เนตรนภิส สุชนวนิช

 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และเครือข่ายภาคี ร่วมจัดการประชุมย่อยวิชาการคู่ขนานในงานประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563 หัวข้อ “Ensuring effective access to essential medicines in Thai UHC” ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานพัฒนาระบบยาที่ผ่านมาของประเทศไทย
  2020-02-01 19:30
 • เวทีประชุมวิชาการ “การจัดหายาจำเป็น โดย สปสช.” ชี้กลไกจัดซื้อยารวมระดับประเทศช่วยผู้ป่วยเข้าถึงยาจำเป็นและการรักษา แถมช่วยประหยัดงบประมาณประเทศ พร้อมห่วงรื้อกลไกจัดซื้อกระทบผู้ป่วย ด้าน “ผอ.ศูนย์พิษวิทยา รามาธิบดี” ระบุหน่วยงานที่ทำหน้าที่ต้องเข้าใจปัญหาการเข้าถึงยาและความจำเป็นการสต๊อกยา
  2017-05-24 16:58
 • “ภญ.เนตรนภิส” อดีตรองเลขาธิการ สปสช.อัดกระทรวงพาณิชย์เมินควบคุมราคายา ปล่อยให้ประชาชนถูกเอาเปรียบ ชี้หลังทำซีแอลประหยัดงบจัดซื้อยาได้กว่า 2 หมื่นล้านบาท ยืนยัน สปสช.แทรกแซงกระบวนการจัดซื้อยาเฉพาะยาที่คนไทยถูกเอาเปรียบ เช่น ยาราคาแพง ยาโรคเอดส์ ไตวายเรื้อรัง คิดสัดส่วนแล้วเพียง 4.9 %
  2017-03-30 14:32
 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานโล่เชิดชูเกียรติให้แก่เภสัชกรโรงพยาบาลดีเด่น และเภสัชกรเกียรติคุณ จำนวน 9 ราย และทรงเปิดประชุมวิชาการสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) รับสั่งชื่นชมผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรขยันเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ๆ
  2016-05-22 12:12
 • สปสช.และเครือข่ายหลักประกันสุขภาพรับคำท้าวิ่ง เดิน วีลแซร์ “โบกี้ 99 รถไฟสายสุขภาพ” ผู้ร่วมขบวนร่วม 3 พันคน รณรงค์สร้างกระแสตื่นตัวออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี พร้อมส่งคำท้า มท. อปท. และเทศบาลทั่วประเทศ ภาคีสำคัญรุกสร้างระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร่วมขยายขบวนรถไฟสายสุขภาพ ดึงชาวบ้านร่วมใส่ใจออกกำลังกายต่อเนื่อง 
  2016-05-04 20:39
 • สปสช.ประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลหน่วยงานรัฐ พร้อมกับบรรยายพิเศษเรื่อง มุมมองต่อระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลและความสำคัญของการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนระดับประเทศ
  2016-02-21 11:01
 • ไทย-เกาหลีใต้ ร่วมมือพัฒนาหลักประกันสุขภาพ ดึงจุดเด่นของแต่ละประเทศปรับใช้กับบริบทภายในประเทศ เกาหลีใต้สนใจจุดเด่นของไทยเรื่องการเงินการคลังและการพัฒนาระบบคุณภาพบริการทางการแพทย์ของไทย ส่วนไทยสนใจเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพที่เกาหลีใต้ทำได้สำเร็จ
  2016-01-12 15:28
 • สปสช.พัฒนาระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุน (E-Financial Tracking) ต่อยอดจากระบบเบิกจ่ายค่าชดเชยทางการแพทย์ (E-Claim) ที่ รพ.ทำเรื่องเบิกจ่ายเข้ามา พร้อมแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่เคยเป็นปัญหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบข้อมูลการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ช่วยให้ รพ.ติดตามสถานะการรับเงินชดเชยกองทุนย่อยผู้ป่วยแต่ละรายอย่างถูกต้องครบถ้วน ชัดเจน และตรวจสอบ รพ.ง่ายต่อการบันทึกบัญชี
  2016-01-11 11:36
 • สปสช.เดินหน้า “หน่วยงานกลางบริหารจัดการทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลประชาชน” จัดทำฐานข้อมูลทะเบียนผู้มีสิทธิใกล้ครบทั้งประเทศแล้ว เหลือเพียง 4 แสนคน รอนำส่งข้อมูลเพิ่มเติม หลัง ครม.อนุมัติ พ.ย. 58 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศ แถมคุ้มครองประชาชนรับการดูแลและรักษาพยาบาลต่อเนื่องแม้เปลี่ยนสิทธิ์    
  2015-12-16 15:58
 • รักษาการเลขาธิการ สปสช.เผย ได้รับแจ้งจากกระทรวงการคลังว่าปีนี้ สปสช.ได้รับรางวัลประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนากองทุนหมุนเวียนดีเด่นอันดับหนึ่ง 2 รางวัล ของกรมบัญชีกลาง และนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานมอบรางวัลวันที่ 21 ก.ย.นี้
  2015-09-11 13:04
 • มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลโดย ภญ.ธิดา นิงสานนท์ ประธานมูลนิธิฯ ได้จัดงาน“มูลนิธิเภสัชฯ มหิดล รวมพลรำลึก อ.ประดิษฐ์”  ขึ้นเนื่องในโอกาสที่ท่านอาจารย์ประดิษฐ์ คณบดีผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ ได้จากไปครบ 30 ปี พร้อมมอบเหรียญรางวัล “ประดิษฐ์ หุตางกูร” ซึ่งมูลนิธิฯ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าเภสัชมหิดลผู้สืบทอดเจตนารมณ์ท่านอาจารย์จนประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เป็นแบบอย่างที่ดีให้เภสัชรุ่นหลัง จำนวน 9 รางวัล
  2015-08-28 13:07
 • สปสช.เผยผลงานร่วมกับ สธ. อภ. สภากาชาดไทย และหน่วยงานเกี่ยวข้อง บริหารจัดการกองทุนยาและเวชภัณฑ์ ใน 6 ปีที่ผ่านมา ช่วยรัฐประหยัดค่ายาได้กว่า 2.2 หมื่นล้านบาท ทั้งกลุ่มบัญชียา จ.(2) กลุ่มยากำพร้าและเซรุ่มต้านพิษ และกลุ่มยาซีแอล สามารถช่วยผู้ป่วยทุกระบบเข้าถึงการรักษา ลดอัตราการตายจากการเข้าไม่ถึงยา พร้อมจัดระบบส่งตรวจซ้ำเพื่อยืนยันคุณภาพยา ชี้ตั้งแต่ปี 52 มีผู้ป่วยรับยาแพงจากบัญชี จ.(2) เกือบ 4.2 หมื่นราย และผู้ป่วยเข้าถึงยากำพร้าและยาต้านพิษกว่า 5,000 ราย
  2015-08-02 12:53

Pages