แรงงานข้ามชาติ

 • ผอ.รพ.สต.ปากคลอง ชี้เครือข่าย อสต.กลไกจำเป็นในชุมชนแรงงานต่างด้าว ช่วยรุกงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ติดตามดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง ทำหน้าที่เหมือน อสม. เผยหลังจ้าง พสต.ชะงัก เหตุขัดต่อกฎหมาย ต้องอาศัยกลไก อสต.ทำงานแทน รอจังหวัดและหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหา
  2017-12-05 17:38
 • มูลนิธิศุภนิมิตฯ จ.ระนอง สร้างเครือข่าย อสต. ลงพื้นที่ทำงานควบคู่ อสม.ไทย รุกงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงการควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ เข้าถึงกลุ่มแรงงานต่างด้าว อุดช่องว่างการสื่อสารภาษาแตกต่าง พร้อมเสนอภาครัฐมีนโยบายหนุน กำหนด รพ.สต.พื้นที่แรงต่างด้าว ต้องมีเครือข่าย อสต.
  2017-12-02 12:52
 • รพ.สต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของหน่วยบริการที่ใช้กลไก อสต.ในการเข้าถึงกลุ่มประชากรแรงงานพม่าและผู้ติดตาม ซึ่งจากการดำเนินงานมาประมาณ 1-2 ปีพบว่าช่วยให้งานของ รพ.สต.มีประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างมาก
  2017-11-28 21:09
 • “มูลนิธิศุภนิมิต” เสนอ สธ.บรรจุ อสต.ในโครงสร้างระบบสาธารณสุข หนุนการทำงาน อสต.มีนโยบายรองรับ พร้อมดึงคนข้ามชาติร่วมเป็น อสต.เพิ่ม ดูแลสุขอนามัยและสาธารณสุขในพื้นที่แรงงานข้ามชาติ ช่วยควบคุมและป้องกันโรคระบาด ระบุเป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพประเทศ
  2017-11-04 16:22
 • หากกล่าวถึงกลุ่มชายขอบด้านสุขภาพในประเทศไทย กลุ่มคนที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นกลุ่มที่มีปัญหาในเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลอย่างมากไม่แพ้กลุ่มชายของอื่นๆ หรืออาจจะได้รับการดูแลจากรัฐน้อยกว่าแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเสียอีก
  2017-11-04 16:11
 • กระทรวงแรงงาน ชี้แจงแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถทำงานเป็นล่ามหรือผู้ประสานงานด้านภาษาได้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ทั้งนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขประกาศรับสมัครและว่าจ้างคนไทยเข้าทำงานหลัง 15 วัน แล้วแต่ไม่มีคนไทยประสงค์จะทำงาน โดยจ้างคนต่างด้าวเป็นผู้ประสานงานด้านภาษาได้ 1 คนต่อการจ้างคนต่างด้าว 100 คน ขณะที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นที่ไม่แสวงหากําไร สามารถจ้างได้ตามความเหมาะสม
  2017-10-21 13:47
 • รพ.สต.ในจังหวัดระนองเผยได้รับผลกระทบจาก พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฉบับใหม่ ไม่สามารถจ้างพนักงานสาธารณสุขต่างด้าวได้ ทำให้ขาดล่ามช่วยสื่อสารกับคนไข้เมียนมาร์ ยอดผู้มารับบริการลดฮวบแถมทำงานเชิงรุกเยี่ยมชุมชนลำบากมากขึ้น
  2017-10-16 16:30
 • ผลงานเด่น อสม.สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยสามารถดึงแรงงานข้ามชาติ ร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่แนวชายแดน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เสริมสร้างนวัตกรรมยุทธศาสตร์บันได 3 ขั้น ขั้นหยุด ขั้นละ ขั้นเลิก ลดยาเสพติดได้อย่างเห็นผล สร้างความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน
  2017-09-30 16:12
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาครเผยอานิสงค์นโยบายขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย ทำให้แนวโน้มค่าใช้จ่ายในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาลดลง จากเดิมต้องแบกภาระปีละ 20 ล้านลดเหลือ 5 ล้านบาทในปี2560 เชื่อหากขึ้นทะเบียนได้ทั้งหมด ภาระส่วนนี้จะหายไป
  2017-09-18 11:52
 • มูลนิธิศุภนิมิตทดลองโมเดล ‘Saving Group’ กลุ่มออมทรัพย์หรือกองบุญของแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพ ช่วยแก้ปัญหาไม่มีเงินค่ารักษาได้ ชี้มีแรงงานข้ามชาติแค่ 1 ใน 3 ที่มีบัตรประกันสุขภาพ แนะรัฐปรับนโยบายเปิดขายประกันตลอดทั้งปีและไม่ควรผูกกับใบอนุญาตทำงาน ส่วนกลุ่มที่โดนนายจ้างหลบเลี่ยงไม่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ให้ใช้โรงพยาบาลเป็นจุดคัดกรอง หากมีแรงงานมารับบริการแล้วพบว่ายังไม่ได้เข้าประกันสังคม ให้ไล่บี้นายจ้างและเริ่มนับหนึ่งเข้าระบบทันที
  2017-09-07 16:36
 • นักวิจัย เสนอรัฐลงทุนเพิ่มเพียง 20-30 ล้านบาท สามารถให้วัคซีนพื้นฐานแก่เด็กต่างด้าวครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อมนุษยธรรม-ลดภาระในอนาคต-สร้างชื่อเสียงให้ประเทศ ชี้ทุกวันนี้โรงพยาบาลก็ให้บริการอยู่แล้ว หากเป็นนโยบายชัดเจนจะดำเนินการได้คล่องขึ้น
  2017-08-08 19:20
 • ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิโครงการวิจัย ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุ การเคลื่อนย้ายแรงงานในประชาคมอาเซียนเป็นเรื่องสำคัญ ต้องคุ้มครองสิทธิแรงงานและทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย หวังจัดระเบียบแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและลดปัญหาการค้ามนุษย์
  2017-08-05 11:54

Pages