แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

  • วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อให้ทุกภาคส่วนนำแผนไปสู่การปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ โดยมีความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการดูแลผู้สูงอายุ
    2016-04-02 17:02