับการยอมรับทั้งภายในกระทรวงสาธารณสุขเอง รวมไปถึงนักวิชาการที่ติดตามศึกษาวิจัยตั้งแต่นโยบาย กระบวนการ ไปจนถึงการปฏิบัติที่ได้ผลเป็นรูปธรรม
  2014-09-07 08:24
 • กระทรวงสาธารณสุข  ตั้งศูนย์เชี่ยวชาญอุบัติเหตุทุกเขตสุขภาพ ช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บได้ถึงมือแพทย์รักษาอย่างรวดเร็ว  พัฒนาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ส่งทีมแพทย์ไปดูแลที่จุดเกิดเหตุทันเวลาภายใน 10 นาที  นำส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลและได้รับการผ่าตัดรักษาภายใน 30 นาที เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเรียกใช้บริการสายด่วนกู้ชีพ 1669 เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยได้รับการดูแลและทีมแพทย์มืออาชีพ
  2014-09-05 11:37
 • เปิดรายชื่อคณะทำงานจัดตั้งเขตสุขภาพประชาชน ‘หมอณรงค์ศักดิ์’ ประธาน ‘หมออำพล’ เลขานุการดึง สธ. สปสช. สสส. สปส. กรมบัญชีกลาง มหาดไทย พม. อบจ. เทศบาล อบต. กทม. โรงเรียนแพทย์  แพทยสภา สภาการพยาบาล สมาคมหมออนามัย รวมไปถึงตัวแทนจากภาคประชาสังคมและเอกชน รวม 21 คน
  2014-09-04 20:27
 • สสจ.สุรินทร์ ร่อนหนังสือสั่ง ผอ.รพ.สุรินทร์ /ผอ.รพช.ในพื้นที่ งดร่วมประชุมแจงเงินเดือนและแนวโน้มบริหารงบบัตรทอง ด้าน จนท.กลุ่มงานประกัน สสจ.สุรินทร์ ยันเป็นข้อตกลงพื้นที่เขต 9 บอยคอต ไม่ร่วมประชุม รอ สธ. – สปสช.สรุปนโยบายเงินเดือนชัดเจนก่อน พร้อมรอนโยบายจาก รมว.สธ.คนใหม่
  2014-09-03 15:44
 • นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาศูนย์รังสีรักษา รพ.นาหม่อม จ.สงขลา เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งในพื้นที่ ตามแผนพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) ของกระทรวงสาธารณสุข
  2014-09-02 17:23
 • คสช.ไฟเขียวตั้ง “เขตสุขภาพเพื่อประชาชน” หวังพลิกโฉมกลไกจัดการระบบสุขภาพระดับพื้นที่ โดยใช้กลุ่มจังหวัดเป็นฐานการทำงาน เน้นการมีส่วนร่วมตามภารกิจ ตั้งแต่ สธ. สปสช. สสส. สช. โรงเรียนแพทย์ ท้องถิ่น เอกชน ภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านสุขภาพ เตรียมเปิดเวทีรับฟังความเห็นครั้งแรก 12 ก.ย. ก่อนนำเข้าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปลายปีนี้ คาดเห็นรูปร่างภายในปี 58
  2014-09-02 15:32

Pages