เด็กปฐมวัย

 • กระทรวงสาธารณสุข เผยการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ช่วยลดอัตราการป่วยของทารกได้เกือบร้อยละ 50  เร่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะส่งเสริมให้เด็กป่วยได้รับการเลี้ยงดูด้วยนมแม่อย่างถูกต้องเหมือนเด็กปกติระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล ด้วยกลยุทธ์บันได 10 ขั้น อาทิ ทารกที่คลอดก่อนกำหนด ทารกที่ได้รับการผ่าตัดและเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ที่ถูกแยกแม่–ลูก หรือถูกสั่งงดให้นมด้วยเหตุผลต่างๆ 
  2016-11-08 20:09
 • ที่ประชุม คจ.สช. เห็นชอบระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ปลายปีนี้ รวม 3 ประเด็น ได้แก่ การพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย การจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนและเมืองเพื่อสุขภาวะ และมาตรฐานน้ำดื่มที่ปลอดภัย พร้อมนำแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs ของยูเอ็นมาร่วมขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ
  2016-10-07 11:45
 • กระทรวงสาธารณสุข สร้างเด็กไทยไอคิวเกิน 100 ชี้ผลการคัดกรองเด็กปฐมวัย พบร้อยละ 1 พัฒนาการล่าช้าต้องได้รับการดูแลรักษาใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญ กำชับกรมสุขภาพจิต เร่งคัดกรองนำเข้าสู่กระบวนการรักษา พร้อมเน้นหนักงานส่งเสริมและป้องกันสุขภาพจิต
  2016-08-16 16:59
 • สธ.ร่วมมือภาคีเครือข่ายรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ช่วงวัย ทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลังผลสำรวจพบเด็กปฐมวัยไทย 1 ใน 3 หรือร้อยละ 30 มีวิกฤตทางด้านพัฒนาการ โดยเฉพาะพัฒนาการล่าช้าด้านภาษา และกล้ามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งพัฒนาการทั้ง 2 ด้าน มีผลต่อระดับสติปัญญา ส่งผลต่อการเรียนรู้ ทั้งด้านทักษะการอ่าน เขียน คิดคำนวณ และไอคิว อาจทำให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสในการพัฒนา  
  2016-07-06 21:42
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยเด็กปฐมวัยไทยมีวิกฤตทางด้านพัฒนาการ พบล่าช้าต่ำกว่ามาตรฐานถึง 30 % และอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาการศึกษาของเด็กไทย จัดสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาเด็กปฐมวัย อายุ 9, 18, 30, 42 เดือนทั่วประเทศ  ระหว่างวันที่ 4-8 ก.ค. จำนวน 40,000 คนทั่วประเทศ ด้วยคู่มือ เฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเด็กทั่วไป และเด็กกลุ่มเสี่ยง มีความไวต่อการค้นหาพัฒนาการล่าช้าได้ถึงร้อยละ 94   
  2016-06-24 23:05
 • กระทรวงสาธารณสุข เสริมทักษะทีม Child Project Manager ในการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย อายุ 0-5 ปี ทั้งในระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพเพื่อส่งผลให้เด็กไทยมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น
  2016-05-24 16:12
 • กระทรวงสาธารณสุข จับมือ มหาดไทย ศึกษาธิการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บูรณาการการทำงานพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตร่วมกันใน 4 ประเด็น คือ การพัฒนากลุ่มเด็กปฐมวัย อายุ 0-5 ปี การพัฒนาผู้สูงอายุ การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ และการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
  2016-05-04 22:08
 • รมว.สธ.เผยผลรณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กวัย 3 ขวบครึ่งทั่วประเทศ วันที่ 6-10 กรกฎาคม 2558 ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 พบพัฒนาการปกติสมวัยร้อยละ 80 ดีขึ้นกว่าปี 2557 เด็กที่สงสัยมีพัฒนาการล่าช้า จะติดตามกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ำเมื่อครบ 1 เดือน  
  2015-08-14 15:03
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ มหาดไทย พัฒนาสังคมฯ กลาโหม กทม. กำหนดจัดสัปดาห์รณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 42 เดือนทุกคนที่อยู่ในศูนย์เด็กเล็กกว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศ พร้อมกัน 6-10 กรกฎาคม 2558 ชี้เด็กกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดที่พบพัฒนาการไม่สมวัย พบได้ทุก 1 ใน 3 คน  
  2015-05-24 15:41
 • นายกฯ เผย ครม.ไฟเขียว เห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณสำหรับเด็กแรกเกิดถึงอายุ 1 ปี จำนวน 400 บาท/คน/เดือน เริ่มทดลองนำร่อง 1 ต.ค.58-30 ก.ย.59 วงเงินงบประมาณ 600 กว่าล้านบาท
  2015-04-01 17:59
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจล่าสุด พบเด็กไทยอายุ 3-5 ขวบ มีพัฒนาการไม่สมวัยร้อยละ 30 เร่งแก้ไขตั้งแต่วัยเด็กเล็กจนถึงวัยรุ่น บูรณาการร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการสร้างคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งผลวิจัยต่างประเทศพบว่ามีส่วนสำคัญทำให้พัฒนาการเด็กดี   และในปีนี้จะใช้ทีมหมอครอบครัวดูแลเด็กและเป็นที่พึ่งครอบครัวที่มีปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง
  2015-01-12 18:36
 • กรมสุขภาพจิต มอบของขวัญซึ่งเป็นชุดสื่อเทคโนโลยีด้านการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และด้านการอ่านในเด็กปฐมวัย (Pre-math/Pre-reading skill) รวมทั้งสื่อด้านการส่งเสริมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ประกอบด้วย แผ่นพับ ภาพพลิก คู่มือหนังสือสร้างเสริมทักษะชีวิต สื่อแอนิเมชั่น ชุดนิทรรศการ และชุดก้อนไม้ทรงเรขาคณิต ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) และ รพ.ชุมชน (รพช.) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแนะนำส่งเสริมความรู้แก่พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กให้สามารถนำความรู้ไปส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านการคิดในเชิงคณิตศาสตร์และด้านการอ่านแก่บุตรหลาน 
  2015-01-10 16:34

Pages