เหมาจ่ายรายหัว

 • มติบอร์ดประกันสังคมอนุมัติเพิ่มค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยประกันสังคมเหมาจ่ายรายหัวจากเดิม 1,460 บาท/คน/ปี เป็น 1,500 บาท/คน/ปี เริ่ม 1 กรกฎาคม 2560
  2017-06-07 13:14
 • “หมอเจตน์” ประธาน กมธ.สาธารณสุข แนะเปลี่ยนระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการจาก Free for service เป็นเหมาจ่ายรายหัวเพื่อคุมงบไม่ให้บานปลาย เผยบริษัทประกันยังแบ่งรับแบ่งสู้บริหารเงินเพราะมีความเสี่ยงจากสังคมสูงอายุในอนาคตแต่รัฐบาลกลับห้ามเพิ่มค่าใช้จ่าย
  2016-12-13 21:10
 • บทความจาก นพ.วิชัย โชควิวัฒน กล่าวถึงการก่อกำเนิดระบบหลักประกันสุขภาพของไทยในแต่ละส่วน จนกระทั่งสามารถทำให้คนไทยทุกคนมีหลักประกันสุขภาพได้อย่างถ้วนหน้า ตอนแรกนี้ ว่าด้วยเรื่อง พัฒนาของระบบบริการสุขภาพในไทย และพัฒนาการของระบบการเงินการคลัง ตั้งแต่การก่อตั้ง รพ.ศิริราช รพ.แห่งแรกของไทย ไล่ไปจนถึงการมุ่งเป้าขยาย รพ.ให้ครอบคลุมพื้นที่ การมี รพ.ในระดับจังหวัด อำเภอ และสถานีอนามัยในระดับตำบล จนถึงการก่อกำเนิดสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ และต้องใช้เวลาอีกนานกว่าที่คนทำงานในภาคเอกชนจะมีสิทธิประดันสังคม และล่าสุดกับสิทธิบัตรทองที่ครอบคลุมประชาชนส่วนที่เหลือที่ไม่ใช่ข้าราชการ และไม่ใช่แรงงานในระบบ ได้มีประกันสุขภาพ
  2015-07-22 16:37
 • ขณะที่สถานการณ์ร้อนๆ ในระบบสาธารณสุขในรอบสัปดาห์นี้ ดูเหมือนจะอยู่ในความสงบ แต่ภายในก็ยังคงมีคลื่นใต้น้ำ และความขัดแย้งที่ยังหาทางออกไม่ได้ โดยเฉพาะความเห็นต่างเรื่องกองทุนย่อย ซึ่งสธ.มีข้อเสนอชัดเจนว่าขอให้ยุบเหลือ4 รายการก็พอ ขณะที่ฝั่งสปสช.ก็ยังยืนกรานว่า ต้องคงไว้ที่ 9 รายการ คำถามที่ตามมาจึงอยู่ที่ จะยุบ หรือ ไม่ยุบกองทุนย่อย แต่ นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ไม่ได้มองเช่นนี้ ความเห็นของนพ.จิรุตม์ ได้สะท้อนว่า บางทีเราอาจจะกำลังหลงประเด็น สถานการณ์ที่เป็นอยู่ ณ เวลานี้ น่าจะเป็นปัญหาการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม ที่อาจจะเป็นเรื่องของ “ทำเกินกว่าความเหมาะสม สร้างภาระเกินจำเป็นจนผู้ปฏิบัติรู้สึกว่าไม่ได้ประโยชน์ ขาดการทบทวนถึงความคุ้มค่า และไม่มีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย” มากกว่าเรื่องของยุบหรือไม่ยุบกองทุนย่อย
  2014-11-07 16:42
 • รองนพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์และรักษาการผอ.รพ.ทับสะแก เขียนบทความกะเทาะแก่นปัญหา มหากาพย์ความขัดแย้งของ 2 หน่วยงานใหญ่ในระบบสุขภาพ อย่าง สปสช. และสธ. ที่มีหน้าที่ในระบบสุขภาพที่ต้องเดินหน้าคู่ขนานกันไปเพื่อทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้า และมีคุณภาพ แต่หลังจากไทยเดินหน้าหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามาได้กว่า 1 ทศวรรษ สถานการณ์ปะทะกันทั้งแนวคิด อุดมการณ์ และวิธีการขับเคลื่อน ตลอดจนเป้าหมายเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพในทศวรรษที่สองก็ยังสวนทางแบบมองต่างมุม และยังไม่มีทีท่าว่าสถานการณ์ความขัดแย้งครั้งนี้จะจบลงอย่างไร
  2014-10-21 17:52
 • ประเทศไทยมีระบบประกันสุขภาพหลักๆ อยู่ 3 กองทุน คือกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) กองทุนสวัสดิการข้าราชการ และกองทุนประกันสังคม ซึ่งพัฒนามาตลอดจนสามารถดูแลสุขภาพคนไทยกว่า 65 ล้านคนได้อย่างครอบคลุม แต่ประเด็นปัญหาใหญ่ที่ถกเถียงกันมาตั้งแต่เริ่มตั้งกองทุนจนถึงตอนนี้คือเรื่องความเหลื่อมล้ำของบริการสุขภาพภายใต้ระบบประกันสุขภาพที่แตกต่างกันของ 3 กองทุน
  2014-05-03 13:05
 • สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จัดประชุมชี้แจงเรื่องการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลประกันสังคมทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ประจำปี 2556 เพื่อรับทราบแนวทางการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ (Medical Audit) อย่างเป็นระบบ และเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
  2013-11-11 19:47
 • ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะ จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ได้ทำการศึกษา โครงการ การพัฒนาแนวทางอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพ นำเสนอต่อสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย โดยมีสาระสำคัญดังนี้
  2013-02-13 08:10