แพทย์แผนไทย

 • เครือข่ายแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน ยื่นหนังสือถึง รมว.สาธารณสุข ขยายเวลารับฟังความเห็นพร้อมประชาพิจารณ์ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย / ร่าง พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยแห่งชาติ หลังเปิดรับฟังความเห็นเพียงช่องทางเดียวผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ ระบุไม่รอบด้าน ส่งผลกระทบภายหลัง
  2017-06-16 08:36
 • รพ.นครนายกเปิดคลินิกเวชรักษ์รักษาแพทย์แผนไทย มุ่งเน้นรักษา 4 โรคเรื้อรัง สร้างความมั่นใจให้ผู้ป่วยเลือกรักษาตามแผนไทย ต่อยอดลดความหนาแน่นผู้ป่วยในโรงพยาบาล
  2017-04-27 16:34
 • ตำรับตำราการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นวิทยาการแขนงหนึ่งที่ใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพของผู้คนในสังคมไทย มีรากฐานมาจากบรรพชนที่ได้ศึกษาเรียนรู้จากธรรมชาติรอบตัว รวมทั้งรับอิทธิพลจากชาติที่มีวัฒนธรรมสูงกว่า เช่น อินเดีย แล้วนำมาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมจนเกิดเป็นภูมิปัญญาของสังคม เอกสารโบราณที่ใช้บันทึกตำราการแพทย์ของสังคมในพื้นที่ประเทศไทย ปรากฏหลักฐานมาก่อนสมัยสุโขทัย ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 18
  2017-04-16 12:46
 • คกก.กำลังคนด้านสุขภาพเดินหน้าข้อเสนอการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพในทศวรรษหน้า ย้ำต้องกระจายบุคลากรและเน้นคุณภาพมากกว่าเร่งจำนวนผลิต เสนอให้ใช้การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งระบบปฐมภูมิ ขับเคลื่อน ‘ทีมหมอครอบครัว’ ทำงานร่วมกันเป็นทีมสุขภาพ
  2017-04-05 13:11
 • มีมติให้มีการผลักดันประเด็นนโยบายสาธารณะด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกให้เป็นระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศคู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน แต่ความเคลื่อนไหวของสถานการณ์การแพทย์แผนไทยยังนับว่ามีอุปสรรคปัญหาหลายประการที่ทำให้ยังไม่สามารถเป็นระบบบริการสุขภาพหลักของคนไทยในเวลานี้ได้ 
  2017-03-18 13:25
 • ผู้ป่วยหญิงอัมพฤกษ์ ใช้สิทธิบัตรทองรักษาแผนไทย ทั้งฝังเข็ม-นวดบำบัด กลับมาเดินได้ หลังทนทุกข์10 ปี ต้องคลานเข้าห้องน้ำ จนเคยคิดฆ่าตัวตาย ระบุได้รับการรักษาต่อเนื่องดูแลอย่างดีจาก “ทีมแพทย์คศิริพัฒน์สหคลินิก” พร้อมคนรอบข้างช่วยให้กำลังใจ ชื่นชมระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติช่วยเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึง ด้าน “หมอสัญชัย” เผย คลินิกให้บริการเน้นรักษาแบบองค์รวม แพทย์แผนปัจจุบันควบคู่แพทย์แผนไทย รุกงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ลดปัญหาขาดทุนได้ ขยายตั้งคลินิกเพิ่ม 2 แห่งเขตหนองจอก ดูแลผู้ป่วยสิทธิบัตรทองเพิ่ม
  2017-02-22 11:54
 • ประธานชมรม ผอ.รพ.สต.ชี้ การจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย สธ. ตอบโจทย์ประโยชน์ประชาชน ให้งานบริการแพทย์แผนไทยครอบคลุมทั่วประเทศ ต้องบรรจุบุคลากรแพทย์แผนไทยในโครงสร้างอัตรากำลังคนของ รพ.สต. และเปิดช่องให้จ้างเป็นลูกจ้างเงินบำรุง หรือ พกส.ได้
  2017-02-17 10:36
 • กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือภาคประชารัฐ สร้างอาคารแพทย์แผนไทย–กายภาพบำบัด รพ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร ยกระดับบริการด้านการแพทย์แผนไทย รองรับสกลนครเมืองต้นแบบสมุนไพร มหานครแห่งพฤกษเวช ในปี 2560 มีนโยบายให้ รพ.สต.มีบุคลากรแพทย์แผนไทยครบทุกแห่ง ให้บริการแบบครบวงจรทุกพื้นที่ แม้พื้นที่ห่างไกล
  2017-02-09 19:59
 • คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เตรียมเสนอยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร็วๆ นี้ เพื่อสานต่องานภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อยอดยกระดับการแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้านและแพทย์ทางเลือก มุ่งสู่การพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ 
  2017-01-29 15:47
 • ปลัด สธ.ลงนาม 10 สาขาวิชาชีพที่เบิกค่าตอบแทนได้ เพิ่ม นักวิชาการสาธารณสุข แพทย์แผนไทย และนักกายอุปกรณ์ พร้อมรายชื่อสายงานที่สามารถนับระยะเวลาต่อเนื่องได้เพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ฉบับ 11 ได้
  2017-01-20 08:22
 • เจ้าของรางวัล “อโชก้าเฟลโลว์” หวังบรรจุ “แพทย์พื้นบ้าน” ในชุดสิทธิประโยชน์บัตรทอง นำร่องโรคผิวหนัง-แผลเบาหวาน แต่สภาพปัญหาปัจจุบันคือทรัพยากรถูกทำลาย สมุนไพรสูญหายจากประเทศ ดังนั้นจึงต้องทำควบคู่ไปกับการส่งเสริมการใช้สมุนไพร
  2017-01-19 12:36
 • “หมอนวดตาบอด” ประเทศไทยติดอันดับโลก แต่ไม่ได้รับการส่งเสริม บางรายฝีมือชั้นเซียนกลับเป็นแค่ “ลูกจ้าง” รพ.สต. ถ้าจะสอบใบประกอบโรคศิลป์ต้องมา กทม.เท่านั้น ด้าน ผอ.มูลนิธิสุขภาพไทย เตรียมผลักดันตั้งสถาบันฝึกสอนรายภูมิภาค
  2017-01-11 15:41

Pages