เขตสุขภาพ

 • รมว.สธ.ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี เขตสุขภาพที่ 3 ตั้งเป้าพัฒนา รพ.สวรรค์ประชารักษ์ เป็นศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็งและหัวใจครบวงจร ดูแลประชากร 3 ล้านคน
  2016-11-08 19:18
 • ครม.เห็นชอบระเบียบสำนักนายกฯ ตั้งเขตสุขภาพประชาชน ให้มี คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนใน 13 เขต ทำหน้าที่กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ยุทธศาสตร์ และดำเนินการพัฒนาระบบสุขภาพในเขตพื้นที่ ประสานงานให้เกิดการขับเคลื่อน พร้อมให้คำปรึกษาการดำเนินงานสุขภาพในเขตพื้นที่ต่อหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2016-10-06 18:27
 • สปสช.เขต 4 สระบุรีร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาระบบการส่งต่อ เขตสุขภาพที่ 4 พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย ให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็ว สะดวก ใกล้บ้าน คู่ขนานกับการพัฒนาระบบรับกลับผู้ป่วยช่วยให้เกิดการดูแลผู้ป่วยในระยะยาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งต่อผู้ป่วยในเขต ลดการส่งผู้ป่วยออกนอกเขต ผ่านกลไกทางการเงินในการจ่ายชดเชยให้แก่หน่วยบริการอย่างเป็นธรรม
  2016-09-25 12:02
 • สธ.คัดเลือกงานเด่นจากการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 13 สาขา เป็นต้นแบบ “ลดอัตราป่วย อัตราตาย ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย” อาทิ สาขาโรคหัวใจ เขตสุขภาพที่ 2 ให้ยาเพื่อเปิดหลอดเลือดครบ 100 % และการลดระยะเวลารอคอยผ่าตัดหัวใจของเขตสุขภาพที่ 4 จากความร่วมมือโรงพยาบาลรัฐ และเอกชน ช่วยลดคิวผ่าตัดเฉลี่ย 2-6 เดือนในโรงพยาบาลรัฐและ 1-4 สัปดาห์ ในโรงพยาบาลเอกชน
  2016-08-31 11:34
 • กระทรวงสาธารณสุข เตรียมจัดตั้งคลินิกผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว คลินิกผู้ป่วยที่ได้รับยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด ครอบคลุมทุกเขตบริการสุขภาพ หลังโครงการ “วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย” ช่วยผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดอุดตันเฉียบพลันได้ยาละลายลิ่มเลือดและขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 63 ในปี 2556 เป็น 75 ในปี 2559 อัตราการเสียชีวิตลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ10
  2016-08-20 11:34
 • สปสช. เขต 4 สระบุรี ประชุมประสานแผนยุทธศาสตร์กับคณะทำงาน service plan เขตสุขภาพที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนาศักยภาพของระบบบริการทุกระดับ ให้สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพและใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ผ่านกลไกแผนยุทธศาสตร์ร่วมกับคณะทำงาน service plan
  2016-08-17 20:34
 • กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาศักยภาพ นักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูงและผู้สำเร็จหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงในระบบเขตสุขภาพ Leadership for Change in Area Health System สร้างผู้บริหารสาธารณสุขยุคใหม่ ให้มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด ขับเคลื่อนและอภิบาลระบบสุขภาพในระดับเขตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
  2016-08-06 15:57
 • สธ.เผยโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดชัยนาท ให้บริการผู้ป่วยกระดูกหักที่ไม่เคลื่อนที่ได้ ด้วยการฝึกอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ จัดระบบการปรึกษาทางโทรศัพท์/ทางไลน์ ช่วยลดการส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลจังหวัดได้ร้อยละ 37  
  2016-07-08 18:40
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะเพิ่มใน รพศ./รพท.และ รพ.สังกัดกรมการแพทย์รวม 38 แห่ง เพิ่มประสิทธิภาพรับบริจาคอวัยวะใน รพ.เพิ่มสาขารับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาที่ 13 พัฒนาให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สาขาที่ 5 ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ เพื่อเป้าหมาย “เพิ่มปลูกถ่าย ลดการตาย ได้คิวเร็ว”
  2016-06-23 22:49
 • เขตสุขภาพ สธ. และคณะแพทยศาสตร์ 20 คณะจาก 19 มหาวิทยาลัย ได้ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์รักษาโรคซับซ้อน ใกล้บ้าน พัฒนาบริการ วิจัย บุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการของแต่ละเขต ก่อนเสนอยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ พร้อมโครงการและแผนงานรองรับคณะรัฐมนตรีพิจารณาในเดือนกันยายน 2559
  2016-06-16 12:35
 • ประธาน สพศท.วอนรัฐปรับแก้กฎระเบียบบางข้อเพื่อเปิดช่องโรงพยาบาลหารายได้เองแก้ปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน ด้านชมรม รพศ./รพท.ชี้ ค้างจ่าย P4P ไม่ใช่เรื่องน่าแตกตื่น คาดอีกไม่กี่เดือนปัญหาคลี่คลาย
  2016-06-08 16:21
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยผู้สูงอายุมีโอกาสป่วยด้วยโรคต้อกระจกปีละ 65,000 คน ขณะที่ยังมีผู้ที่ตาบอดจากต้อกระจกตกค้างอยู่ประมาณ 98,000 คน เร่งขจัดไม่ให้มีผู้ป่วยตกค้าง ลดรอคิวการรักษา เปลี่ยนกระจกตา และคัดกรองสายตาเด็ก ด้วย 7 มาตรการ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพตาดี ในปี 2560
  2016-06-07 16:33

Pages