เรื่องเด่น

 • นสพ.โพสต์ทูเดย์ : กรรมการชุด "อัมมาร" ชงรัฐบาลตั้งซูเปอร์บอร์ดสุขภาพ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รวมอำนาจบริหารงบ-กำหนดสิทธิประโยชน์ 3 กองทุน พร้อมตั้งสำนักงานนโยบายประกันสุขภาพของรัฐ ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ทำตามมติของคณะกรรมการ พัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ วิธีชำระค่าบริการและการปรับปรุงระบบบริการสุขภาพของรัฐ
  2015-05-20 11:08
 • ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ชมความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาสุขภาพแรงงานข้ามชาติ และการคืนสิทธิให้คนไร้สถานะ/ไร้รัฐ ให้เข้าถึงหลักประกันสุขภาพและสวัสดิการอื่นๆ รวมทั้งการสนับสนุนด้านการแพทย์แก่ประเทศเพื่อนบ้าน
  2015-05-19 21:04
 • องค์กรผู้บริโภคขอ สบส.ให้ความสำคัญกับผู้ป่วยและผู้บริโภค เข้าร่วมเจรจาหาแนวทางคุมค่ารักษา รพ.เอกชนแพงเกินจริง ชี้หยุดเป็นคุณพ่อรู้ดี ต้องให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย พร้อมหนุนข้อเสนอเร่งด่วนใน 1 เดือน ให้ รมว.สธ.ออกประกาศห้าม รพ.เอกชน เรียกเก็บเงินผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้ผู้บริโภคมีสิทธิซื้อยานอก รพ. พร้อมหนุนคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญคงข้อความ กำกับควบคุมราคายา และค่าบริการทางการแพทย์ให้มีราคาและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้รับบริการ
  2015-05-19 20:32
 • บทความจาก นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ ที่ระบุถึงการพัฒนาระบบสุขภาพไทยว่า ไม่สามารถมองโดยตั้งต้นจากทรัพยากรภาครัฐแต่ฝ่ายเดียวได้ แต่ต้องมองถึงทรัพยากรจากภาคเอกชนด้วย ระบบสุขภาพนี้จึงจะสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างสมดุล โดยที่ไม่เกิดการผูกขาด ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบสุขภาพในภาพรวมทั้งหมด
  2015-05-19 19:11
 • นสพ.เดลินิวส์ : ปมค่ารักษาแพง สธ. ถกเครียดนานกว่า 2 ชม. กับผู้แทน รพ.เอกชน คลอดมติ 2 ข้อ สั่งตั้งจุดตรวจสอบราคาก่อน-หลังรับบริการและจัดทำเว็บไซต์กลางสอบถามค่ารักษา นายกสมาคม รพ.เอกชนลั่น รพ.ไม่ใช่ร้านขายยาและค่าบริหารจัดการเยอะ แนะอย่าเทียบชั้นกับ รพ.รัฐ ไล่ศึกษาข้อมูลก่อนคุมราคา ยันช่วยผู้ป่วยวิกฤติเต็มที่แต่ขอให้กำหนดนิยามระเบียบปฏิบัติให้ชัด ซัดกลับ รพ.รัฐต้องพัฒนาระบบรับผู้ป่วยส่งกลับตามสิทธิ อย่าอ้างแต่เตียงเต็มตลอด "พาณิชย์"  เตรียมส่งสายตรวจสอบขู่ รพ.เอกชนไม่ติดป้ายแสดงราคายา-ค่ารักษาพยาบาลอย่างชัดเจนมีโทษปรับ 1 หมื่นบาท
  2015-05-19 18:48
 • กมธ.ปฏิรูปสาธารณสุข สปช. แจง 3 กองทุนสุขภาพมีความเหลื่อมล้ำ สวัสดิการข้าราชการได้รับสิทธิดีกว่า บัตรทอง และประกันสังคม ทั้งได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเยอะกว่า เผยผลการศึกษาพบ ผู้ป่วยบัตรทองมีผลลัพธ์ด้านสุขภาพต่ำสุด เสนอตั้งศูนย์ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพระดับชาติ เพื่อติดตามและปรับปรุงมาตรฐานให้เท่าเทียมกัน
  2015-05-19 18:16
 • กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาในประเทศไทย เน้นพื้นที่ติดชายแดน 31 จังหวัด เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน และป้องกันโรคแพร่ระบาด โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะจัดบริการทางการแพทย์ ส่วนไอโอเอ็มเป็นฝ่ายสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนางาน ชูไทยเป็นตัวอย่างระดับโลกช่วยเหลือสุขภาพแรงงานต่างชาติ
  2015-05-19 16:34
 • ‘นพ.สุทัศน์’ นำประชาคม สธ.ยื่นจดหมายเปิดผนึกผ่าน รมว.สธ. และ รก.ปลัด ถึงนายกรัฐมนตรี สนใจปัญหาระบบสาธารณสุข ทั้งปัญหาระบบการเงินการคลัง และการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระบุการแก้ไขปัญหาตอนนี้ไม่ตอบโจทย์ หวั่นสร้างความเสียหายการคลังประเทศ ทั้งผู้บริหารสูงสุดของ สธ.กลับนิ่งเฉย ไม่รับฟังเสียงท้วงติง และมีพฤติกรรมสร้างความขัดแย้ง ขาดธรรมาภิบาลการบริหารงาน วิงวอนนายกรัฐมนตรีแก้ไข ก่อนจะเป็นจุดอ่อนของรัฐบาล  
  2015-05-19 16:16
 • อาจารย์แพทย์ รพ.รามาธิบดี เรียกร้องคณบดีคนใหม่ฟื้นจิตวิญญาณรับใช้ประชาชน อย่ามองเงินเป็นตัวตั้งอย่างเดียว พร้อมปรับท่าทีต่ออาจารย์บรรจุใหม่ อย่าใช้ระบบบังคับบันทึกภาระงาน สร้างแรงกดดัน ตรงข้ามหลักการส่งเสริมบุคลากร
  2015-05-19 13:52
 • “เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่” คว้ารางวัลเครือข่ายองค์กรสุขภาพดีเด่นนานาชาติ ประจำปี 2558 ในงานประชุมสมัชชาอนามัยโลกประจำปีขององค์การอนามัยโลก ซึ่งรางวัลนี้จัดประกวดขึ้นเป็นปีแรก และไทยเป็นประเทศแรกที่ได้รับรางวัลนี้จากผลงานขององค์กรเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
  2015-05-19 13:43
 • กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ หนุนชมรมแพทย์ชนบทและเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ออกประกาศ สธ. ห้าม รพ.เอกชน เรียกเก็บเงินผู้ป่วยฉุกเฉินภายใน 72 ชั่วโมง หากพ้นวิกฤติให้ส่ง รพ.ตามสิทธิ เร่งรัด ออก พ.ร.บ.ยา และต้องยืนยันไม่ให้มีการตัดกลไกควบคุมราคายาตามที่บริษัทยาคัดค้าน เสนอควบคุมการทำธุรกิจ รพ.เอกชน ไม่ให้มุ่งเน้นผลกำไร แต่มุ่งเน้นมนุษยธรรม
  2015-05-18 20:40
 • สบส.หารือสมาคม รพ.เอกชน แก้ปัญหาค่ารักษา รพ.เอกชนสูงเกินจริง ใช้กรอบแนวคิด พ.ร.บ.สถานพยาบาล ปี 41 เป็นฐาน ทั้งแสดงอัตราค่ารักษาทางเว็บไซต์ พัฒนาจัดทำข้อมูลค่ารักษาสถานพยาบาล 80 รายการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และ รพ.เอกชนต้องจัดให้มีจุดแสดงค่ารักษาพยาบาลใน รพ. พร้อมเร่งรัดจัดทำกรอบเบื้องต้นให้แล้วเสร็จใน 1 เดือน
  2015-05-18 20:18

Pages