เด็กปฐมวัย

  • เนื่องในวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ องค์การยูนิเซฟได้ออกมาเรียกร้องให้เกิดการลงทุนเกี่ยวกับเด็กอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยในการที่จะฝ่าฟันความท้าทายต่างๆในอนาคต แม้ว่าผลสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์เด็กในประเทศไทยจะชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าในหลายประเด็นที่เกี่ยวกับเด็กก็ตาม
    2014-01-11 12:13
  • สธ.ผนึกองค์กรสุขภาพทั่วประเทศ พัฒนาเครื่องมือคัดกรองและประเมินเด็กปฐมวัยพัฒนาการผิดปกติ เตรียมผลักดันให้ทุกองค์กรในสังกัดใช้ เร่งแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็ก
    2013-08-27 07:08

Pages