แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

 • หากย้อนกลับไปดูอดีตแล้ว จะพบว่าแนวคิดเรื่องจัดระบบปฐมภูมิเกิดขึ้นมาพร้อมกับระบบหลักประกันสุขภาพ แต่ทุกวันนี้ระบบหลักประกันสุขภาพไปได้เร็วกว่า แต่ระบบหลักประกันสุขภาพจะไปรอดได้ต้องมีระบบปฐมภูมิที่เข้มแข็ง เพื่อทำให้คนป่วยน้อยลง ไม่เช่นนั้นค่าใช้จ่ายก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบบริบทในยุค 20 ปีก่อนกับปัจจุบัน โอกาสที่ตอนนี้จะปฏิรูประบบปฐมภูมิให้เข้มแข็งมีโอกาสสำเร็จสูง
  2016-08-29 18:08
 • กระทรวงสาธารณสุข เปิด รพ.ปากเกร็ดแห่งใหม่ เพิ่มศักยภาพ ขยายการเข้าถึงบริการประชาชน ลดความแอดอัดในเขตเมือง ลดเวลาการรอคอยการรักษา มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เปิดให้บริการในวันที่ 29 ส.ค.นี้
  2016-08-27 16:43
 • ปลัด สธ.มอบนโยบาย ผอ.รพศ./รพท.ทั่วประเทศ ขับเคลื่อนนโยบายแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข และนำการปฏิบัติสู่เป้าหมายปฏิรูปสาธารณสุข ด้วยยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน พร้อมมอบ 8 รางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปีจากสาขาต่างๆ
  2016-08-18 22:12
 • กว่า 12 ปี ที่ หมอเอ๋ หรือพญ.ตรีธันว์ ศรีวิเชียร ทำงานเวชศาสตร์ครอบครัวนั้น หมอเอ๋บอกว่า รู้สึกชอบในการทำงานเป็นแพทย์สาขานี้ เพราะได้รู้จักผู้ป่วย ได้รู้จักชีวิตคน แต่ก็ยอมรับว่าเวชศาสตร์ครอบครัวเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก ขอบเขตการทำงานยังกว้างเหมือนทะเลและเป็นเรื่องไม่ง่ายในทางปฏิบัติ เพราะการดูแลคนไข้นั้น ไม่ใช่ดูแลเฉพาะทางกายเท่านั้น แต่ต้องดูถึงจิตใจที่มีผลต่อสุขภาพ รวมไปถึงคนในครอบครัวและชุมชน ซึ่งต่างมีผลต่อสุขภาพทั้งหมด ดังนั้นการทำงานจึงไม่ได้จำกัดแค่เฉพาะวิชาแพทย์ที่เรียนมาเท่านั้น
  2016-08-17 20:13
 • “หมอทวีเกียรติ” อดีตผู้ตรวจฯ สธ.หนุนนโยบายคลินิกหมอครอบครัว ชี้ทิศทางที่ สธ.ดำเนินการคือพัฒนาปฐมภูมิเขตเมืองแล้วค่อยขยายไปในเขตชนบทนั้นเดินมาถูกทางแล้ว แนะเพิ่มค่าตอบแทนดึงดูดให้คนเรียนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมากขึ้น
  2016-08-10 12:43
 • ปลัด สธ.มอบนโยบายขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิ “คลินิกหมอครอบครัว” เขตเมืองเพิ่มหน่วยบริการให้ประชาชนเข้าถึงง่าย เขตชนบทเพิ่มแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เตรียมแผนผลิตกำลังคนรองรับ ระยะกลาง-ยาว ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวปีละ 600 คน ระยะสั้น ใช้แพทย์ที่เกษียณมาอบรมเพิ่ม ส่วนวิชาชีพอื่นมีหลักสูตรเวชปฏิบัติครอบครัว พร้อมปรับค่าตอบแทนให้อยู่ในระบบ
  2016-08-03 21:42
 • รองนายกรัฐมนตรี มอบกระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนและปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ ตั้งเป้ามีคลินิกหมอครอบครัว 2,200 แห่งในปี 2570 เป็นคลินิกดูแลสุขภาพประจำครอบครัว กระจายครอบคลุม ดูแลสุขภาพคนไทยกว่า 65 ล้านคน ด้วยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและสหสาขาวิชาชีพ ดูแลประชากร 10,000 คนต่อ 1 ทีม เนื่องจากประชาชนมากกว่าร้อยละ 50  เข้ารับบริการในโรงพยาบาลด้วยโรคพื้นฐาน
  2016-08-03 12:18
 • กระทรวงสาธารณสุข กำหนดเป้าหมายการปฏิรูปด้านสาธารณสุข สร้างแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลคนไทย 1 ล้านครอบครัวภายในปี 2560  โดยระยะ 18 เดือน ปฏิรูป 4 เรื่อง คือ การแก้ปัญหาขาดแคลนพยาบาล การวางแผนอัตรากำลังคน ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร และการปรับระบบค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข เพื่ออภิบาลระบบสร้างต้นแบบองค์กรคุณธรรม
  2016-07-06 21:27
 • กระทรวงสาธารณสุข เร่งปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ ตั้งเป้าให้คนไทย 1 ล้านครอบครัว มีแพทย์เวชศาสตร์ประจำครอบครัวดูแลภายในปี 2560 “บริการทุกคน ทุกที่ ทุกอย่าง ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี” เน้นดูแบบองค์รวมทั้งส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู โดยเตรียมทีมสหวิชาชีพ 3 ทีมต่อประชาชน 3 หมื่นคน ให้ประชาชนเจ็บป่วยเล็กน้อย เข้าถึงบริการสะดวก ลดความแออัด พร้อมขยายทั่วประเทศภายในปี 2565
  2016-06-04 11:17
 • สธ.ระดมสมองพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เตรียมเชิญอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นคณะกรรมการ พร้อมเตรียมกำลังคนรองรับ เช่น เพิ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว จ้างแพทย์เกษียณร่วมทีมหมอครอบครัว เชื่อมโยงในรูปแบบประชารัฐเพื่อประชาชน ระยะที่ 1 ดำเนินการใน รพศ./รพท. 16 แห่ง 12 เขตสุขภาพ ภายในมิ.ย. 59 นี้ ก่อนขยายไปทั่วประเทศ เน้น “บริการทุกคน ทุกที่ ทุกอย่าง ทุกเวลา”
  2016-04-26 14:55
 • “หมอปิยะสกล” เผย 4 ยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบสุขภาพ พัฒนาบริการทุกระดับ รพ.อำเภอมีมาตรฐานเท่า รพ.จังหวัด เพิ่มอัตรากำลังแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพิ่มงบป้องกันโรค การเงินการคลังแบบ “ดี-ป่วย รวย-จน ช่วยกัน” บริหารจัดการ โดย คกก.กำหนดนโยบายสุขภาพชาติ และ คกก.ระดับเขต จังหวัด อำเภอ ทั้งปรับโครงสร้าง พัฒนากลไกด้านกำลังคน ยา ระบบไอที คุ้มครองผู้บริโภค
  2016-01-21 22:06
 • “หมอรัชฎาพร” พยาบาลวิชาชีพ สู่ “หมอเวชศาสตร์ครอบครัว” รุกงาน “ปฐมภูมิ-เยี่ยมบ้าน รพ.เกษตรวิสัย” ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ผู้พิการ ผู้ป่วยจิตเวช และผู้ป่วยระยะสุดท้าย มะเร็ง-ไตวาย สร้างเครือข่ายด้วย “โครงการบุญรักษา” ประยุกต์วัฒนธรรมชาวอีสาน ดึงชาวบ้าน ชุมชนและ อปท. มีส่วนร่วมดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ พร้อมระบุ ว่า องค์ความรู้เวชศาสตร์ครอบครัวทำให้แก้ไขปัญหาสุขภาพที่ยุ่งยากซับซ้อน ของประชานได้อย่างครอบคลุมเป็นองค์รวม 
  2015-10-07 13:49

Pages