เขตสุขภาพ

 • , , ,
  พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2557 เรื่องการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เพื่อบูรณาการการทำงานในระบบสุขภาพของทุกหน่วยงาน โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารหน่วยงานหลักในระบบสุขภาพ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(กสธ.), เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.),  ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.), เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส.), และอธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสุ
  2014-08-09 14:49
 • เดินหน้าตั้งคณะทำงานออกแบบเขตสุขภาพประชาชน หมอณรงค์ศักดิ์ เป็นประธาน ขยายคณะทำงานไม่เกิน 20 คน ทำข้อเสนออกแบบ ก่อนเข้าสู่สมัชชาสุขภาพที่จะมีขึ้น ธ.ค.นี้ หมออำพลแจงขยายระยะเวลา และเพิ่มคณะทำงานเพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วม หมอณรงค์ศักดิ์ยันไม่แตะโครงสร้างและอำนาจ แต่เน้นบูรณาการ หมออำพลย้ำไม่ใช่เขตบริการสุขภาพ และไม่มีผลผูกพันงบประมาณ ด้านปลัดสธ.เผยเห็นด้วยอย่างยิ่ง พร้อมสนับสนุน ส่วนเขตบริการสุขภาพของสธ.ก็เดินหน้าต่อ เพราะไม่มีอะไรขัดแย้ง ทั้งยังตรงกับมติสมัชชาสุขภาพ เลขาธิการสปสช.หนุนกลไกการเงินต้องสอดคล้องเพื่อแก้ปัญหาของแต่ละพื้นที่ ชี้เป็นพันธะทุกหน่วยงานต้องออกแบบเพื่อสอดรับกับเขตสุขภาพประชาชนนี้
  2014-08-08 21:39
 • สธ.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเขตบริการสุขภาพ แก้ปัญหาสาธารณสุขสอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ รพ.เติบโตมีทิศทางตามความจำเป็นของประชาชน ไม่ใช่ต่างคนต่างทำเหมือนอดีต แต่บริหารในระดับเขตครอบคลุมการเงินการคลัง การกระจายกำลังคน และทรัพยากรเครื่องมือแพทย์ ช่วยประชาชนเข้าถึงบริการอย่างเสมอภาคมีมาตรฐานเดียวกันทุกเขต เผยผลสำเร็จที่ผ่านมาช่วยผู้ป่วยเข้าถึงบริการมากขึ้น โดยเฉพาะโรคที่เคยเข้าถึงน้อย เช่น โณคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และจิตเวช ตั้งเป้าเห็นผลสำเร็จใน 3 ปี
  2014-08-08 19:08
 • กรรมการสุขภาพแห่งชาติเตรียมเสนอ คสช.ไฟเขียวจัดตั้ง "เขตสุขภาพเพื่อประชาชน" เป็นกลไกชี้ทิศทางแบบมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐและภาคประชาชน บูรณาการการทำงานในระบบสุขภาพของทุกหน่วยงานโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมเสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 เรื่อง “ปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย” ผลักดันเข้าสู่สภาปฏิรูปแห่งชาติ
  2014-08-08 18:30
 • โพสต์ทูเดย์ -จับตา คสช.สั่งกระทรวงหมอ-ตระกูล ส. จัดตั้งเขตสุขภาพประชาชนวันนี้ วุ่น!แพทยชนบท-ภาคปชช.ค้านโมเดลทหาร
  2014-08-08 11:30
 • สธ.จัดประชุมผู้บริหารระดับสูง ติดตามผลความก้าวหน้าการพัฒนาเขตบริการสุขภาพ 12 เขตทั่วประเทศ ทั้งด้านการบริหาร การจัดบริการดูแลรักษาพยาบาลโดยเฉพาะในการบริการ 10 สาขา ที่เป็นปัญหาหลักของประชาชน พบประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น โรคฉุกเฉินถึงมือหมอเร็วขึ้น หน่วยบริการทำงานอย่างเป็นเครือข่าย
  2014-08-07 15:14
 • กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เบรกมติ สช.จัดตั้งเขตสุขภาพประชาชน ชี้ไม่มีส่วนร่วม ขาดองค์ความรู้ ทั้งการเร่งรัดตั้งคณะทำงานออกแบบเขตสุขภาพให้แล้วเสร็จใน 1 เดือน ถือเป็นการรวบรัด ไม่เคารพกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักสมัชชา แจงปัจจุบัน มีทั้งเขตสุขภาพของสปสช. ของสธ. น่าจะมีการทบทวนเขตสุขภาพที่มีอยู่ และหาแนวทางเพื่อกระจายอำนาจ ชี้เขตสุขภาพอาจเป็นคำตอบการปฏิรูบ แต่ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน สิ่งที่ต้องทำตอนนี้ คือ ลดความเหลื่อมล้ำสิทธิรักษา และสร้างความเป็นธรรม
  2014-08-07 14:11
 • แพทย์ชนบทแถลงการณ์ถึงคสช. ค้านแนวคิดตั้งเขตสุขภาพประชาชน ชี้เป็นผลไม้พิษตกค้างจากการเมืองเก่าที่เกิดจากการผลักดันของอดีตรมว.สธ.จากเพื่อไทย และปลัดสธ. คนปัจจุบัน ไม่เห็นด้วยเพราะเป็นการเพิ่มอำนาจส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมากขึ้น สวนทางข้อเสนอการปฏิรูปที่ต้องกระจายอำนาจ หวั่นเกิดหน่วยงานเทียบเท่ากรมขึ้นมาอีก 12 กรม เป็นแนวคิดถอยหลังเข้าคลอง ทำลายระบบสาธารณสุขของไทย
  2014-08-07 12:24
 • บทความจากประธานชมรมรพศ./รพท. ที่ระบุว่า "งบประมาณที่จัดสรรโดยสปสช. ผ่านกองทุนย่อยต่างๆ หลายสิบกองทุน มีหลักเกณฑ์เฉพาะและมีการเปลี่ยนแปลงเกือบทุกปีทำให้มีภาระการรายงานข้อมูลจำนวนมาก แต่ผลงานที่ออกมาเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ เช่น โครงการต้อกระจก เน้นทำมากๆ มาหลายปี แต่ปัญหาตาบอดจากต้อกระจกยังมีอยู่อีกมาก ยิ่งการกระตุ้นผลงานโดยใช้เงินจ่ายโดยตรงให้กับบุคลากรก็ยิ่งแล้วใหญ่ การใช้เงินไปใช้ในเรื่องหนึ่งๆ มากเกินไปจะส่งผลให้เรื่องอื่นซึ่งอาจเป็นปัญหาที่สำคัญกว่าของพื้นที่ได้รับการจัดสรรเงินน้อยลง สุดท้ายอาจทำให้ประชาชนผู้รับบริการเสียประโยชน์"
  2014-08-05 21:56
 • เมื่อมีการบริหารจัดการเครือข่ายบริการในรูปของเขตสุขภาพ โดยมีสำนักงานสาธารณสุขเขตซึ่งจะได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ก็จะทำให้การดำเนินการที่พ้นจากระดับจังหวัด ซึ่งเคยต้องส่งมาให้กระทรวงสั่งการสามารถจัดการให้สิ้นสุดได้ที่ระดับเขต และไม่มีตรงไหนไปก้าวล่วงการบริหารงานของจังหวัด มองอย่างไรก็เป็นการกระจายอำนาจ ไม่ใช่การรวบอำนาจอย่างที่บางฝ่ายเข้าใจคลาดเคลื่อน 
  2014-07-31 16:03
 • คณะทำงานสธ. และสปสช.หารือบริหารงบหลักประกันสุขภาพปี 58 รับยังเห็นต่างการจัดสรรงบ เพราะมีเงื่อนไขต่างกัน ทั้งกลไกอำนาจการตัดสินใจของสปสช.คือบอร์ด รวมถึงด้านกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติ สรุปเบื้องต้น ให้แต่ละฝ่ายเสนอแนวทางการจัดสรรงบและปฏิรูประบบต่อคสช. วันที่ 31 ก.ค.นี้ ด้านรองปลัดสธ.ย้ำ ไม่ปิดกั้นการมีส่วนร่วมจากประชาชน ย้ำการประชุมพรุ่งนี้คสช.เป็นฝ่ายเรียกไม่ใช่สธ. 
  2014-07-30 19:59
 • สธ.เร่งให้เขตบริการสุขภาพทั้ง 12 เขต จัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่นอนติดเตียง ติดบ้าน เช่น โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือผู้พิการช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ซึ่งคาดว่าทั่วประเทศมีไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน ทั้งบริการในโรงพยาบาลและออกให้บริการถึงบ้านฟรีอย่างต่อเนื่อง ป้องกันความพิการถาวรและพิการซ้ำซ้อน  หรือป่วยจากโรคแทรกซ้อน ช่วยผ่อนคลายภาระและความกังวลให้ผู้ป่วยและญาติ  
  2014-07-29 17:25

Pages