เขตสุขภาพ

 • “รก.ปลัด สธ.” ย้ายผู้ตรวจ 4 เขต สลับ นพ.ธีรพล จากเขต 12 มาเป็นผู้ตรวจ เขต 5 แทน นพ.สุเทพ ที่ย้ายมาเป็นผู้ตรวจเขต 12 แทน พร้อมสลับ นพ.รัฐวุฒิ ผู้ตรวจเขต 7 ไปเป็นผู้ตรวจเขต 9 แทน และโยก นพ.สมศักดิ์ มาเป็นผู้ตรวจเขต 7 แทน คาด ย้ายสลับคนของปลัด สธ.ออกนอกพื้นที่
  2015-07-20 11:49
 • นพ.วันชัย ผู้ตรวจเขตสุขภาพที่ 4 เปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเริ่มต้นทำงานวิจัยโดยนำผลงานวิชาการ COP และ R2R 15 เรื่อง เข้าสู่กระบวนการทำงานจริง ร่วมกับ สปสช.เขต 4 สระบุรี เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพประชาชนให้เข้าถึงบริการ นำงานวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ด้าน นพ.ชูวิทย์ ประธาน อปสข.เขต 4 สระบุรี ย้ำ “วิจัยเพื่อประชาชน ไม่ใช่แข่งกัน”
  2015-07-07 18:36
 • สปสช.เขต 4 สระบุรีร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาระบบการส่งกลับผู้ป่วย เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 4 พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย ลดปัญหาเตียงเต็ม ลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างความร่วมมือในรูปแบบหน่วยบริการแม่ข่าย เพื่อให้เกิดเครือข่ายการส่งต่อ-ส่งกลับอย่างมีประสิทธิภาพ
  2015-07-06 10:39
 • “นพ.วันชัย” ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 4 ร่วมมือกับ สปสช.เขต 4 สระบุรี ชูนโยบาย 4 เรื่องที่สำคัญ เพิ่มการเข้าถึงการรักษา ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการรักษาด้วยรังสี ลดการรอคิวผ่าตัดหัวใจ เร่งให้บริการเปลี่ยนเลนส์ผู้ป่วยต้อกระจก และพัฒนา ICU เด็ก ทารกแรกเกิดให้ได้รับการดูแลที่รวดเร็ว
  2015-06-23 18:41
 • รมช.สธ. อบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ประจำเขตสุขภาพที่ 7 จำนวน 60 คน เสริมความเข้มแข็งทีมหมอครอบครัว ทุกหลังคาเรือนจะมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหมอครอบครัวได้ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อเจ็บป่วยก็จะมีหมอครอบครัวเป็นที่พึ่งใกล้ตัว ดูแลรักษาใกล้บ้านไม่ต้องเดินทางไปรักษาไกลบ้าน ซึ่งขณะนี้มีครอบคลุมกว่า 6 หมื่นทีมทั่วประเทศ
  2015-06-17 15:28
 • เขตสุขภาพที่ 8 จับมือมูลนิธิภิวัฒน์สาธารณสุขไทย(ภวส.) จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเขตสุขภาพครั้งที่ 4 หลักสูตรพัฒนาผู้นำด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพ และสนับสนุนแนวคิดจัดตั้งเขตสุขภาพให้ประสบผลสำเร็จ ทั้งการวางแผนกำลังคนตามยุทธศาสตร์ สธ. เทคนิคการวิเคราะห์งานและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เทคนิคการวิเคราะห์ทีมงานและการสร้างความผูกพันภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
  2015-06-17 12:55
 • เขตสุขภาพที่ 3 จัดประชุมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง ท้องถิ่น ภาคประชาชน และ รพ. ร่วมขับเคลื่อนทีมหมอครอบครัวอย่างยั่งยืนด้วยกัน “หมอสุขุม” ผู้ตรวจเขต 3 เผย มีทีมหมอครอบครัวในเขต 3 เกือบ 4 พันทีม ครอบคลุมระดับอำเภอ ตำบล และชุมชน ให้การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ ผู้ป่วยระยะสุดท้ายเกือบ 30,000 รายได้รับการดูแล มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยทีมสหวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล หมออนามัย อสม. ร่วมกับ อบต.-เทศบาลในพื้นที่
  2015-06-17 11:13
 • สปสช.เขต 4 สระบุรีร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาระบบการส่งกลับผู้ป่วย เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 4 พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย ลดปัญหาเตียงเต็ม ลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างความร่วมมือในรูปแบบหน่วยบริการแม่ข่าย เพื่อให้เกิดเครือข่ายการส่งต่อ-ส่งกลับอย่างมีประสิทธิภาพ
  2015-06-10 16:11
 • ‘นพ.วชิระ ‘ เผยผลงานการจัดบริการเขตสุขภาพ พบประชาชนได้รับประโยชน์ตรง ดีขึ้นเรื่อยๆ ขณะนี้ รพช.ให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ร้อยละ 53 มีหมอผ่าตัดประจำ รพ.จังหวัดทุกเขต และศูนย์รักษาแผลจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก รพช.ผ่าตัดไส้ติ่งและผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องได้ 108 แห่งจาก 126 แห่ง ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับเคมีบำบัดระยะสั้นที่ รพช.ขนาดใหญ่ ยอดผ่าตัดตาต้อกระจกได้ปีละ 120,000 ข้าง มีศูนย์รักษาผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ส่วนที่ รพ.สต.และศูนย์สาธารณสุขชุมชน มีทันตบุคลากรประจำ 3,528 แห่ง
  2015-06-07 11:33
 • นพ.สสจ.เชียงใหม่ชี้หมอครอบครัวเป็นนโยบายที่ดี แต่จะให้มีหมอครอบครัวครอบคลุมทั้งประเทศคงยาก เหตุบุคลากรไม่พอ บางแห่งมี 3 คน แต่ต้องดูแลคนนับพัน แนะดูเป็นรายพื้นที่ตามความพร้อมของทรัพยากรดีกว่า ด้านประธานชมรม รพศ./รพท. ชี้หมอครอบครัวไม่น่าใช่นโยบาย แต่เป็นรูปแบบที่เชื่อมโยงงาน ระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิลงไปถึงระดับชุมชน แจงเป็นสิ่งที่ทำกันอยู่แล้ว 2-3 ปี ที่ผ่านมาก็มี DHS ระบุการจะส่งเสริมปฐมภูมิเพื่อลดแออัดต้องบูรณาการทั้งระบบ  จี้เดินหน้าเขตสุขภาพตอบโจทย์กว่า
  2015-05-28 11:10
 • นสพ.มติชน : หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่ง ให้ "นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์" ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี เพื่อปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานด้านการวิจัยและการพัฒนางานด้านการสุขภาพแห่งชาติ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2558 เพื่อประโยชน์ต่อการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ไม่สนองนโยบายด้านสาธารณสุขของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการ สธ.
  2015-05-26 19:05
 • ‘นพ.วชิระ’ เผย เขตสุขภาพ สธ.ที่ 12 ตั้งเป้าปี 2558 พัฒนาบริการสุขภาพ 6 สาขาหลักสอดคล้องพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้สุดของไทย ได้แก่ สาขาหัวใจ อุบัติเหตุ มะเร็ง อายุรกรรม ตา ไต ให้ประชาชนได้รับบริการที่ทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวไทย
  2015-05-19 21:28

Pages