เขตสุขภาพ

 • อปสข.เขต 4 สระบุรีผ่านงบพัฒนารับส่งต่อผู้ป่วย 30 ล้านบาท หลังคณะกรรมการกลไกการเงินฯ หารือร่วมเพื่อสอดรับ Service Plan สธ. เพิ่มการเข้าถึงโรคที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน เช่น ผ่าตัดหัวใจ หนุนภาคเอกชนร่วมจัดบริการ สร้างกลไกการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องหลังรับกลับ รพ.ต้นสังกัด หวัง รพ.สังกัดมหาวิทยาลัย รับผู้ป่วยสิทธิบัตรทองเพิ่มขึ้น เสริมระบบ Service Plan ของ สธ.
  2015-11-07 08:59
 • หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ และหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สสจ.8 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 4 ประชุมหารือกับ สปสช.เขต 4 สระบุรี เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนบัตรทองร่วมกัน ในปี 2559
  2015-10-20 12:58
 • นสพ.มติชน : นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ "มติชน" ถึงแนวทางการบริหารงานด้านสาธารณสุขท่ามกลางความขัดแย้งของบุคลากรภายในองค์กรทั้งด้านทัศนคติในการทำงาน ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ค่าตอบแทน หรือแม้กระทั่งการทำงานประสานกับหน่วยงานสุขภาพตระกูล ส. อาทิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่กำลังถูกรัฐบาลตรวจสอบอย่างเข้มข้น
  2015-10-19 18:07
 • กระทรวงสาธารณสุข จดสิทธิบัตรโปรแกรมไทยรีเฟอร์ เทคโนโลยีใช้ส่งต่อผู้ป่วยในระบบปกติและฉุกเฉิน เร่งขยายผลใช้ในโรงพยาบาลทุกระดับทั่วประเทศ ขณะนี้ครอบคลุมแล้ว 52 จังหวัด ผลการใช้ที่เขตสุขภาพที่ 6 ได้ผลดี แพทย์โรงพยาบาลปลายทางสามารถวางแผนการรักษาผู้ป่วยล่วงหน้า เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาสูงขึ้น  
  2015-10-15 08:46
 • แพทย์โรคหัวใจ รพ.อุดร ชี้ ปัจจัยความสำเร็จลดอัตราตายผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน อยู่ที่จัดระบบการรักษา และสร้างความมั่นใจให้แพทย์ในทุก รพช.กล้ารักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด ส่งผลช่วยลดอัตราตายผู้ป่วยโรคหัวใจในเขต 8 ได้ต่ำที่สุดในประเทศ
  2015-10-05 12:42
 • นสพ.โพสต์ทูเดย์ : เป็นหนึ่งเดียวในจำนวนข้าราชการระดับ 11 ที่ถูกคำสั่งย้ายไปประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยุค คสช.แล้วได้ย้อนกลับมานั่งเก้าอี้ตัวเดิมกระทั่งเกษียณอายุ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ เปิดใจกับ "โพสต์ทูเดย์" ก่อนพ้นตำแหน่งปลัดกระทรวง ซึ่งตัวเขาบอกว่าภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตสำหรับการเป็น "ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข" ตลอดการทำหน้าที่มาร่วม 30 ปี
  2015-10-04 11:48
 • รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้หลักการทำงาน 3 ส. สำเร็จ ความสุข สร้างสิ่งดี และ 3 I Information Innovation Integration บรรลุเป้าหมายประชาชนสุขภาพดี ลดอัตราป่วยและตาย เน้น 3 ยุทธศาสตร์หลัก ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย พัฒนาระบบบริการเขตสุขภาพ และระบบบริหารจัดการ 
  2015-10-02 16:06
 • เขตบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 12 เขตและกรุงเทพมหานคร พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและผู้ป่วยโรคจิต เน้นบริการเครือข่ายไร้รอยต่อมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ เพิ่มบริการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ขยายบริการลงโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดละ 2 แห่ง ตั้งเป้าเพิ่มการเข้าถึงผู้ป่วยโรคจิตในปี 2559 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 45 โรคซึมเศร้าร้อยละ 37         
  2015-09-27 14:28
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลอุดรธานี ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง ดูแลประชากร 7 จังหวัดอีสานตอนบน ให้การรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดที่โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งเป็นเขตแรกของประเทศ ช่วยลดอัตราตายผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้ต่ำที่สุดในประเทศจากร้อยละ 15 เหลือร้อยละ 8 โดยแต่ละเดือนมีผู้ป่วยรับการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจเฉลี่ย 140 คน และขยายบอลลูนหลอดเลือดหัวใจประมาณ 80 คนต่อเดือน ที่สำคัญได้รับการผ่าตัดได้ทันทีไม่มีคิวรอ 
  2015-09-23 14:56
 • ‘หมอปิยะสกล’ ตรวจเยี่ยมเขตสุขภาพที่ 4 ที่จังหวัดสระบุรี เน้นย้ำให้ดำเนินการ 4 เรื่องได้แก่การประสานความร่วมมือโรงพยาบาลรัฐนอกสังกัด รักษาผู้ป่วยโรคเฉพาะทางเร็วขึ้น โดยเฉพาะโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ลดอัตราตายอุบัติเหตุจราจร ดูแลผู้สูงอายุชะลอติดบ้านติดเตียง และการใช้งบท้องถิ่นร่วมดูแลสุขภาพประชาชน  
  2015-09-18 14:26
 • รมว.สธ.ให้ สป.สธ.บูรณาการทำงานหน่วยงานรัฐและเอกชนเพื่อการเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในเขตสุขภาพ เร่งกำหนดวิสัยทัศน์และปฏิรูประบบสาธารณสุข พร้อมปรับบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในและนอกประเทศ
  2015-09-12 12:09
 • สธ.เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมการจัดบริการที่ดีสำหรับประชาชน จาก 13 เขตบริการสุขภาพทั่วประเทศ เผยในรอบ 2 ปี เกิดผลงานฯ 130 เรื่อง นำไปใช้ได้จริง ชี้ ความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ มาจากความมุ่งมั่นบุคลากรทั่วประเทศ และความร่วมมือจากราชวิทยาลัย ชมรม สมาคม ภาครัฐ เอกชน ประชาชนเข้าถึงสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางไกล
  2015-09-09 15:36

Pages