แนวทางเวชปฏิบัติใหม่

  • กรมการแพทย์ปรับแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา ป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลกรณีโรคโควิด-19 พร้อมเปิดแนวทางการให้ยาฟาวิพิราเวียร์ เร็วที่สุดในกลุ่มผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง ไม่มีปอดอักเสบ ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง ขณะที่ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการสบายดี ให้พิจารณายาฟ้าทะลายโจร ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์
    2021-07-22 11:48