เฉลิมพงษ์ สุคนธผล

  • รพ.วชิระภูเก็ต ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 สาขาบริการภาครัฐ จากนวัตกรรมเก้าอี้สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหลังผ่าตัดจอตาหลุดลอกที่ต้องนั่งก้มหน้าหรือนอนคว่ำให้ถูกต้องตามแผนการรักษา ลดภาวะแทรกซ้อน เกิดความพึงพอใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
    2019-02-18 15:42
  • เป็นเวลา 6 ปีแล้ว นับตั้งแต่มีการก่อตั้งสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (สพศท.) ในเดือน ก.พ. ปี 2552 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สพศท. มีประธานมาแล้วทั้งหมด 3 คน คือ นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล (รพ.สงขลา) ,พญ.พจนา กองเงิน (รพ.บุรีรัมย์) และ พญ.ประชุมพร บูรณ์เจริญ (รพ.สุรินทร์) ซึ่งครบวาระการทำงานไปเมื่อเดือน ก.พ. 2558 ที่ผ่านมานี่เอง โดยที่ประชุมสามัญประจำปี 2558 ของ สพศท. ครั้งล่าสุด ก็ได้เลือกประธานคนใหม่ คือ นพ.ประดิษฐ์ ไชยบุตร (รพ.ราชบุรี) มารับหน้าที่เป็นหัวเรือใหญ่ขับเคลื่อนงานในอนาคต
    2015-05-07 10:12