เรื่อง : เพ็ญลักษณ์ ภักดีเจริญภาพ : ปราโมทย์ พุทไธสง