เทศบาล

 • สปสช.ออกระเบียบตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ให้กองทุนสุขภาพตำบลแต่ละ อบต./เทศบาล จัดรถรับ-ส่ง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังได้ หลังพบปัญหาเข้าถึงบริการต่ำ เหตุมีอุปสรรคเดินทางไป รพ.ลำบาก ไม่มีรถส่วนตัว รถสาธารณะขาดแคลน ด้านธนาคารโลกหนุนขยายบทบาทให้ อปท.ทั้ง อบต.-เทศบาล มีภารกิจส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พร้อมยกต้นแบบกาฬสินธุ์ที่ อบต.และเทศบาลมีบริการจัดรถรับส่งผู้ป่วยผ่านกลไกกองทุนสุขภาพตำบล
  2016-05-21 15:41
 • รายงานฉบับล่าสุดของธนาคารโลก เผยถึงปัญหาเรื่องช่องว่างการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของคนชราในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มว่า ประชากรคนชราซึ่งกำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จะไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้โดยสะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยากจนและอยู่ในพื้นที่ห่างไกล แนะขยายบทบาท อปท.ส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีบริการรถตู้ฉุกเฉินสำหรับชุมชนและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน
  2016-04-27 07:33
 • “หมอปิยะสกล” เผย มติบอร์ด สปสช.อนุมัติแนวทางบริหารงบดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในปี 59 ระบุเป็นปีแรกที่เริ่มเปิดงานเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ครม.ให้งบ 600 ล้านบาท ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 1 แสนราย ก่อนขยายให้ครบ 1 ล้านรายในปี 61 ใช้กลไก เทศบาล/อบต. กองทุนสุขภาพตำบล เป็นฐานพร้อมการสนับสนุนของ รพ.สต./รพช.ดูแลสิทธิประโยชน์การแพทย์ เกิดเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน และความร่วมมือจาก อปท.เพื่อดูแลบริการด้านสังคม มอบ สปสช.ประสาน กรมบัญชีกลาง สปส. ก่อนเสนอ ครม.เพื่อขยายให้ครบทุกสิทธิ
  2015-09-14 17:18
 • มติบอร์ดสปสช.รับทราบผลการดำเนินงานกองทุนค่ารักษาอปท.ของสปสช.ที่เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค.56 มีผู้มีสิทธิ์ 6.9 แสนราย ปี 57 มีการใช้จ่ายงบเพื่อรักษาพยาบาลกว่า 3,700 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขที่ประมาณการที่คาดว่าน่าจะใช้ทั้งปีประมาณ 4,000 ล้านบาท ส่วนจำนวนผู้สอบถามเรื่องการใช้สิทธิ์ก็ลดน้อยลง จากเดือนแรกที่มีกว่า 2,000 ครั้ง ลดเหลือเดือนละ 200 ครั้งเท่านั้น
  2014-11-10 19:48
 • มติชน -กรมอนามัยชูแผนจัดการขยะระดับชาติ นำร่องเทศบาล 2,000 แห่งทั่วประเทศ จัดการขยะให้ถูกสุขลักษณะ เรียกเก็บค่าบำบัดขยะ
  2014-06-15 12:58
 • สปสช.เผยผลสำเร็จของกองทุนสุขภาพตำบล ตั้งแต่เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2549 พบเป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญในการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่น อบต./เทศบาลมีความตื่นตัวเรื่องสุขภาพ และสมทบงบประมาณเพื่อพัฒนาสาธารณสุขในชุมชนมากขึ้น ทั้งเกิดบริการสาธารณะที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ทั้งรถฉุกเฉินส่งต่อผู้ป่วย การดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน ตามแนวคิดท้องถิ่นจัดการตนเอง
  2013-07-05 11:14

Pages