เอชไอวี

 • บทความจาก นพ.วิชัย โชควิวัฒน ที่บอกเล่าถึงการริเริ่มสิทธิประโยชน์การยาต้านไวรัสเอชไอวีแก่ผู้ติดเชื้อ ที่ไม่ใช่แค่เพียงการหาเงินเข้ามาใช้ในระบบเท่านั้น สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ คือเรื่องการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหายา จัดส่งยา กระจายบา ไม่ให้มีปัญหายาขาด ทั้ยังต้องพัฒนาระบบการดูแลรักษาทั่วประเทศให้เข้มแข็ง การติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการรักษา การที่ อภ.ต้องปรับสูตรยาให้ทันกับมาตรฐานการรักษา ตลอดจนถึงตัวผู้ติดเชื้อที่จะต้องกินยาสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง เพื่อการรักษาที่ได้ผลดี ส่วนสำคัญคือการจัดซื้อยาได้ในราคาที่ถูกลง การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จนทำให้ประหยัดงบได้ 1 พันล้านบาท และในปีต่อมาก็นำงบตรงนี้ 500 ล้านบาทมาเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายได้ และอีก 500 ล้านบาทในการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กลุ่มเสี่ยงได้
  2015-07-27 19:53
 • คณะกรรมการเอดส์ชาติ เสนอครม.ประกาศ “การยุติปัญหาเอดส์ เป็นวาระชาติ” พร้อมหนุนตรวจเชื้อเอชไอวีเข้าสู่สิทธิประโยชน์ตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการ 
  2015-07-13 18:54
 • สธ.รณรงค์ตรวจเอชไอวี “1 กรกฎาคม VCT Day” อายุต่ำกว่า 18 ปีตรวจได้ไม่ต้องขอผู้ปกครอง ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม 2558 นี้ สามารถขอรับบริการปรึกษาและตรวจเอชไอวีได้ที่สถานพยาบาลของรัฐฟรี
  2015-07-01 16:03
 • มติ ครม. เห็นชอบให้ สธ.ลงนามข้อตกลงดำเนินงานกับกองทุนโลก ยุติปัญหาเอดส์และหยุดยั้งวัณโรคปี 58-59 งบประมาณ 788 ล้านบาท หลัง สธ.ได้รับงบสนับสนุนมาตั้งแต่ปี 46 จนถึงปัจจุบัน ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและมาลาเรีย ผลสัมฤทธิ์ในการลดปัญหาสาธารณสุขจากทั้งสามโรค ส่งผลให้ประชาชนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นดังจะเห็นได้จากอัตราการติดเชื้อเอชไอวีที่ลดลง การรักษาวัณโรคมีอัตราการหายสูงขึ้น และอัตราการเกิดโรคไข้มาลาเรียลดลงอย่างมาก
  2015-06-30 20:09
 • สปสช. จับมือ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ต่อเนื่อง “โครงการบูรณาการการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและการดูแลรักษากลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย และกลุ่มพนักงานบริการหญิง ปีที่ 2” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งลดผู้ติดเชื้อเอชไอวี 2 กลุ่มเสี่ยงหลัก หลังพบอัตราการติดเชื้อรายใหม่สูง เน้นในเรื่องการสร้างความครอบคลุมของประชากรกลุ่มหลัก และเข้าถึงบริการอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสร้างความเข้าใจเพื่อเห็นความสำคัญการตรวจคัดกรอง การพัฒนาระบบการตรวจที่มีคุณภาพ พร้อมจับมือเครือข่ายกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย และกลุ่มเครือข่ายพนักงานหญิงบริการ
  2015-06-07 13:39
 • กรมควบคุมโรค เผยในปี 2557 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 7,324 คน เกือบร้อยละ 50 เป็นกลุ่มชายรักชายและสาวประเภทสอง และมีเพียง 1 ใน 3 ที่เคยตรวจหาการติดเชื้อและรู้ผล เร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการใน 2 กลุ่มนี้โดยเฉพาะ 2 โครงการ คือ“การตรวจเอชไอวีและรักษาทันที" เพื่อป้องกันตนเองและเข้าถึงการรักษาได้รวดเร็ว และ“การกินยาต้านไวรัสป้องกัน” ใช้อาสาสมัครรวม 8,000 คนในพื้นที่ 7 จังหวัด รู้ผลในอีก 3 ปี เชิญชวนกลุ่มชายรักชายและสาวประเภทสองเข้าร่วมโครงการวิจัยฟรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงพฤษภาคม 2559 
  2015-06-06 18:15
 • กรมควบคุมโรค ชี้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทุกชนิด ไม่ใช่ยารักษาโรค ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ไม่ควรหยุดกินยาต้านไวรัส ส่วนการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม นอกจากอาจมีปฏิกิริยากับยาต้านไวรัส ยังสามารถมีผลต่อการทำงานของตับและไต ซึ่งจะทำให้เกิดความยากลำบากในการดูแลรักษา เนื่องจากไม่ทราบว่าผลการตรวจที่ผิดปกติเหล่านี้เกิดจากเชื้อเอชไอวีเอง จากยาต้านไวรัส จากโรคแทรกซ้อน หรือจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทุกชนิด ไม่ใช่ยารักษาโรค ผู้ติดเชื้อไม่ควรหยุดกินยาต้านไวรัส และหากมีความจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ควรต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ตามความเหมาะสม 
  2015-05-01 20:16
 • สปสช. จับมือ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ต่อเนื่อง “โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและการดูแลรักษากลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย และกลุ่มพนักงานบริการหญิง ปีที่ 2” มุ่งลดผู้ติดเชื้อเอชไอวี 2 กลุ่มเสี่ยง หลับพบอัตราการติดเชื้อรายใหม่สูง เน้นสร้างความเข้าใจเพื่อเห็นความสำคัญการตรวจคัดกรอง การเข้าสู่ระบบการตรวจรักษาที่มีคุณภาพ และการป้องกันการถ่ายทอดไปยังผู้ที่ไม่ติดเชื้อ
  2015-04-01 14:41
 • สปสช. จับมือกรมควบคุมโรค และกรมราชทัณฑ์ รุก “โครงการบริการให้คำปรึกษาการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีและการตรวจคัดกรองวัณโรค กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ ปี 2558” ภายใต้สิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ครอบคลุมเรือนจำ 142 แห่งทั่วประเทศ เพื่อลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์และวัณโรคในกลุ่มผู้ต้องขัง แถมช่วยผู้ต้องขังที่ตรวจพบเชื้อเข้าถึงการรักษา
  2015-03-25 13:10
 • แม้ว่าประเทศไทยจะได้รับการยอมรับการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในด้านการรักษา โดยเฉพาะการเข้าถึงยาต้านไวรัสภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อไอวี/เอดส์ได้รับยาต้านไวรัสอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  แต่ในด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์พบว่า ประเทศไทยยังให้ความสำคัญไม่มากนัก แม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่จะลดลง โดยในปี 2557 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 22 รายต่อวัน แต่จำนวนดังกล่าวยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ชาติ ปี 2555-2559 ซึ่งกำหนดให้ลดอัตราผู้ติดเชื้อรายใหม่ให้ได้ 2 ใน 3 จากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ได้คาดการณ์ไว้ โดยปี 2557คาดการณ์ไว้ที่ 8,535 ราย
  2015-03-02 20:15
 • “ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์”  กระทุ้งรัฐบาลหนุนงานป้องกันเอดส์ ไฟเขียว “งบค่าบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์” กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามมติ คกก.เอดส์ชาติ ต่อยอดหลังสิ้นสุดงบกองทุนโลก หวั่นป้องกันผู้ติดเชื้อเพิ่ม
  2015-02-18 16:19
 • เครือข่ายผู้ป่วยบุกทำเนียบ ยื่นจดหมายเปิดผนึก ถึงบิ๊กตู่ ปลด นพ.ณรงค์ ออกจากปลัดสธ. แจง 4 เหตุผล ใช้อำนาจปลุกระดมข้าราชการสร้างความแตกแยกในสธ. เอาความเจ็บป่วยประชาชนเป็นตัวประกันเพื่อมาต่อรอง ไม่สนองตอบนโยบาย ท้าทายรมว.สธ. ไม่ลงพื้นที่ ไม่ร่วมประชุม ชี้ 2 ปีของปลัดสธ.สร้างแต่ความวุ่นวาย ทั้ง 3 เดือนหลังที่มีรัฐบาลจากคสช.ก็ท้าทายผู้บังคับบัญชา ด้านนพ.รัชตะหาทางแก้ปัญหาอีกรอบ นัด ปลัดสธ. เลขาธิการสปสช. และดร.คณิศ ในฐานะประธานอนุกก.การเงินการคลังหารืออีกครั้ง 5 ม.ค.
  2014-12-30 12:57

Pages