เอเชียแปซิฟิก

  • กระทรวงสาธารณสุข จับมือเครือข่ายสุขภาพ ระดมสมองผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นผลกระทบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) ต่อสุขภาพ รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดในด้านเศรษฐกิจและภาพรวม เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการเจรจาความตกลง TPP
    2016-08-09 13:10
  • รัฐบาลไทย โดย 5 กระทรวงหลักได้แก่ สาธารณสุข กลาโหม มหาดไทย เกษตรฯ ต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ 24 ประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ร่วมกันจัดทำแผนความร่วมมือสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพระดับภูมิภาค สร้างความปลอดภัยจากภัยสุขภาพร้ายแรง เน้น 3 มาตรการหลัก การพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญบุคลากรด้านเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมป้องกันโรค การพัฒนาห้องตรวจวินิจฉัยชันสูตรเชื้อโรค และการป้องกันเชื้อดื้อยา โดยไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน
    2015-05-06 19:30