เขตสุขภาพ

 • รมว.สธ.ชื่นชมการพัฒนาระบบบริการเขตสุขภาพที่ 12 ใช้แนวคิดกระจายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลศูนย์สู่โรงพยาบาลชุมชน ส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลงพื้นที่เป็นพี่เลี้ยง ฝึกทักษะและเทคนิคร่วมกัน ผู้ป่วยไม่ต้องรอคอยรักษานาน ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง ประชาชนมีความสุข
  2016-05-16 14:44
 • กระทรวงสาธารณสุข ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรจบใหม่ 3,045 คน ก่อนส่งไปปฏิบัติงานดูแลสุขภาพประชาชนทั่วประเทศในพื้นที่ 12 เขตสุขภาพและ กทม.ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เผยข้อมูลปี 2556-2558 มีแพทย์ ทันตแพทย์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลาออกแล้ว 3,221 คน เป็นแพทย์ 2,457คน ทันตแพทย์ 764 คน ส่วนใหญ่ลาออกไปศึกษาต่อ และกลับภูมิลำเนา
  2016-05-12 15:12
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ระดับเขตสุขภาพ ปี 2561-2565 วงเงิน 11,679 ล้านบาท พัฒนาสิ่งอำนวยการรักษา และพัฒนาระบบบริการ ลดป่วย ลดตาย ลดแออัดและลดรอคอยนาน ให้เขตสุขภาพเร่งดำเนินการ พร้อมจัดสรรงบประมาณ บุคลากรไปสนับสนุน มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม ให้ประเทศมีความมั่นคงด้านสุขภาพ เกิดความยั่งยืนในระบบบริการ
  2016-05-04 22:33
 • สธ.ระดมสมองพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เตรียมเชิญอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นคณะกรรมการ พร้อมเตรียมกำลังคนรองรับ เช่น เพิ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว จ้างแพทย์เกษียณร่วมทีมหมอครอบครัว เชื่อมโยงในรูปแบบประชารัฐเพื่อประชาชน ระยะที่ 1 ดำเนินการใน รพศ./รพท. 16 แห่ง 12 เขตสุขภาพ ภายในมิ.ย. 59 นี้ ก่อนขยายไปทั่วประเทศ เน้น “บริการทุกคน ทุกที่ ทุกอย่าง ทุกเวลา”
  2016-04-26 14:55
 • กระทรวงสาธารณสุข วางแผน บริหารจัดการ และพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข ดูแลทั้งในเรื่องจำนวน สาขาที่ต้องการผลิต สถานที่ปฏิบัติงานหลังจบการศึกษา มีกำลังคนเพียงพอ ตรงตามความต้องการใช้งานจริง
  2016-04-06 15:00
 • กระทรวงสาธารณสุข สร้างต้นแบบ “เตียง 5 สี” แก้ปัญหาเตียงไม่พอ เพิ่มการเข้าถึงของผู้ป่วยวิกฤต ลดส่งต่อไปเอกชน ลดค่าใช่จ่ายรัฐ ที่ผ่านมาลดจาก 4.5 ล้านบาท เหลือ 1 แสนบาท แยกผู้ป่วยที่พ้นวิกฤต 5 กลุ่มโรคให้โรงพยาบาลชุมชนร่วมดูแล โดยโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ เป็นต้นแบบ และเตรียมขยายสู่โรงพยาบาลอื่นๆ
  2016-04-03 19:32
 • กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าปฏิรูปและขับเคลื่อนระบบสาธารณสุข ด้วยเป้าหมาย ลดป่วย ลดตาย ลดแออัด ลดเวลาในการรอคอย เพิ่มบริการปฐมภูมิในเขตเมือง พร้อมร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญชั้นสูงและผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำทุกเขตสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยไตวายทุกคนได้รับบริการ ผู้ป่วยโรคหัวใจลดลงร้อยละ 10 ใน 5 ปี ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกคนได้รับยาละลายลิ่มเลือดทันเวลา และการส่งต่อผู้ป่วยได้ในโรงพยาบาลทุกสังกัดแบบไร้รอยต่อ
  2016-04-03 19:11
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยขณะนี้คนไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังมากถึง 8 ล้านคน ต้นเหตุใหญ่ร้อยละ 70 เกิดจากป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เร่งสร้างระบบดูแล จัดอบรม อสม.รักษ์ไต เพื่อชะลอเกิดไตวายระยะสุดท้าย นำร่องเต็มพื้นที่แรกใน 5 จังหวัดเขตสุขภาพที่ 3 ทำงานเป็นทีมเชื่อมโยงทีมในคลินิกโรคไตในโรงพยาบาลชุมชน ทีมหมอครอบครัวเยี่ยมบ้านและญาติที่ดูแลผู้ป่วย ชี้มีผลวิจัยพบว่าให้ผล สามารถชะลอเกิดไตวายระยะสุดท้ายได้นานถึง 14 ปี 
  2016-03-31 17:42
 • เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมกับ สปสช.เขต 4 สระบุรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดงานวันไตโลก ปี 2559 (World Kidney Day) กำหนดให้มีการรณรงค์ภายใต้คำขวัญ “โรคไตเป็นได้ตั้งแต่เด็ก รู้แต่เล็กป้องกันได้” พร้อมรณรงค์สร้างความรู้ ลดเค็ม ลดเสี่ยง ป้องกันภาวะไตเสื่อม
  2016-03-13 13:27
 • รพ.หาดใหญ่ เจ้าภาพศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยประจำเขต 12 เผย ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงการรักษามากขึ้น ทั้งยังลดภาระการประสานงานของ รพ.ต้นทาง “หมอกุลเดช” แนะปัจจัยความสำเร็จ เขตสุขภาพจะต้องช่วยบริหารจัดการ สำรวจศักยภาพ รพ.ในเขต ทั้งในสังกัด สธ.และนอกสังกัด เพื่อรับผู้ป่วยดำเนินการต่อ
  2016-03-06 10:56
 • อาจารย์แพทย์ มศว.ติง ข้อตกลงความร่วมมือเขตสุขภาพ สธ.-โรงเรียนแพทย์ ยังไม่มีความชัดเจน แนะทำเรื่องง่ายๆ เช่น รีเฟอร์ผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงเรียนแพทย์ให้ได้ก่อน
  2016-02-24 17:26
 • กระทรวงสาธารณสุข เตรียมแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพระยะ 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2560 - 2564 วงเงินกว่า 1.1 หมื่นล้านบาท เพิ่มสาขาการปลูกถ่ายอวัยวะเป็นสาขาที่ 13 เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคไตระยะสุดท้ายที่รออวัยวะกว่า 5,000 ราย เป้าหมายลดป่วย ลดตาย ลดแออัด ลดเวลารอคอยในการส่งต่อ ให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการภายในเขตสุขภาพ
  2016-02-24 16:33

Pages