เด็กแรกเกิด

 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สร้างเครื่องส่องไฟต้นแบบรักษาทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลืองเครื่องแรกของประเทศ ป้องกันสมองพิการ ประยุกต์ใช้หลอดไฟแอลอีดี ให้ความปลอดภัย พลังแสงส่องสว่างครอบคลุมตัวทารกได้ทั้ง 4 ด้าน ประสิทธิภาพลดปัญหาตัวเหลืองได้ดีมาก สามารถดูอาการเด็กได้อย่างใกล้ชิดทางสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ เพิ่มความสะดวกแพทย์ พยาบาล และแม่เด็ก ต้นทุนผลิตเพียง 30,000 บาท ถูกกว่าเครื่องนำเข้าถึง 10 เท่าตัว อยู่ระหว่างพัฒนาระบบเซนเชอร์ตรวจเช็คระดับบิลิรูบิน ผ่านทางผิวหนัง โดยไม่ต้องเจาะเลือด
  2016-02-17 21:47
 • กระทรวงสาธารณสุข ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และทีมหมอครอบครัวประมาณ 70,000 ทีม และอสม. กว่า 1 ล้านคน ค้นหาและรับรองสิทธิ์หญิงตั้งครรภ์ที่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์โครงการอุดหนุนเงิน 400 บาท และบริการฝากครรภ์ จัดทีมลงเยี่ยมหลังคลอดที่บ้าน หนุนให้เด็กกินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน และกินต่อเนื่องควบคู่กับอาหารตามวัยถึง 2 ปีหรือนานกว่านั้น 
  2015-09-07 15:56
 • มติ ครม. 31 มี.ค. 58 เห็นชอบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยจัดสรรเงินให้แก่เด็กแรกเกิดที่มีสัญชาติไทย อยู่ในครอบครัวยากจนและครอบครัวที่เสี่ยงต่อความยากจนที่เกิดระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2558  ถึง 30 กันยายน 2559  รายละ 400 บาท ต่อคน ต่อเดือน เป็นเวลา 1 ปี วงเงิน 614 ล้านบาท มีครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน ได้รับบริการประมาณ 128,000 ราย
  2015-09-05 18:10
 • สปสช.เขต 4 สระบุรี นำร่องพื้นที่ 2 จังหวัด หนุนโครงการระดับชาติเพื่อพัฒนาต้นแบบจังหวัดและอำเภอ เพื่อป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย พัฒนาโปรแกรม BDR Online รองรับอุบัติการณ์การเกิดความพิการในเด็กแรกเกิด  ด้วยการมีระบบฐานข้อมูลเด็กพิการแต่กำเนิดที่สมบูรณ์ ลดอัตราเสี่ยงความพิการแต่กำเนิด พร้อมเสริมโฟเลตในหญิงวัยเจริญพันธ์
  2015-08-09 10:29
 • เว็บไซต์เดลินิวส์ : คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติเห็นความสำคัญเด็กอ่อน ระบุถูกละเลยมานานแล้ว เร่งเก็บข้อมูลยกร่าง พ.ร.บ.ดูแลเป็นการเฉพาะ หวังพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพ
  2015-08-09 10:16
 • เว็บไซต์ไทยรัฐ : "พล.อ.ประยุทธ์" กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งประชาสัมพันธ์รัฐจ่ายเดือนละ 400 อุดหนุนเด็กแรกเกิดในครอบครัวยากจน ดีเดย์ 1 ก.ย. เปิดให้คุณแม่ ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ไม่ต้องรอจนคลอด รับสวัสดิการจนเด็กอายุครบ 1 ขวบ
  2015-07-25 17:01
 • นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : รัฐบาลเตรียมจ่ายเบี้ยอุดหนุนเด็กไทย ดีเดย์ 1 ต.ค.นี้ รายละ 400 บาทเป็นเวลา 1 ปี คุณสมบัติของครอบครัวที่จะได้รับเงินอุดหนุนคือ มีรายได้ต่ำกว่า 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน ไม่มีที่ดินทำกิน หรือมีภาวะพึ่งพิง ได้แก่ ในครอบครัวมีคนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ในปกครอง เป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว แนะคุณแม่ตั้งครรภ์ รีบฝากท้องเพื่อร่วมโครงการพร้อมรับสิทธิทันทีหลังเด็กเข้ารับการตรวจสุขภาพและรับวัคซีนตามกำหนด ตั้งเป้ายกระดับสุขภาพเด็กไทยในอนาคต
  2015-07-20 19:04
 • กระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยครั้งยิ่งใหญ่ในประเทศ สร้างคุณภาพเด็กไทยแรกเกิด ถึ 5 ขวบ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ สานความร่วมมือหน่วยงานเจ้าหน้าที่ พ่อแม่เด็ก ตรวจคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการสำคัญ 5 ด้านสถานการณ์ล่าสุด ไทยเผชิญปัญหาคุณภาพประชากร ผลกระทบเป็นลูกโซ่ เด็กเกิดใหม่เหลือปีละ 7.7 แสนคน พัฒนาล่าช้าร้อยละ 30 ไอคิว อีคิว ต่ำกว่ามาตรฐานโลก เด็กป.4-6 ร้อยละ 10-15 อ่านไม่ออก
  2015-04-02 17:31
 • นายกฯ เผย ครม.ไฟเขียว เห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณสำหรับเด็กแรกเกิดถึงอายุ 1 ปี จำนวน 400 บาท/คน/เดือน เริ่มทดลองนำร่อง 1 ต.ค.58-30 ก.ย.59 วงเงินงบประมาณ 600 กว่าล้านบาท
  2015-04-01 17:59